شاخص یاب

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,871,425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 789,675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,367,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,293,776 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,625,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,035,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,984,260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 676,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.52%