صفحات مرتبط

روی

  • نرخ فعلی:2641.3
  • بالاترین قیمت روز:2647.5
  • پایین ترین قیمت روز:2627.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,637.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۵۲
  • نرخ روز گذشته:2,637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,641.3 دلار9:52:13
2,641.8 دلار9:51:13
2,642.5 دلار9:50:15
2,642 دلار9:47:13
2,641.5 دلار9:44:13
2,642 دلار9:42:12
2,640.3 دلار9:40:15
2,638 دلار9:39:12
2,636.8 دلار9:34:13
2,636.5 دلار9:33:13
2,636.3 دلار9:31:16
2,635.8 دلار9:30:15
2,636 دلار9:28:12
2,635.8 دلار9:27:12
2,635.5 دلار9:24:14
2,634.8 دلار9:23:13
2,635.3 دلار9:22:14
2,635.5 دلار9:21:13
2,636 دلار9:20:14
2,635.8 دلار9:19:12
2,636 دلار9:18:13
2,637 دلار9:16:13
2,637.3 دلار9:15:13
2,637.5 دلار9:14:14
2,636.3 دلار9:13:13
2,635.5 دلار9:11:18
2,634.8 دلار9:10:14
2,636 دلار9:09:13
2,635.5 دلار9:08:13
2,634.8 دلار9:07:12
2,634.3 دلار9:06:16
2,633 دلار9:05:14
2,633.3 دلار9:04:12
2,633.5 دلار9:02:13
2,636.5 دلار9:01:13
2,638 دلار8:59:11
2,637.8 دلار8:37:12
2,637.3 دلار8:36:18
2,637.5 دلار8:34:17
2,636.5 دلار8:31:12
2,635.5 دلار8:30:14
2,636.3 دلار8:16:15
2,636.5 دلار8:15:12
2,637 دلار8:11:13
2,638 دلار8:10:13
2,636.8 دلار8:08:12
2,636 دلار8:07:14
2,634.3 دلار8:01:12
2,633.3 دلار8:00:15
2,633.8 دلار7:58:12
2,633.5 دلار7:57:12
2,633.8 دلار7:55:12
2,634 دلار7:53:13
2,633.8 دلار7:52:12
2,633 دلار7:51:20
2,633.5 دلار7:50:13
2,634 دلار7:49:17
2,633.8 دلار7:48:13
2,634 دلار7:45:12
2,633.8 دلار7:43:12
2,635.8 دلار7:42:12
2,634.5 دلار7:40:14
2,634 دلار7:39:13
2,634.5 دلار7:38:13
2,633.5 دلار7:36:14
2,634.5 دلار7:35:14
2,633 دلار7:34:12
2,632.3 دلار7:33:13
2,633 دلار7:32:12
2,634.8 دلار7:31:14
2,635 دلار7:29:11
2,638.3 دلار7:28:13
2,636.8 دلار7:27:12
2,635 دلار7:26:12
2,634.5 دلار7:25:13
2,633.5 دلار7:23:13
2,633.3 دلار7:22:12
2,629.3 دلار7:21:14
2,628.3 دلار7:20:14
2,629.5 دلار7:19:16
2,630.8 دلار7:18:13
2,629.3 دلار7:17:13
2,630.5 دلار7:16:14
2,628.5 دلار7:15:11
2,629.5 دلار7:14:12
2,631 دلار7:13:12
2,629.3 دلار7:12:11
2,629 دلار7:11:15
2,629.3 دلار7:10:14
2,629.8 دلار7:09:12
2,630.5 دلار7:08:12
2,631.8 دلار7:07:12
2,632.8 دلار7:06:11
2,631.8 دلار7:05:14
2,628.8 دلار7:04:13
2,627.8 دلار7:01:12
2,628 دلار6:57:14
2,627.8 دلار6:53:15
2,627.5 دلار6:52:13
2,628.3 دلار6:46:14
2,628.5 دلار6:45:14
2,631 دلار6:44:13
2,632 دلار6:43:12
2,631.5 دلار6:42:12
2,633 دلار6:41:14
2,633.8 دلار6:40:14
2,633 دلار6:39:13
2,634 دلار6:38:12
2,633 دلار6:37:13
2,633.8 دلار6:36:13
2,635.8 دلار6:35:14
2,634.5 دلار6:34:14
2,637 دلار6:33:12
2,633 دلار6:32:13
2,632 دلار6:31:14
2,633.8 دلار6:30:27
2,634.3 دلار6:29:13
2,632.8 دلار6:28:14
2,634.3 دلار6:27:12
2,636.8 دلار6:26:12
2,638.3 دلار6:25:11
2,636.8 دلار6:24:13
2,635.8 دلار6:23:13
2,636 دلار6:22:13
2,635.8 دلار6:21:12
2,637.3 دلار6:20:13
2,636.5 دلار6:19:13
2,636.3 دلار6:18:15
2,637 دلار6:17:13
2,634.5 دلار6:16:12
2,633.3 دلار6:15:12
2,634.5 دلار6:14:12
2,633 دلار6:13:13
2,635.8 دلار6:12:12
2,638 دلار6:11:13
2,636.3 دلار6:10:17
2,635.3 دلار6:09:14
2,634.8 دلار6:08:13
2,637.3 دلار6:06:13
2,638.3 دلار6:05:12
2,638.5 دلار6:04:12
2,638.8 دلار6:03:13
2,639.3 دلار6:02:12
2,637 دلار6:01:13
2,640.8 دلار6:00:14
2,641.3 دلار5:59:13
2,637.8 دلار5:58:14
2,637 دلار5:57:11
2,637.3 دلار5:56:12
2,635.5 دلار5:55:13
2,638.3 دلار5:54:16
2,637.5 دلار5:53:12
2,639.3 دلار5:52:15
2,640.3 دلار5:51:15
2,643 دلار5:50:13
2,641 دلار5:49:13
2,638.8 دلار5:48:13
2,636.8 دلار5:47:12
2,635 دلار5:46:13
2,634.3 دلار5:45:12
2,631.5 دلار5:44:12
2,633.8 دلار5:42:14
2,634.8 دلار5:41:13
2,636 دلار5:40:15
2,638.3 دلار5:39:13
2,643.5 دلار5:38:13
2,642.5 دلار5:37:12
2,643 دلار5:36:16
2,643.5 دلار5:35:15
2,647.5 دلار5:34:13
2,643.5 دلار5:33:12
2,637.3 دلار5:32:12
2,634 دلار5:31:13
2,635 دلار5:30:14
2,636.5 دلار5:28:12
2,635.3 دلار5:21:14
2,634.5 دلار5:18:14
2,633.5 دلار5:17:13
2,634 دلار5:15:13
2,634.5 دلار5:14:11
2,633.5 دلار5:13:12
2,633 دلار5:11:11
2,632.8 دلار5:10:14
2,632.5 دلار5:09:14
2,632 دلار5:05:11
2,632.8 دلار5:01:15
2,632.5 دلار4:59:12
2,633.3 دلار4:58:12
2,633.5 دلار4:56:17
2,633 دلار4:55:12
2,631.3 دلار4:53:12
2,632.8 دلار4:51:18
2,633.8 دلار4:46:15
2,634 دلار4:45:13
2,633.8 دلار4:44:16
2,632.8 دلار4:43:12
2,632.3 دلار4:41:12
2,634.3 دلار4:39:18
2,637 دلار4:38:19
2,637.3 دلار4:37:18
2,637.5 دلار4:36:13
نظرات