صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,602 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 151 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,564 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 189 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,613 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 140 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,696 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.11%