مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,013 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,943 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,795 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 216.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,330 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 681.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.78%