صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,061,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,119,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,797,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 302,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,460,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 639,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.48%