صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,492,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,486,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,521,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,353,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166,048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.05%