مثقال / حسب حواله درهم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 512,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,660,848 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 909.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 507,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,665,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 918.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 497,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,675,151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 938.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 498,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,674,651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 937.88%