روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,302 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,318 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,290 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,147 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 227.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.59%