کالایاب
شاخص یاب

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,780,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,328,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,002,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,550,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,053,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,601,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,145,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 693,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.97%