آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,531,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,405,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 117,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,982,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 540,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,701,017 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 821,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.42%