صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,787 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,763 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,638 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 126.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,710 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.01%