صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,899,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,854,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,388,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 542,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,036,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 894,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.91%