مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,834 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,689 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,100 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 728.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,929 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 899.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.25%