صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,143,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17,612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,145,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,146,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,151,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%