مس

  • نرخ فعلی:4652
  • بالاترین قیمت روز:4665.3
  • پایین ترین قیمت روز:4637.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,639.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:4,641.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
4,652 دلار12:15:21
4,651.5 دلار12:10:23
4,652 دلار12:05:24
4,658.8 دلار11:45:25
4,659.3 دلار11:40:31
4,657.8 دلار11:35:27
4,656 دلار11:30:47
4,653.5 دلار11:25:30
4,647.3 دلار11:20:27
4,647.5 دلار11:15:26
4,646 دلار11:10:22
4,649 دلار11:05:24
4,647 دلار10:55:25
4,646.3 دلار10:50:28
4,646 دلار10:45:25
4,648.8 دلار10:40:23
4,647.8 دلار10:35:24
4,650.5 دلار10:30:24
4,659 دلار10:25:20
4,662.5 دلار10:20:21
4,662.3 دلار10:15:19
4,662 دلار10:10:21
4,659.3 دلار10:05:20
4,659.5 دلار10:00:29
4,662.3 دلار9:50:18
4,665.3 دلار9:30:17
4,663.8 دلار9:20:17
4,660.8 دلار9:10:16
4,664.5 دلار9:00:18
4,662.8 دلار8:50:22
4,662.5 دلار8:30:20
4,661.8 دلار8:20:15
4,660.3 دلار8:10:17
4,661.5 دلار8:00:17
4,661.3 دلار7:50:15
4,662.5 دلار7:40:17
4,662 دلار7:20:19
4,661.8 دلار7:10:16
4,662.3 دلار7:00:17
4,662.5 دلار6:40:15
4,660.5 دلار6:30:17
4,657 دلار6:20:16
4,654 دلار6:00:16
4,653.8 دلار5:50:16
4,653.5 دلار5:40:17
4,655.5 دلار5:30:25
4,652.3 دلار5:20:15
4,650 دلار5:10:17
4,650.5 دلار5:00:15
4,649.3 دلار4:50:18
4,644 دلار4:40:20
4,643.5 دلار4:30:24
4,643.8 دلار4:20:16
4,642.5 دلار4:10:17
4,641.3 دلار4:00:17
4,637.5 دلار3:50:18
4,639.8 دلار3:40:17
نظرات