سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,263,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,198,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 141,765 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,075,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 264,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,965,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 374,495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.05%