تسویه طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 538,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,731,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 879.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 536,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,733,900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 883.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 517,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,752,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 918.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 510,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,759,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 932.19%