مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,739 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,640 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 118.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,504 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 254.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,126 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 632.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.34%