مثقال / حسب دلار آزاد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,125,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,125,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 492,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,632,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 940.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 493,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,631,678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 938.68%