آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده شنبه ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 516,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,659,863 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 902.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 512,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,663,395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 909.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 503,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,672,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 928.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 503,967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,672,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 927.05%