کالایاب
شاخص یاب

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,555,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 883,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,605,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 833,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,814,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 624,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,394,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,044,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.75%