صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,126 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,159 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 147.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,249 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 167.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.06%