گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,150,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,793 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,147,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,138,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,084 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,130,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,586 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2%