آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده بنکداری در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,357,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,933 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,303,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40,310 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,239,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104,253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,111,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 232,541 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.55%