صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,283,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 216,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,942,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 557,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,964,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,535,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,332,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,167,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.02%