مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال / عیار جهانی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,390,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,330,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57,529 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,231,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 156,985 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,069,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 319,243 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.3%