مس

  • نرخ فعلی:5948.3
  • بالاترین قیمت روز:5949.8
  • پایین ترین قیمت روز:5807.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:23.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,816.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۰
  • نرخ روز گذشته:5,812
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:136.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,948.3 دلار22:30:27
5,949.8 دلار22:20:46
5,948.8 دلار22:10:19
5,945.3 دلار22:00:23
5,946 دلار21:50:21
5,944.3 دلار21:40:19
5,944.8 دلار21:30:23
5,946.5 دلار21:20:21
5,945.8 دلار21:10:19
5,943.5 دلار20:55:30
5,938.8 دلار20:50:29
5,937 دلار20:45:38
5,938.8 دلار20:40:35
5,937.3 دلار20:35:29
5,943 دلار20:30:32
5,933.8 دلار20:25:35
5,928.8 دلار20:15:30
5,940.5 دلار20:10:26
5,931.3 دلار20:05:35
5,930.8 دلار20:00:37
5,925.8 دلار19:55:31
5,927.8 دلار19:50:20
5,922.3 دلار19:40:27
5,923.8 دلار19:35:27
5,929.3 دلار19:30:41
5,928.3 دلار19:25:31
5,918 دلار19:15:25
5,914 دلار19:10:27
5,910.3 دلار19:05:24
5,897.5 دلار18:55:34
5,907.5 دلار18:50:26
5,915 دلار18:40:34
5,908.8 دلار18:30:38
5,907.3 دلار18:20:37
5,908.5 دلار18:15:44
5,911.3 دلار18:10:32
5,909.8 دلار18:05:35
5,903.8 دلار18:00:26
5,901.3 دلار17:55:29
5,902.8 دلار17:50:25
5,906.8 دلار17:45:25
5,911 دلار17:40:26
5,912.8 دلار17:35:24
5,903 دلار17:30:23
5,906.3 دلار17:25:24
5,913.5 دلار17:20:37
5,915.8 دلار17:15:35
5,913.5 دلار17:00:26
5,912 دلار16:55:27
5,912.3 دلار16:50:24
5,917.8 دلار16:45:22
5,917.5 دلار16:40:25
5,893.8 دلار16:35:25
5,895.5 دلار16:30:24
5,897.5 دلار16:25:22
5,899 دلار16:20:22
5,892.5 دلار16:15:24
5,891.8 دلار16:10:23
5,887.5 دلار16:05:23
5,874.5 دلار16:00:26
5,866.8 دلار15:55:22
5,869.5 دلار15:45:23
5,871.3 دلار15:40:24
5,870 دلار15:35:23
5,872.5 دلار15:30:23
5,872.8 دلار15:25:29
5,879.8 دلار15:20:25
5,875.5 دلار15:15:28
5,879 دلار15:10:23
5,879.3 دلار15:05:27
5,879 دلار15:00:32
5,883.5 دلار14:55:31
5,879.5 دلار14:50:35
5,879 دلار14:45:29
5,862 دلار14:40:28
5,853.3 دلار14:35:29
5,860.3 دلار14:30:28
5,856 دلار14:25:28
5,858 دلار14:20:32
5,858.5 دلار14:15:30
5,853.8 دلار14:10:29
5,843.5 دلار14:05:29
5,833.5 دلار13:50:22
5,833.3 دلار13:45:25
5,836.8 دلار13:40:22
5,833.8 دلار13:35:25
5,832.3 دلار13:30:30
5,841 دلار13:25:26
5,834.8 دلار13:20:22
5,833.8 دلار13:15:27
5,834 دلار13:10:20
5,830.3 دلار13:05:29
5,827.5 دلار13:00:28
5,826.8 دلار12:55:23
5,830 دلار12:50:24
5,831.5 دلار12:45:22
5,825 دلار12:40:22
5,820.5 دلار12:35:24
5,826.8 دلار12:30:32
5,832.5 دلار12:25:36
5,825.5 دلار12:20:29
5,824.3 دلار12:15:20
5,822 دلار12:10:44
5,821.5 دلار12:05:41
5,821.8 دلار11:45:29
5,823.3 دلار11:40:20
5,813.8 دلار11:35:37
5,807.3 دلار11:30:28
5,813 دلار11:25:22
5,813.5 دلار11:20:28
5,812.8 دلار11:15:23
5,813 دلار11:10:21
5,814 دلار11:05:21
5,815.5 دلار11:00:28
5,815.3 دلار10:55:23
5,820.5 دلار10:50:24
5,818 دلار10:45:21
5,819.5 دلار10:40:22
5,822.3 دلار10:35:25
5,827.5 دلار10:30:24
5,821.5 دلار10:25:22
5,824.5 دلار10:20:25
5,819.5 دلار10:10:21
5,816.8 دلار10:05:21
5,813.3 دلار10:00:25
5,819 دلار9:50:17
5,822.5 دلار9:40:19
5,830.3 دلار9:30:19
5,832 دلار9:20:20
5,824.8 دلار9:00:24
5,821.5 دلار8:50:22
5,819.3 دلار8:40:23
5,818.8 دلار8:20:24
5,820 دلار8:10:17
5,827.5 دلار8:00:18
5,828 دلار7:50:16
5,826.8 دلار7:40:16
5,825.5 دلار7:30:17
5,826.8 دلار7:20:21
5,825 دلار7:10:17
5,828.8 دلار7:00:16
5,825 دلار6:50:20
5,817.5 دلار6:40:15
5,823.8 دلار6:30:26
5,823.5 دلار6:20:20
5,838.8 دلار6:10:16
5,841.8 دلار6:00:16
5,841 دلار5:50:16
5,843.5 دلار5:40:16
5,832.8 دلار5:30:17
5,829.8 دلار5:20:17
5,832 دلار5:10:16
5,824.8 دلار4:50:17
5,816.8 دلار4:40:19
نظرات