کالایاب
شاخص یاب

آبشده نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,854,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 364,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,326,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 836,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,735,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,245,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,280,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 790,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.52%