صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,467,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,467,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,776 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,382,949 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 82,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,311,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 154,001 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.74%