صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,587 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,626 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,754 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,775 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 99.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.76%