شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,503,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,353,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 285,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,160,425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 477,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,167,837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 470,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.28%