مس

  • نرخ فعلی:5779.3
  • بالاترین قیمت روز:5831.5
  • پایین ترین قیمت روز:5755.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,818.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:5,830.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:51.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,779.3 دلار13:10:38
5,776.3 دلار13:05:47
5,774.5 دلار13:00:41
5,773.8 دلار12:55:47
5,777 دلار12:50:39
5,776.5 دلار12:45:48
5,771.3 دلار12:40:38
5,767.3 دلار12:35:37
5,759 دلار12:30:38
5,761.5 دلار12:25:37
5,755.8 دلار12:20:39
5,768 دلار12:15:50
5,765.3 دلار12:10:39
5,769.3 دلار12:05:38
5,777.3 دلار11:40:38
5,800 دلار11:30:48
5,801.5 دلار11:25:36
5,803.8 دلار11:20:37
5,804.8 دلار11:15:37
5,799.3 دلار11:10:37
5,814.3 دلار11:05:47
5,806.5 دلار11:00:40
5,810.8 دلار10:55:38
5,809.3 دلار10:50:49
5,813.5 دلار10:45:37
5,809.8 دلار10:40:38
5,801.5 دلار10:35:45
5,808.5 دلار10:30:48
5,812.5 دلار10:25:48
5,822 دلار10:20:37
5,823.5 دلار10:15:46
5,825.5 دلار10:10:37
5,823 دلار10:00:38
5,824.5 دلار9:50:36
5,822 دلار9:30:37
5,829.3 دلار9:20:33
5,827.8 دلار9:10:36
5,823 دلار9:00:34
5,826.3 دلار8:50:36
5,829 دلار8:40:35
5,825 دلار8:30:46
5,824.8 دلار8:20:34
5,828.8 دلار8:10:35
5,831.5 دلار8:00:38
5,826.5 دلار7:50:35
5,830.5 دلار7:40:47
5,821.3 دلار7:30:35
5,822.8 دلار7:20:45
5,822 دلار7:10:44
5,812.3 دلار7:00:35
5,825 دلار6:50:36
5,813.8 دلار6:40:44
5,814.3 دلار6:30:50
5,813.3 دلار6:20:36
5,806.5 دلار6:10:34
5,808.3 دلار6:00:35
5,809 دلار5:50:33
5,805.8 دلار5:40:47
5,808.5 دلار5:30:34
5,796.5 دلار5:20:46
5,797.5 دلار5:10:33
5,806.8 دلار5:00:35
5,818.8 دلار4:50:36
نظرات