شاخص یاب

تسویه طلا

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,500,000 8,500,000 8,590,000 8,590,000 2018/06/09 1397/03/19 1397-03-19
7,800,000 7,800,000 8,400,000 8,400,000 2018/06/02 1397/03/12 1397-03-12
6,570,000 6,570,000 7,500,000 7,500,000 2018/04/28 1397/02/08 1397-02-08
6,470,000 6,470,000 6,470,000 6,470,000 2018/02/17 1396/11/28 1396-11-28
6,460,000 6,460,000 6,460,000 6,460,000 2018/02/10 1396/11/21 1396-11-21
6,365,000 6,365,000 6,365,000 6,365,000 2018/02/03 1396/11/14 1396-11-14
6,265,000 6,265,000 6,265,000 6,265,000 2018/01/27 1396/11/07 1396-11-07
6,090,000 6,090,000 6,225,000 6,225,000 2018/01/20 1396/10/30 1396-10-30
5,990,000 5,990,000 6,070,000 6,070,000 2018/01/13 1396/10/23 1396-10-23
5,800,000 5,800,000 5,925,000 5,925,000 2018/01/06 1396/10/16 1396-10-16
5,770,000 5,770,000 5,770,000 5,770,000 2017/12/30 1396/10/09 1396-10-09
5,645,000 5,645,000 5,645,000 5,645,000 2017/12/23 1396/10/02 1396-10-02
5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 2017/12/09 1396/09/18 1396-09-18
5,670,000 5,670,000 5,670,000 5,670,000 2017/12/02 1396/09/11 1396-09-11
5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 2017/11/25 1396/09/04 1396-09-04
5,595,000 5,595,000 5,605,000 5,605,000 2017/11/20 1396/08/29 1396-08-29
5,515,000 5,515,000 5,515,000 5,515,000 2017/11/11 1396/08/20 1396-08-20
5,465,000 5,465,000 5,465,000 5,465,000 2017/11/04 1396/08/13 1396-08-13
5,460,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 2017/10/28 1396/08/06 1396-08-06
5,410,000 5,410,000 5,410,000 5,410,000 2017/10/21 1396/07/29 1396-07-29
5,400,000 5,400,000 5,495,000 5,495,000 2017/10/14 1396/07/22 1396-07-22
5,340,000 5,340,000 5,340,000 5,340,000 2017/10/08 1396/07/16 1396-07-16
5,340,000 5,340,000 5,340,000 5,340,000 2017/10/07 1396/07/15 1396-07-15
5,300,000 5,270,000 5,300,000 5,270,000 2017/09/23 1396/07/01 1396-07-01
5,395,000 5,395,000 5,395,000 5,395,000 2017/09/16 1396/06/25 1396-06-25

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص تسویه طلا