سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,336 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,337 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,268 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,140 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 114 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.33%