صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,183 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,249 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,283 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 114.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,243 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.44%