کالایاب
شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,003,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,884,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 165,217 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,140,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,516,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 466,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.58%