شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,010,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 459,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,361,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 189,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,330,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,220,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,409,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,141,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.2%