صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای ۲۴ عیار

  • نرخ فعلی:3,884,700
  • بالاترین قیمت روز:3,955,500
  • پایین ترین قیمت روز:3,880,100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:216,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,915,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:3,946,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:61,500

نمودار کندل استیک طلای ۲۴ عیار در روز جاری

نمودار کندل استیک طلای ۲۴ عیار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,884,700 ریال19:14:49
3,887,700 ریال19:13:08
3,893,900 ریال18:59:09
3,892,400 ریال18:58:45
3,889,300 ریال18:57:48
3,884,700 ریال18:54:54
3,880,100 ریال18:54:09
3,881,600 ریال18:53:46
3,886,200 ریال18:53:09
3,889,300 ریال18:50:55
3,893,900 ریال18:50:10
3,900,100 ریال18:41:52
3,897,000 ریال18:40:34
3,893,900 ریال18:27:51
3,897,000 ریال18:20:32
3,900,100 ریال18:16:51
3,903,100 ریال18:11:01
3,904,700 ریال18:10:19
3,906,200 ریال18:00:47
3,903,100 ریال18:00:39
3,901,600 ریال17:54:08
3,897,000 ریال17:28:42
3,901,600 ریال17:16:34
3,900,100 ریال17:16:27
3,897,000 ریال17:15:30
3,901,600 ریال17:04:20
3,906,200 ریال17:04:08
3,909,300 ریال17:01:34
3,906,200 ریال17:01:28
3,903,100 ریال16:59:47
3,901,600 ریال16:59:42
3,900,100 ریال16:52:40
3,895,400 ریال16:51:53
3,897,000 ریال16:51:47
3,900,100 ریال16:51:28
3,903,100 ریال16:45:40
3,900,100 ریال16:43:18
3,903,100 ریال16:19:46
3,909,300 ریال16:16:23
3,903,100 ریال16:13:53
3,906,200 ریال16:12:13
3,909,300 ریال16:06:34
3,912,400 ریال16:04:53
3,909,300 ریال16:04:44
3,903,100 ریال15:53:55
3,909,300 ریال15:52:56
3,912,400 ریال15:43:52
3,909,300 ریال15:43:39
3,906,200 ریال15:37:53
3,903,100 ریال15:36:57
3,900,100 ریال15:29:21
3,897,000 ریال15:29:17
3,895,400 ریال15:18:58
3,897,000 ریال15:18:19
3,900,100 ریال15:17:58
3,906,200 ریال15:06:54
3,900,100 ریال15:03:09
3,893,900 ریال14:54:21
3,897,000 ریال14:54:15
3,900,100 ریال14:48:48
3,903,100 ریال14:48:41
3,906,200 ریال14:39:16
3,909,300 ریال14:39:09
3,912,400 ریال14:32:30
3,909,300 ریال14:31:41
3,915,500 ریال14:31:23
3,913,900 ریال14:31:09
3,912,400 ریال14:31:01
3,909,300 ریال14:30:55
3,907,800 ریال14:28:58
3,912,400 ریال14:26:49
3,915,500 ریال14:25:46
3,917,000 ریال14:25:40
3,920,100 ریال14:25:09
3,918,500 ریال14:24:22
3,915,500 ریال14:22:08
3,918,500 ریال14:17:39
3,917,000 ریال14:17:34
3,912,400 ریال14:15:51
3,910,800 ریال14:14:43
3,909,300 ریال14:14:37
3,906,200 ریال14:13:28
3,904,700 ریال14:13:22
3,900,100 ریال14:12:41
3,903,100 ریال14:11:36
3,906,200 ریال14:10:58
3,909,300 ریال14:06:41
3,912,400 ریال14:06:35
3,915,500 ریال14:01:32
3,912,400 ریال14:01:25
3,909,300 ریال14:00:51
3,906,200 ریال14:00:44
3,904,700 ریال13:58:22
3,903,100 ریال13:58:15
3,900,100 ریال13:56:53
3,904,700 ریال13:55:09
3,900,100 ریال13:54:56
3,903,100 ریال13:54:08
3,906,200 ریال13:52:23
3,909,300 ریال13:50:49
3,915,500 ریال13:48:47
3,912,400 ریال13:48:23
3,909,300 ریال13:47:51
3,906,200 ریال13:45:52
3,897,000 ریال13:45:35
3,887,700 ریال13:44:35
3,890,800 ریال13:44:16
3,893,900 ریال13:43:29
3,903,100 ریال13:42:15
3,906,200 ریال13:41:37
3,909,300 ریال13:37:09
3,915,500 ریال13:34:56
3,918,500 ریال13:33:08
3,913,900 ریال13:28:23
3,915,500 ریال13:26:43
3,918,500 ریال13:25:50
3,920,100 ریال13:25:45
3,921,600 ریال13:24:51
3,924,700 ریال13:24:45
3,926,200 ریال13:21:34
3,924,700 ریال13:20:15
3,923,100 ریال13:18:00
3,921,600 ریال13:17:48
3,918,500 ریال13:14:40
3,921,600 ریال13:13:33
3,924,700 ریال13:10:26
3,930,800 ریال13:08:59
3,927,800 ریال13:05:09
3,924,700 ریال13:04:25
3,927,800 ریال13:00:38
3,924,700 ریال12:58:51
3,923,100 ریال12:57:40
3,924,700 ریال12:57:08
3,921,600 ریال12:55:09
3,924,700 ریال12:54:35
3,927,800 ریال12:54:08
3,930,800 ریال12:48:15
3,932,400 ریال12:37:00
3,927,800 ریال12:35:47
3,937,000 ریال12:34:32
3,935,500 ریال12:34:26
3,933,900 ریال12:34:20
3,930,800 ریال12:30:34
3,927,800 ریال12:29:58
3,930,800 ریال12:19:34
3,927,800 ریال12:19:29
3,924,700 ریال12:12:48
3,927,800 ریال12:07:46
3,937,000 ریال12:06:09
3,933,900 ریال12:05:56
3,955,500 ریال12:05:50
3,937,000 ریال11:59:30
3,933,900 ریال11:59:24
3,932,400 ریال11:56:08
3,930,800 ریال11:55:51
3,932,400 ریال11:54:56
3,930,800 ریال11:54:51
3,924,700 ریال11:51:18
3,927,800 ریال11:50:39
3,933,900 ریال11:48:49
3,930,800 ریال11:48:43
3,929,300 ریال11:46:37
3,927,800 ریال11:46:32
3,921,600 ریال11:44:58
3,918,500 ریال11:42:41
3,924,700 ریال11:42:00
3,927,800 ریال11:40:49
3,937,000 ریال11:40:00
3,933,900 ریال11:39:50
3,927,800 ریال11:39:07
3,924,700 ریال11:38:29
3,930,800 ریال11:38:13
3,927,800 ریال11:38:07
3,918,500 ریال11:35:22
3,912,400 ریال11:30:27
3,915,500 ریال11:28:25
نظرات