صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,815 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,792 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,777 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,642 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 194.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%