صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,103 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 240.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,992 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 351.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,786 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 557.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,818 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 525.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.04%