صفحات مرتبط

سرب

  • نرخ فعلی:2490.5
  • بالاترین قیمت روز:2511
  • پایین ترین قیمت روز:2478.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,487.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:2,485.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,490.5 دلار16:14:29
2,488.5 دلار16:13:24
2,491.5 دلار16:11:25
2,491.8 دلار16:10:28
2,492 دلار16:09:23
2,491.3 دلار16:08:28
2,491.5 دلار16:07:24
2,489.5 دلار16:06:26
2,489.8 دلار16:05:29
2,487.3 دلار16:04:27
2,487.8 دلار16:03:26
2,491.8 دلار15:59:24
2,492 دلار15:58:26
2,491.3 دلار15:57:24
2,491 دلار15:56:25
2,491.3 دلار15:54:27
2,492 دلار15:53:24
2,490 دلار15:52:29
2,487.8 دلار15:51:26
2,488.5 دلار15:49:34
2,488.8 دلار15:48:28
2,487.5 دلار15:47:28
2,485.5 دلار15:46:27
2,486 دلار15:45:27
2,486.3 دلار15:41:25
2,486 دلار15:37:26
2,486.3 دلار15:36:25
2,486.5 دلار15:35:27
2,487 دلار15:34:28
2,487.5 دلار15:32:25
2,485.8 دلار15:31:27
2,488.8 دلار15:30:28
2,487 دلار15:28:26
2,486 دلار15:27:26
2,488 دلار15:26:29
2,485.8 دلار15:25:29
2,488.5 دلار15:24:27
2,491.3 دلار15:23:25
2,492.5 دلار15:22:27
2,493.3 دلار15:21:28
2,492.5 دلار15:20:27
2,492.8 دلار15:19:25
2,491.8 دلار15:18:24
2,492.3 دلار15:17:25
2,492.5 دلار15:16:26
2,496.3 دلار15:15:25
2,494 دلار15:14:24
2,494.3 دلار15:13:25
2,493 دلار15:12:25
2,492.8 دلار15:11:24
2,491.8 دلار15:10:30
2,491.3 دلار15:09:24
2,491.8 دلار15:08:28
2,491.3 دلار15:07:23
2,494.3 دلار15:06:25
2,496.8 دلار15:05:30
2,495.5 دلار15:04:27
2,496 دلار15:03:24
2,497.3 دلار15:01:27
2,497 دلار15:00:45
2,496.5 دلار14:59:26
2,496.3 دلار14:58:23
2,494.5 دلار14:57:29
2,496.8 دلار14:56:24
2,497.3 دلار14:54:25
2,498.5 دلار14:53:26
2,499.5 دلار14:52:24
2,502.5 دلار14:51:24
2,502.3 دلار14:50:34
2,501.3 دلار14:49:26
2,501.5 دلار14:48:25
2,503.5 دلار14:47:25
2,505.5 دلار14:46:28
2,504.8 دلار14:45:26
2,504.5 دلار14:44:24
2,504.8 دلار14:42:23
2,504 دلار14:41:24
2,503.5 دلار14:39:24
2,503.8 دلار14:38:23
2,502.3 دلار14:37:39
2,502.5 دلار14:34:25
2,502.8 دلار14:33:25
2,503.5 دلار14:32:27
2,502.5 دلار14:30:32
2,502 دلار14:29:27
2,502.3 دلار14:28:25
2,503 دلار14:27:27
2,503.5 دلار14:23:25
2,502.5 دلار14:22:27
2,502.8 دلار14:21:24
2,503.5 دلار14:20:34
2,503.3 دلار14:19:25
2,503.5 دلار14:18:29
2,502.8 دلار14:17:27
2,503.3 دلار14:16:25
2,502.3 دلار14:14:25
2,502.5 دلار14:13:25
