صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,722 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,699 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,700 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,767 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%