بنزین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62%