صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۱۸ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,145,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,977 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,144,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,884 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,155,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,027 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,151,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.57%