صفحات مرتبط

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,269 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 84.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,262 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,256 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 97.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,201 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 152.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.94%