کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,692,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,692,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77,895 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,898,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 128,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,567,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 203,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.12%