گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,119,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,114,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,119,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,039 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,115,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,473 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%