روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,857 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,842 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,752 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,566 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 245.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.56%