روی

  • نرخ فعلی:2816
  • بالاترین قیمت روز:2823
  • پایین ترین قیمت روز:2804.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,815.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2,811.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,816 دلار11:20:21
2,815 دلار11:15:25
2,818.3 دلار11:10:26
2,815 دلار11:05:23
2,812 دلار11:00:26
2,808.3 دلار10:50:23
2,810.8 دلار10:45:22
2,811.5 دلار10:40:23
2,811.3 دلار10:35:22
2,811 دلار10:30:26
2,810.3 دلار10:25:20
2,808.5 دلار10:20:19
2,808 دلار10:10:23
2,816.3 دلار10:05:20
2,818.3 دلار10:00:24
2,814.5 دلار9:50:18
2,806.8 دلار9:40:17
2,807.3 دلار9:30:20
2,816.3 دلار9:20:16
2,820.3 دلار9:10:21
2,817.8 دلار9:00:18
2,819.3 دلار8:50:17
2,821.3 دلار8:40:17
2,819.3 دلار8:30:17
2,818 دلار8:20:17
2,818.5 دلار8:10:17
2,816.5 دلار8:00:18
2,817 دلار7:50:23
2,815.5 دلار7:40:21
2,816.5 دلار7:30:17
2,816.8 دلار7:20:17
2,815 دلار7:10:15
2,815.8 دلار7:00:18
2,804.5 دلار6:50:15
2,806.3 دلار6:40:15
2,804.3 دلار6:30:16
2,807 دلار6:20:16
2,810.3 دلار6:10:17
2,813.5 دلار6:00:19
2,812.5 دلار5:50:15
2,813 دلار5:40:16
2,814 دلار5:30:16
2,817 دلار5:20:17
2,818 دلار5:10:15
2,819 دلار5:00:17
2,823 دلار4:50:16
2,815.8 دلار4:40:17
نظرات