صفحات مرتبط

طلای ۲۴ عیار

  • نرخ فعلی:2,277,850
  • بالاترین قیمت روز:2,303,400
  • پایین ترین قیمت روز:2,267,070
  • بیشترین مقدار نوسان روز:123,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,267,070
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2,264,920
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,930

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,277,850 ریال15:42:12
2,279,390 ریال15:12:07
2,277,850 ریال15:11:23
2,279,390 ریال15:08:13
2,277,850 ریال15:04:52
2,276,310 ریال14:36:50
2,273,230 ریال14:18:53
2,274,770 ریال14:15:42
2,279,390 ریال14:14:19
2,280,930 ریال14:10:47
2,277,850 ریال14:05:05
2,279,390 ریال14:01:42
2,276,310 ریال14:00:28
2,277,850 ریال13:45:06
2,273,230 ریال13:39:55
2,270,150 ریال13:31:10
2,271,690 ریال13:23:34
2,274,770 ریال13:17:11
2,268,610 ریال13:09:55
2,270,150 ریال13:09:12
2,271,690 ریال13:08:08
2,274,770 ریال13:04:04
2,276,310 ریال12:57:21
2,277,850 ریال12:49:05
2,279,390 ریال12:48:18
2,280,930 ریال12:46:25
2,284,000 ریال12:46:09
2,285,540 ریال12:45:48
2,284,000 ریال12:37:07
2,287,080 ریال12:36:27
2,293,240 ریال12:28:11
2,294,780 ریال12:24:48
2,296,320 ریال12:23:07
2,299,400 ریال12:18:56
2,303,400 ریال12:18:06
2,302,470 ریال12:10:57
2,300,320 ریال12:07:47
2,299,400 ریال12:02:18
2,296,320 ریال11:57:14
2,293,240 ریال11:55:31
2,297,860 ریال11:54:40
2,293,240 ریال11:48:59
2,287,080 ریال11:46:47
2,274,770 ریال11:34:19
2,271,690 ریال11:27:33
2,267,070 ریال10:00:05
نظرات