شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,742,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 222,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,742,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,375,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 144,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,114,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 405,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.52%