آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده بنکداری در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,389,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 154,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,357,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,970,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 264,890 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,666,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 568,511 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.03%