روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,744 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,683 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,626 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,451 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 348.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.22%