مثقال / حواله جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,628,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,388 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,526,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108,772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,985,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 649,198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,677,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 957,685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.87%