صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,639,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 210,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,568,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 282,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,474,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 375,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,001,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 848,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.14%