شاخص یاب

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,125,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,105,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84,655 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,819,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,370,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,710,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,479,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.16%