صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,235,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,228,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,775 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,213,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,613 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,180,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46,266 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.92%