صفحات مرتبط

روی

  • نرخ فعلی:2615.8
  • بالاترین قیمت روز:2625.8
  • پایین ترین قیمت روز:2582.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۲
  • نرخ روز گذشته:2,597.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,615.8 دلار12:42:25
2,616 دلار12:41:21
2,617.5 دلار12:40:24
2,618 دلار12:39:20
2,617.5 دلار12:38:24
2,618 دلار12:36:21
2,618.8 دلار12:35:22
2,618.3 دلار12:34:25
2,618.5 دلار12:32:20
2,617.8 دلار12:31:20
2,617.5 دلار12:30:25
2,617.8 دلار12:29:18
2,619 دلار12:28:20
2,619.8 دلار12:27:22
2,620 دلار12:26:20
2,620.8 دلار12:25:20
2,623.8 دلار12:24:20
2,624.5 دلار12:23:21
2,625.8 دلار12:22:22
2,624.5 دلار12:21:19
2,621.8 دلار12:20:24
2,620.3 دلار12:19:19
2,619.3 دلار12:18:20
2,620.3 دلار12:17:25
2,621 دلار12:16:20
2,618.3 دلار12:15:21
2,618.5 دلار12:14:21
2,618 دلار12:13:19
2,617.3 دلار12:12:20
2,617 دلار12:11:19
2,616.8 دلار12:10:21
2,617 دلار12:09:20
2,616.8 دلار12:08:23
2,618 دلار12:07:21
2,615.8 دلار12:06:18
2,616 دلار12:02:23
2,616.5 دلار12:01:23
2,616.3 دلار12:00:25
2,616.8 دلار11:59:20
2,614.5 دلار11:58:20
2,615 دلار11:56:26
2,614.5 دلار11:55:24
2,615.3 دلار11:54:18
2,616.5 دلار11:53:17
2,617.5 دلار11:52:19
2,614.5 دلار11:50:25
2,611 دلار11:49:21
2,610.5 دلار11:45:20
2,611 دلار11:44:19
2,611.3 دلار11:43:20
2,612.5 دلار11:42:23
2,611.5 دلار11:40:22
2,610.5 دلار11:39:20
2,611.8 دلار11:38:23
2,612 دلار11:31:20
2,611.5 دلار11:29:19
2,611 دلار11:28:18
2,610.5 دلار11:27:19
2,610.8 دلار11:26:20
2,611.5 دلار11:25:19
2,611 دلار11:24:19
2,610.8 دلار11:23:18
2,611.5 دلار11:22:17
2,612.3 دلار11:21:18
2,611.3 دلار11:20:20
2,610.8 دلار11:19:18
2,610.5 دلار11:15:20
2,609.5 دلار11:14:18
2,609.8 دلار11:13:18
2,607.5 دلار11:12:24
2,606.5 دلار11:10:23
2,607.3 دلار11:09:23
2,607.5 دلار11:08:18
2,607 دلار11:07:19
2,607.8 دلار11:06:20
2,608.8 دلار11:05:22
2,608.5 دلار11:04:19
2,609.3 دلار11:03:19
2,608.8 دلار11:02:34
2,608 دلار11:01:21
2,609.5 دلار11:00:22
2,609.3 دلار10:59:19
2,609 دلار10:58:19
2,607.3 دلار10:57:21
2,607.8 دلار10:53:18
2,607.3 دلار10:52:20
2,606.3 دلار10:47:20
2,608 دلار10:46:19
2,608.5 دلار10:45:21
2,607.5 دلار10:44:20
2,608.5 دلار10:43:19
2,609.3 دلار10:42:19
2,609.5 دلار10:41:19
2,611.5 دلار10:40:21
2,610.5 دلار10:39:19
2,609.5 دلار10:38:20
2,608.8 دلار10:37:19
2,608.5 دلار10:36:18
2,609.8 دلار10:35:18
2,610 دلار10:34:19
2,609.8 دلار10:32:19
2,609 دلار10:31:20
2,607.5 دلار10:30:30
2,608 دلار10:29:25
2,609.5 دلار10:28:18
2,611.8 دلار10:27:17
2,610.8 دلار10:26:24
2,611.5 دلار10:25:25
2,613.8 دلار10:24:22
2,612.8 دلار10:23:17
2,613.3 دلار10:22:17
2,613.5 دلار10:21:20
2,614 دلار10:20:26
2,613.5 دلار10:19:18
2,614 دلار10:17:19
2,616.8 دلار10:16:20
2,615.5 دلار10:15:19
2,616.5 دلار10:14:26
2,618.5 دلار10:13:17
2,619.8 دلار10:12:18
2,621.5 دلار10:11:17
2,617.8 دلار10:09:19
2,617.3 دلار10:08:19
2,615 دلار10:07:23
2,617.8 دلار10:06:29
2,615 دلار10:05:21
2,614.3 دلار10:04:22
2,613.5 دلار10:03:21
2,610.5 دلار10:02:19
2,610.8 دلار10:01:19
2,609.8 دلار10:00:23
2,610 دلار9:59:19
2,608 دلار9:56:21
2,607 دلار9:55:16
