شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,645,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 495,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,186,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,055,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,094,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,072,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,077,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%