کالایاب
شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,979,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,260,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 250,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,217,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,792,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,270,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,739,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.69%