صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,852 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,856 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,840 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,543 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 269.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.87%