صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,143,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,144,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,155,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,151,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,247 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%