شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,245,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 474,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,636,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,083,846 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,724,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 995,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,323,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 396,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.59%