صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,540 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 155.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,558 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 137.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,618 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,695 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02%