صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,490,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,497,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,495,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,507,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,554 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.11%