شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,829,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 360,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,641,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 548,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,575,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 614,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,132,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63%