صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,052,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,998,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,851,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 258,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,706,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 403,861 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.92%