آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده بنکداری در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,098,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 221,786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,190,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 129,310 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,355,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 964,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,660,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,659,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.92%