گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,100,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 796 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,116,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,446 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,127,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26,310 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,095,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%