صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,562 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,683 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 207.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,331 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 144.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,023 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 452.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.51%