صفحات مرتبط

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه گرمی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,493,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,483,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,495,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,485,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%