شاخص یاب

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,425,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,429,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,051,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,802,120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,798,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,055,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,664,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,189,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.97%