کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,082,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,091,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,811,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 268,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,588,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,491,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.37%