کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,152,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,116,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,792 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,188,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,270,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.29%