مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال / حواله دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,507,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 116,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,244,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 378,704 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,711,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 911,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,754,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,868,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.66%