مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,710,830 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 211,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,573,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 73,805 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,004,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 494,531 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,683,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 815,745 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.35%