صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,558,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 138,045 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,424,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 271,659 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,418,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 277,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,418,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 277,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.11%