کالایاب
شاخص یاب

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,498,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,819,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 257,957 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,986,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,575,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,226,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,335,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.23%