مثقال / عیار جهانی

  • نرخ فعلی:5,255,180
  • بالاترین قیمت روز:5,255,990
  • پایین ترین قیمت روز:5,253,960
  • بیشترین مقدار نوسان روز:122
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:525,518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۲۵
  • نرخ روز گذشته:525,477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,729,703

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
525,518 ریال0:25:01
525,477 ریال0:24:31
525,518 ریال0:24:01
525,477 ریال0:23:42
525,518 ریال0:23:31
525,477 ریال0:22:21
525,518 ریال0:22:11
525,436 ریال0:20:31
525,477 ریال0:18:11
525,518 ریال0:17:41
525,396 ریال0:16:01
525,477 ریال0:15:01
525,436 ریال0:13:42
525,477 ریال0:12:41
525,518 ریال0:11:01
525,477 ریال0:09:01
525,518 ریال0:08:41
525,558 ریال0:08:11
525,599 ریال0:08:01
525,477 ریال0:07:01
525,436 ریال0:06:01
525,477 ریال0:03:01
525,518 ریال0:02:22
525,477 ریال0:01:01
525,518 ریال0:00:47
نظرات