صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,161 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,128 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,172 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 123 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,218 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.47%