آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آبشده شنبه ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,482,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,404,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,298,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 122,194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,147,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 273,707 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.32%