صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,536,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,495,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,363,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 206,827 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,157,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 412,383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.11%