مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,718 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,766 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,761 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 98.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,758 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.05%