سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,827,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,844,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,835,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,858,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%