شاخص یاب

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,698,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 468,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,698,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 468,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,383,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 153,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,596,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,633,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.85%