مثقال / حسب دلار آزاد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 505,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,619,486 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 913.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 502,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,622,474 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 919.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 492,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,632,135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 939.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 493,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,631,678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 938.68%