صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,492,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,502,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32,308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,531,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61,224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,422,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47,525 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%