سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,049,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,048,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,952,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 107,193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,896,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 163,964 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.65%