شاخص یاب

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,395,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 195,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,529,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61,846 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,128,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,462,294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,245,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,345,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.44%