سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,020 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,044 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,937 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 126.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,846 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 217.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.8%