شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,675,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 255,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,220,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 199,524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,103,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,316,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,073,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,346,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.45%