صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,381 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 107.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,369 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 119.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,339 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,258 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 230.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.22%