کالایاب
شاخص یاب

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,990,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 980,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,321,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 648,095 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,929,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,422,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,547,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.88%