preload

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال / عیار جهانی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,517,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,551 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,523,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 337 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,420,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 102,715 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,236,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 286,495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%