شاخص یاب

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,431,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,377,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 92,036 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,045,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,424,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,179,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,290,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.01%