صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,179,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,487 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,173,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,752 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,156,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,015 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,142,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,712 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43%