صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۱۸ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,228,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,415 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,236,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,874 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,187,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28,782 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,171,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44,546 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.8%