روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,700 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,609 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,415 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 248.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,289 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 374.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.37%