صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,458,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,393,529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36,471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,176,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 253,214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,034,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 395,472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.44%