صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,591 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,683 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,773 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,707 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.36%