صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,538,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,592,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,489,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,135,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 414,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.21%