تسویه طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,465,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,357,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 113,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,975,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 494,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,679,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 790,769 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.92%