آبشده بنکداری

  • نرخ فعلی:7,400,000
  • بالاترین قیمت روز:7,488,000
  • پایین ترین قیمت روز:7,370,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,370,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۳:۴۳
  • نرخ روز گذشته:7,367,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:33,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,400,000 ریال16:03:43
7,405,000 ریال15:42:12
7,410,000 ریال15:12:07
7,405,000 ریال15:11:23
7,410,000 ریال15:08:13
7,405,000 ریال15:04:52
7,400,000 ریال14:36:50
7,390,000 ریال14:18:53
7,395,000 ریال14:15:42
7,410,000 ریال14:14:22
7,415,000 ریال14:10:47
7,405,000 ریال14:05:05
7,410,000 ریال14:01:42
7,400,000 ریال14:00:28
7,405,000 ریال13:45:06
7,390,000 ریال13:39:55
7,380,000 ریال13:31:10
7,385,000 ریال13:23:34
7,395,000 ریال13:17:17
7,375,000 ریال13:09:55
7,380,000 ریال13:09:12
7,385,000 ریال13:08:08
7,395,000 ریال13:04:04
7,400,000 ریال12:57:21
7,405,000 ریال12:49:05
7,410,000 ریال12:48:18
7,415,000 ریال12:46:29
7,425,000 ریال12:46:09
7,430,000 ریال12:45:53
7,425,000 ریال12:37:11
7,435,000 ریال12:36:27
7,455,000 ریال12:28:11
7,460,000 ریال12:24:48
7,465,000 ریال12:23:07
7,475,000 ریال12:18:56
7,488,000 ریال12:18:06
7,485,000 ریال12:10:57
7,478,000 ریال12:07:47
7,475,000 ریال12:02:18
7,465,000 ریال11:57:14
7,455,000 ریال11:55:31
7,470,000 ریال11:54:40
7,455,000 ریال11:48:59
7,435,000 ریال11:46:47
7,395,000 ریال11:34:19
7,385,000 ریال11:27:33
7,370,000 ریال0:33:23
نظرات