تسویه طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,490,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,462,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,383,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 131,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,209,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 306,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.87%