صفحات مرتبط

سرب

  • نرخ فعلی:2369.8
  • بالاترین قیمت روز:2372.5
  • پایین ترین قیمت روز:2338.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,360
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:2,365.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,369.8 دلار16:41:18
2,369.3 دلار16:40:17
2,370.5 دلار16:36:15
2,371 دلار16:34:14
2,369.5 دلار16:33:16
2,368.8 دلار16:32:15
2,371.3 دلار16:28:16
2,371.8 دلار16:27:18
2,370.3 دلار16:26:13
2,371.5 دلار16:24:25
2,372.5 دلار16:23:15
2,371.8 دلار16:22:28
2,371 دلار16:20:19
2,370.3 دلار16:19:27
2,370.5 دلار16:17:15
2,370.3 دلار16:16:15
2,369.8 دلار16:15:16
2,372.3 دلار16:13:21
2,372.5 دلار16:12:26
2,370.8 دلار16:10:23
2,372 دلار16:09:17
2,372.3 دلار16:07:17
2,372 دلار16:06:14
2,371 دلار16:05:24
2,369.5 دلار16:04:15
2,367.3 دلار16:03:18
2,368 دلار16:02:18
2,368.3 دلار16:01:16
2,367.5 دلار15:59:25
2,368.5 دلار15:58:23
2,366.8 دلار15:56:16
2,366.3 دلار15:55:16
2,366 دلار15:54:15
2,366.3 دلار15:53:16
2,365.3 دلار15:52:15
2,366.5 دلار15:49:18
2,366 دلار15:48:19
2,366.3 دلار15:47:25
2,365.5 دلار15:46:16
2,365.3 دلار15:45:21
2,364.8 دلار15:44:16
2,364.5 دلار15:43:26
2,363 دلار15:41:15
2,363.3 دلار15:40:18
2,363 دلار15:38:17
2,362.5 دلار15:37:16
2,362.8 دلار15:36:25
2,363 دلار15:34:21
2,364 دلار15:33:27
2,363.3 دلار15:32:17
2,362.3 دلار15:29:15
2,361.5 دلار15:28:15
2,362.5 دلار15:26:28
2,363.8 دلار15:25:22
2,362.5 دلار15:24:16
2,364 دلار15:23:17
2,363.3 دلار15:22:17
2,361.3 دلار15:21:16
2,361 دلار15:20:19
2,360.3 دلار15:19:15
2,361.3 دلار15:17:15
2,362.5 دلار15:16:16
2,362.8 دلار15:14:14
2,363 دلار15:13:16
2,362.3 دلار15:12:17
2,362.8 دلار15:11:21
2,363.3 دلار15:10:17
2,364.8 دلار15:09:14
2,364.3 دلار15:08:17
2,364 دلار15:07:16
2,364.3 دلار15:06:18
2,365.3 دلار15:05:20
2,364.3 دلار15:03:24
2,364.5 دلار15:02:18
2,364.3 دلار15:00:30
2,363.3 دلار14:54:23
2,362.3 دلار14:53:15
2,363.3 دلار14:52:16
2,359.8 دلار14:51:22
2,359.5 دلار14:49:15
2,361 دلار14:48:26
2,361.5 دلار14:47:16
2,363.3 دلار14:46:21
2,362.5 دلار14:43:16
2,362.3 دلار14:42:19
2,362.8 دلار14:40:24
2,362.5 دلار14:39:15
2,363 دلار14:38:17
2,363.3 دلار14:37:24
2,366 دلار14:36:17
2,363.3 دلار14:32:15
2,363.5 دلار14:30:17
2,363.3 دلار14:28:20
2,363.5 دلار14:27:15
2,366.3 دلار14:26:24
2,366 دلار14:23:16
2,366.3 دلار14:22:16
2,366.8 دلار14:21:16
2,366.5 دلار14:19:15
2,366.3 دلار14:16:17
2,367.3 دلار14:15:18
2,366 دلار14:14:14
2,365.5 دلار14:13:16
2,364 دلار14:12:25
2,362.8 دلار14:11:27
2,362.5 دلار14:10:37
2,361.8 دلار14:09:16
2,359.3 دلار14:08:15
2,358.8 دلار14:06:16
2,358.5 دلار14:04:17
2,358.3 دلار14:03:26
2,359 دلار14:02:14
2,358.5 دلار14:01:14
2,359.3 دلار13:58:17
2,359.5 دلار13:55:25
2,359.3 دلار13:53:17
2,359.8 دلار13:48:19
2,360 دلار13:47:15
2,359.8 دلار13:46:16
2,362.8 دلار13:45:18
