صفحات مرتبط

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,896,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65,890 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,842,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,134 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,659,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,521,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 309,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34%