preload

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده بنکداری در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,608,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42,929 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,557,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,408,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 157,101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,258,017 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 307,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.86%