مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال / عیار جهانی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,545,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142,214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,297,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 390,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,779,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 908,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,782,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,905,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.1%