2,610.8 دلار9:53:19
2,610.5 دلار9:52:15
2,611.5 دلار9:50:20
2,611.3 دلار9:48:16
2,611.5 دلار9:34:13
2,611.8 دلار9:31:14
2,612.3 دلار9:25:14
2,611.8 دلار9:15:17
2,612 دلار9:14:15
2,611.8 دلار9:10:17
2,611.5 دلار9:08:15
2,611 دلار9:05:15
2,610.8 دلار9:02:15
2,612.3 دلار8:46:14
2,611.8 دلار8:44:16
2,612 دلار8:36:18
2,612.3 دلار8:29:15
2,611.8 دلار8:28:15
2,612 دلار8:17:13
2,611.8 دلار8:10:16
2,612.3 دلار8:08:14
2,611.5 دلار8:07:14
2,612.3 دلار8:05:14
2,612.8 دلار8:03:14
2,613.3 دلار8:02:15
2,613.8 دلار8:01:15
2,611.5 دلار8:00:19
2,610.5 دلار7:59:15
2,610 دلار7:58:14
2,609 دلار7:57:13
2,610 دلار7:56:15
2,608.5 دلار7:55:16
2,610.5 دلار7:54:15
2,611.3 دلار7:53:17
2,611.8 دلار7:52:16
2,610.5 دلار7:51:14
2,611 دلار7:50:16
2,610.5 دلار7:48:14
2,610.8 دلار7:47:14
2,609.5 دلار7:46:16
2,609.3 دلار7:45:14
2,608.8 دلار7:44:15
2,608.3 دلار7:43:17
2,609 دلار7:42:14
2,610 دلار7:41:14
2,610.8 دلار7:40:28
2,610.3 دلار7:39:14
2,610.5 دلار7:38:16
2,611.3 دلار7:37:16
2,612.5 دلار7:36:15
2,612 دلار7:35:17
2,609.8 دلار7:34:14
2,607.8 دلار7:32:19
2,606 دلار7:31:15
2,603.5 دلار7:30:17
2,604.5 دلار7:29:15
2,604.3 دلار7:27:20
2,603.5 دلار7:26:15
2,604.3 دلار7:25:16
2,606 دلار7:24:14
2,605.5 دلار7:21:14
2,605.8 دلار7:20:21
2,603.8 دلار7:19:17
2,604 دلار7:18:14
2,604.5 دلار7:16:19
2,603.5 دلار7:15:16
2,603.8 دلار7:14:21
2,604.3 دلار7:13:14
2,603.8 دلار7:12:15
2,604.3 دلار7:11:26
2,605.3 دلار7:10:17
2,604.5 دلار7:09:14
2,603.8 دلار7:08:16
2,603 دلار7:07:21
2,605 دلار7:06:14
2,607 دلار7:05:15
2,603.5 دلار7:04:15
2,604.5 دلار7:03:14
2,601.3 دلار7:02:15
2,596.8 دلار7:01:19
2,592.5 دلار6:59:16
2,592 دلار6:56:18
2,593.3 دلار6:46:15
2,594 دلار6:45:19
2,593.5 دلار6:44:15
2,594.5 دلار6:43:21
2,596.8 دلار6:42:16
2,592.5 دلار6:41:14
2,593.3 دلار6:40:20
2,588.8 دلار6:39:14
2,587.8 دلار6:37:15
2,587.3 دلار6:36:16
2,588.3 دلار6:35:17
2,586.8 دلار6:34:15
2,586.3 دلار6:32:16
2,586.5 دلار6:29:16
2,587.3 دلار6:28:16
2,586.3 دلار6:27:15
2,585.8 دلار6:24:16
2,584.5 دلار6:23:18
2,585 دلار6:21:15
2,584.3 دلار6:20:20
2,583.3 دلار6:19:15
2,584.3 دلار6:18:15
2,584.8 دلار6:17:16
2,584.5 دلار6:16:16
2,585 دلار6:15:24
2,585.3 دلار6:14:19
2,586.3 دلار6:13:26
2,587.8 دلار6:12:17
2,584.8 دلار6:11:23
2,582.5 دلار6:10:16
2,583.3 دلار6:09:14
2,583 دلار6:08:17
2,584.3 دلار6:07:21
2,584.5 دلار6:06:15
2,585.5 دلار6:05:14
2,585.8 دلار6:04:14
2,584.8 دلار6:01:14
2,584.3 دلار6:00:17
2,584.8 دلار5:59:22
2,585.3 دلار5:58:14
2,584.8 دلار5:57:16
2,584.3 دلار5:55:27
2,583.3 دلار5:54:15
2,584.3 دلار5:53:18
2,585 دلار5:52:16
2,586.5 دلار5:51:14
2,586.8 دلار5:50:20
2,586.5 دلار5:49:14
2,587 دلار5:48:15
2,585.5 دلار5:47:15
2,587.5 دلار5:46:13
2,588 دلار5:42:22
2,587.5 دلار5:40:20
2,587.8 دلار5:39:20
2,585.5 دلار5:38:14
2,586 دلار5:37:14
2,584.5 دلار5:36:16
2,584.3 دلار5:35:20
2,583.8 دلار5:34:15
2,585 دلار5:33:15
2,585.3 دلار5:32:16
2,587 دلار5:31:19
2,593.3 دلار5:23:15
2,593.8 دلار5:18:15
2,591.3 دلار5:08:20
2,592.8 دلار5:01:15
2,594.3 دلار4:54:22
2,594.5 دلار4:52:14
2,595 دلار4:51:18
2,596 دلار4:44:13
نظرات