شاخص یاب

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,472,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 115,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,536,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 179,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,797,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 559,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,968,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,388,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.84%