شاخص یاب

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,861,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,465,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,374,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,951,963 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,312,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,013,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,828,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,497,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87.71%