صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,147,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,148,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,156,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,942 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,148,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14%