صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,592,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,590,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30,882 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,489,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70,196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,261,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 298,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.21%