2,362.5 دلار13:44:16
2,362.3 دلار13:42:15
2,363.3 دلار13:41:15
2,363.8 دلار13:40:24
2,361 دلار13:38:16
2,361.5 دلار13:37:15
2,361 دلار13:36:15
2,361.3 دلار13:34:16
2,360.3 دلار13:32:16
2,362 دلار13:31:16
2,362.3 دلار13:29:16
2,362.5 دلار13:26:15
2,363 دلار13:24:20
2,362.8 دلار13:20:26
2,361 دلار13:18:26
2,363.5 دلار13:17:16
2,362.8 دلار13:15:17
2,363.5 دلار13:14:16
2,364.5 دلار13:13:15
2,366 دلار13:12:22
2,368.8 دلار13:11:16
2,370.8 دلار13:10:16
2,363.8 دلار13:09:14
2,360.5 دلار13:04:19
2,360 دلار13:02:19
2,357.5 دلار12:41:22
2,358 دلار12:40:18
2,358.3 دلار12:39:15
2,358 دلار12:38:24
2,359.3 دلار12:37:25
2,360 دلار12:36:14
2,357.5 دلار12:35:22
2,357.3 دلار12:34:19
2,356 دلار12:33:15
2,357.3 دلار12:32:16
2,356.8 دلار12:31:15
2,356.5 دلار12:30:17
2,356.8 دلار12:29:25
2,353 دلار12:27:14
2,353.3 دلار12:25:31
2,353 دلار12:24:22
2,352.5 دلار12:22:15
2,354 دلار12:21:20
2,355.3 دلار12:20:15
2,355.5 دلار12:19:16
2,355.3 دلار12:16:14
2,355.5 دلار12:15:17
2,355.3 دلار12:14:15
2,356.3 دلار12:10:17
2,356 دلار12:09:15
2,356.5 دلار12:08:15
2,356.8 دلار12:06:23
2,356.5 دلار12:04:14
2,357 دلار12:03:16
2,356.3 دلار12:01:16
2,358 دلار11:59:24
2,357.8 دلار11:58:16
2,357.5 دلار11:55:15
2,357 دلار11:54:14
2,357.5 دلار11:53:15
2,357 دلار11:52:15
2,356.3 دلار11:51:15
2,356 دلار11:50:21
2,355.3 دلار11:49:17
2,356.3 دلار11:47:14
2,358.8 دلار11:46:13
2,358.5 دلار11:45:17
2,358 دلار11:44:16
2,357.5 دلار11:43:23
2,358 دلار11:38:14
2,357 دلار11:37:22
2,356.3 دلار11:36:15
2,355.8 دلار11:35:17
2,356 دلار11:34:15
2,357.5 دلار11:33:19
2,358.3 دلار11:32:15
2,359 دلار11:31:14
2,358.5 دلار11:30:19
2,360.3 دلار11:29:25
2,361.8 دلار11:27:14
2,362.5 دلار11:26:14
2,361.8 دلار11:24:15
2,361 دلار11:23:15
2,361.3 دلار11:22:26
2,361.5 دلار11:21:14
2,362.8 دلار11:20:16
2,361.8 دلار11:19:19
2,360 دلار11:18:16
2,359 دلار11:16:14
2,361.3 دلار11:14:15
2,361.8 دلار11:13:17
2,361 دلار11:12:13
2,362.3 دلار11:11:14
2,362.8 دلار11:10:18
2,363.5 دلار11:09:16
2,363.3 دلار11:08:15
2,363 دلار11:07:15
2,363.3 دلار11:06:14
2,363 دلار11:04:15
2,362.8 دلار11:03:28
2,363.3 دلار11:02:15
2,364.3 دلار11:00:18
2,363.8 دلار10:59:15
2,364.3 دلار10:58:16
2,364.8 دلار10:57:15
2,364.5 دلار10:56:15
2,360 دلار10:55:17
2,361.8 دلار10:54:18
2,359 دلار10:53:15
2,357.8 دلار10:50:17
2,355 دلار10:49:17
2,355.3 دلار10:48:21
2,354.3 دلار10:47:18
2,353.3 دلار10:46:14
2,353 دلار10:45:16
2,353.3 دلار10:44:14
2,353 دلار10:43:13
2,352.8 دلار10:42:23
2,353 دلار10:40:16
2,352 دلار10:38:17
2,353.3 دلار10:37:14
2,354 دلار10:36:14
2,353.3 دلار10:34:15
2,352.8 دلار10:33:15
2,351.5 دلار10:31:12
2,351.3 دلار10:30:19
2,351 دلار10:29:14
2,350.3 دلار10:27:13
2,349.3 دلار10:24:15
2,349 دلار10:23:15
2,349.3 دلار10:21:15
2,348.3 دلار10:18:15
2,348 دلار10:17:13
2,347.3 دلار10:16:15
