مس

  • نرخ فعلی:5991
  • بالاترین قیمت روز:6032.3
  • پایین ترین قیمت روز:5962.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:28.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,032.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:6,031.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,991 دلار15:50:29
5,991.5 دلار15:45:26
5,992.3 دلار15:40:25
5,992.8 دلار15:35:26
5,992.5 دلار15:30:24
5,992.8 دلار15:25:28
5,993.3 دلار15:15:29
5,994 دلار15:10:25
5,994.3 دلار15:05:24
5,995.3 دلار15:00:26
5,993 دلار14:55:27
5,992.8 دلار14:50:28
5,989.3 دلار14:45:31
5,989 دلار14:40:28
5,985.8 دلار14:35:27
5,975.5 دلار14:30:34
5,972.8 دلار14:25:47
5,974.3 دلار14:20:48
5,974 دلار14:15:58
5,973.8 دلار14:10:53
5,977.8 دلار14:05:48
5,976.5 دلار14:00:24
5,971.8 دلار13:55:56
5,970.8 دلار13:51:03
5,973.3 دلار13:45:56
5,971.8 دلار13:40:48
5,970.3 دلار13:35:50
5,972.5 دلار13:30:57
5,974.5 دلار13:26:01
5,972.5 دلار13:21:00
5,981 دلار13:15:53
5,980.3 دلار13:10:26
5,983.3 دلار13:05:26
5,979.3 دلار13:00:51
5,979 دلار12:55:46
5,978.5 دلار12:51:02
5,981.5 دلار12:45:52
5,982.8 دلار12:40:48
5,982.5 دلار12:35:24
5,984.3 دلار12:30:59
5,985.5 دلار12:25:47
5,981.3 دلار12:20:55
5,981.5 دلار12:15:23
5,977.3 دلار12:10:54
5,980 دلار12:05:46
5,983.3 دلار11:45:51
5,988.5 دلار11:40:53
5,989.5 دلار11:35:27
5,987 دلار11:30:58
5,987.8 دلار11:25:59
5,987.3 دلار11:15:44
5,991.5 دلار11:10:47
5,992 دلار11:05:48
5,994.5 دلار11:00:46
5,987.3 دلار10:55:31
5,986.8 دلار10:50:50
5,978.3 دلار10:45:55
5,977.3 دلار10:40:54
5,980.8 دلار10:35:51
5,981.5 دلار10:30:47
5,975.3 دلار10:25:53
5,969 دلار10:20:53
5,962.5 دلار10:15:24
5,975 دلار10:10:52
5,974.3 دلار10:05:23
5,975 دلار10:00:55
5,978.5 دلار9:40:24
5,973 دلار9:30:25
5,974.8 دلار9:20:19
5,983 دلار9:10:20
6,011.8 دلار9:00:21
6,006.5 دلار8:50:21
6,009.8 دلار8:40:24
6,009.5 دلار8:30:23
6,011.3 دلار8:20:21
6,013.8 دلار8:10:21
6,012 دلار8:00:22
6,007.8 دلار7:50:22
6,004.8 دلار7:40:20
6,003.8 دلار7:30:20
6,003.3 دلار7:20:19
6,005 دلار7:10:21
6,005.5 دلار7:00:22
6,003.3 دلار6:50:20
6,008.3 دلار6:40:33
6,006 دلار6:30:22
6,004.5 دلار6:20:20
6,000.8 دلار6:10:19
6,009.5 دلار6:00:21
6,015.5 دلار5:50:29
6,024.3 دلار5:40:22
6,021.8 دلار5:30:21
6,028.8 دلار5:20:25
6,027.5 دلار5:10:31
6,022.3 دلار5:00:22
6,032.3 دلار4:40:30
نظرات