شاخص یاب

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,534,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,456,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,196,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,793,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,064,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,925,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,571,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,418,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.53%