صفحات مرتبط

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,586 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,595 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,697 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,725 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.92%