2,344.8 دلار10:14:15
2,344.3 دلار10:13:14
2,345 دلار10:12:24
2,344.8 دلار10:08:15
2,344 دلار10:07:14
2,344.5 دلار10:06:15
2,343 دلار10:05:18
2,344 دلار10:04:17
2,346.3 دلار10:03:14
2,346 دلار10:02:18
2,345.3 دلار9:58:14
2,347 دلار9:55:17
2,347.3 دلار9:54:14
2,347 دلار9:53:20
2,346 دلار9:52:14
2,345.3 دلار9:50:17
2,346.3 دلار9:49:16
2,347 دلار9:46:17
2,347.3 دلار9:43:21
2,348.5 دلار9:39:15
2,349.3 دلار9:36:16
2,348.5 دلار9:23:26
2,349.3 دلار9:20:19
2,350 دلار9:19:14
2,350.3 دلار9:18:16
2,350 دلار9:16:24
2,349.8 دلار9:15:15
2,348.5 دلار9:14:25
2,348.3 دلار9:13:15
2,348.5 دلار9:12:21
2,346.3 دلار9:11:23
2,346 دلار9:10:19
2,345.5 دلار9:09:15
2,346 دلار9:08:15
2,346.3 دلار9:07:14
2,346.5 دلار9:06:16
2,346.3 دلار9:05:15
2,347 دلار9:04:14
2,348 دلار9:03:15
2,347.8 دلار9:02:16
2,347 دلار9:01:15
2,346 دلار8:36:20
2,346.3 دلار8:26:14
2,346 دلار8:24:17
2,345.5 دلار8:19:20
2,345.3 دلار8:17:15
2,345 دلار8:03:14
2,344.8 دلار8:02:15
2,346.3 دلار8:01:16
2,345.3 دلار8:00:17
2,344.8 دلار7:59:15
2,343 دلار7:58:15
2,341.5 دلار7:54:13
2,341.8 دلار7:51:16
2,341.5 دلار7:49:15
2,341.8 دلار7:48:24
2,342.5 دلار7:46:15
2,342 دلار7:45:15
2,342.5 دلار7:41:16
2,343.5 دلار7:40:25
2,343.8 دلار7:39:14
2,344 دلار7:38:15
2,343.8 دلار7:35:15
2,342.8 دلار7:33:15
2,343.5 دلار7:29:15
2,343.8 دلار7:18:14
2,343.5 دلار7:17:27
2,344.3 دلار7:14:22
2,343.3 دلار7:11:14
2,343 دلار7:07:23
2,342.8 دلار7:06:16
2,343 دلار7:05:15
2,341.5 دلار7:04:15
2,342 دلار7:03:14
2,341.5 دلار7:02:24
2,342.8 دلار6:57:23
2,341.5 دلار6:49:16
2,342.5 دلار6:48:16
2,341.5 دلار6:47:14
2,340.3 دلار6:45:14
2,340 دلار6:44:22
2,339.5 دلار6:43:17
2,338.5 دلار6:42:15
2,338.8 دلار6:41:24
2,343.5 دلار6:40:21
2,343.8 دلار6:39:14
2,345.5 دلار6:37:23
2,349.3 دلار6:36:26
2,349.8 دلار6:34:16
2,349 دلار6:33:14
2,348.8 دلار6:32:15
2,347.3 دلار6:29:23
2,349.3 دلار6:28:14
2,352.5 دلار6:27:17
2,351.5 دلار6:26:25
2,353.8 دلار6:25:17
2,351.3 دلار6:24:15
2,350.8 دلار6:22:15
2,351.3 دلار6:20:23
2,353 دلار6:19:14
2,352.5 دلار6:18:16
2,350 دلار6:17:23
2,353 دلار6:16:14
2,351.5 دلار6:15:15
2,352.3 دلار6:14:23
2,353.5 دلار6:13:17
2,349 دلار6:12:14
2,347.8 دلار6:11:20
2,346 دلار6:09:14
2,344.3 دلار6:08:13
2,343.3 دلار6:07:14
2,343 دلار6:06:20
2,343.5 دلار6:05:14
2,343.3 دلار6:04:25
2,344.3 دلار6:03:14
2,344.5 دلار6:02:16
2,344 دلار6:00:18
2,346.8 دلار5:59:13
2,346.3 دلار5:58:15
2,347 دلار5:57:14
2,348.8 دلار5:56:14
2,349 دلار5:55:20
2,348 دلار5:54:14
2,352.3 دلار5:53:20
2,354 دلار5:52:15
2,355.5 دلار5:51:15
2,353.8 دلار5:50:15
2,354 دلار5:49:14
2,355 دلار5:48:14
2,356 دلار5:47:15
2,355.3 دلار5:46:15
2,354.8 دلار5:45:16
2,353.5 دلار5:43:16
2,353.3 دلار5:42:24
2,353.5 دلار5:40:16
2,353.3 دلار5:38:15
2,356.5 دلار5:37:14
2,355 دلار5:36:15
2,358.3 دلار5:35:13
2,358.5 دلار5:34:16
2,360 دلار5:33:15
نظرات