صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,726 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 70.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,703 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 93.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,699 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 97.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,770 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%