شاخص یاب

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,381,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 882,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,467,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 968,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,090,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 591,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,115,711 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,383,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.8%