سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,304 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,224 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,076 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 192.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,945 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 323.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.63%