کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,580,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,473,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,421,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,058,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,180,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,299,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.1%