صفحات مرتبط
preload

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۱۸ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,295,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,258 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,280,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,263 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,247,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33,941 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,211,376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70,154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.79%