مثقال / حواله جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال / حواله جهانی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,394,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,813 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,336,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69,226 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,234,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 171,248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,071,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 333,987 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.59%