صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,101 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,101 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,179 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,215 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%