شاخص یاب

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,106,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,043,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,573,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,576,296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,828,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,321,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,445,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,704,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 92.91%