گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,150,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,143,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,559 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,127,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,436 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,127,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.73%