صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,138,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,832 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,144,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,145,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,131,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43%