صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,027 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,918 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,753 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 349.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,725 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 377.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.86%