preload

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده شنبه ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,655,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,630,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30,138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,491,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 108,146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,298,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 301,282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.69%