کالایاب
شاخص یاب

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,772,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,804,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54,783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,024,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 274,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,453,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 703,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%