سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,866,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,864,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,853,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66,038 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,843,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76,944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.17%