سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,180 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 99.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,138 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 141.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,179 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,045 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 234.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.47%