صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,662 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,763 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 58.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,860 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 155.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,702 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.05%