شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,084,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,015,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,598,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,501,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,975,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,125,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,534,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,565,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.29%