صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,277 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,289 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,190 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 107.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,235 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.79%