صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,049,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,860 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,370,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 319,100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,412,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 639,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,684,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,367,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.93%