صفحات مرتبط
preload

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,646,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,623,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,554,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 95,610 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,525,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124,940 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.95%