صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه گرمی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,468,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,494,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,588 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,517,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,353 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,339,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 170,888 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.31%