شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 740

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,997,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,013,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 102,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,041,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 130,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,152,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 241,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.17%