2,502.3 دلار14:12:26
2,500.5 دلار14:11:25
2,500.8 دلار14:10:31
2,501 دلار14:08:24
2,501.5 دلار14:07:27
2,501 دلار14:06:25
2,500.8 دلار14:05:28
2,501 دلار14:03:25
2,501.3 دلار14:02:28
2,500 دلار13:59:24
2,499.8 دلار13:58:25
2,499.5 دلار13:57:26
2,499.8 دلار13:51:26
2,500 دلار13:49:23
2,498.3 دلار13:47:27
2,496 دلار13:46:26
2,497 دلار13:44:24
2,497.3 دلار13:42:25
2,497.8 دلار13:40:27
2,497.5 دلار13:39:26
2,497.8 دلار13:38:25
2,498.5 دلار13:37:25
2,497.8 دلار13:36:25
2,498 دلار13:35:28
2,498.5 دلار13:34:25
2,497.3 دلار13:33:28
2,498.3 دلار13:32:27
2,499 دلار13:30:28
2,499.3 دلار13:27:25
2,499.8 دلار13:26:25
2,499.3 دلار13:24:28
2,500.3 دلار13:23:23
2,499.8 دلار13:21:27
2,500 دلار13:15:27
2,501 دلار13:14:25
2,502 دلار13:13:24
2,503 دلار13:12:24
2,503.3 دلار13:11:26
2,500.3 دلار13:10:34
2,501 دلار13:09:23
2,501.3 دلار13:06:26
2,501.5 دلار13:04:32
2,502 دلار13:03:33
2,498.8 دلار13:01:25
2,497.5 دلار12:55:34
2,498.5 دلار12:54:23
2,498 دلار12:52:32
2,497.5 دلار12:51:26
2,498.5 دلار12:50:29
2,493 دلار12:49:23
2,498.3 دلار12:48:22
2,499.3 دلار12:47:25
2,498.5 دلار12:46:26
2,497.8 دلار12:45:26
2,497.5 دلار12:44:27
2,498.5 دلار12:43:24
2,495.5 دلار12:42:25
2,492.8 دلار12:41:25
2,489 دلار12:40:28
2,489.8 دلار12:38:24
2,490 دلار12:37:24
2,489.5 دلار12:35:29
2,489 دلار12:34:24
2,488.8 دلار12:33:25
2,488.5 دلار12:32:27
2,486.3 دلار12:30:27
2,485.5 دلار12:29:23
2,484.3 دلار12:28:24
2,496.3 دلار12:27:24
2,497.8 دلار12:24:28
2,497.3 دلار12:23:24
2,497.5 دلار12:21:26
2,498 دلار12:20:32
2,498.3 دلار12:19:27
2,498 دلار12:18:25
2,500 دلار12:17:23
2,500.3 دلار12:16:24
2,500.5 دلار12:15:31
2,501.5 دلار12:14:24
2,503.3 دلار12:13:29
2,503.5 دلار12:12:24
2,503.3 دلار12:10:29
2,504 دلار12:09:32
2,504.3 دلار12:08:25
2,504.8 دلار12:07:28
2,505.5 دلار12:05:31
2,505 دلار12:04:24
2,504 دلار12:03:32
2,504.3 دلار12:02:26
2,505.5 دلار11:42:24
2,506 دلار11:39:24
2,504.8 دلار11:38:22
2,505.3 دلار11:37:24
2,504.8 دلار11:36:32
2,504.5 دلار11:35:30
2,504.8 دلار11:34:23
2,504.3 دلار11:33:27
2,504.8 دلار11:32:30
2,502.5 دلار11:30:26
2,501.8 دلار11:29:24
2,501.3 دلار11:28:25
2,500.8 دلار11:27:27
2,501.5 دلار11:25:25
2,501.8 دلار11:24:23
2,504.5 دلار11:23:26
2,506.5 دلار11:22:30
2,507 دلار11:19:24
2,507.5 دلار11:18:26
2,508 دلار11:16:29
2,506.8 دلار11:15:27
2,508.3 دلار11:14:25
2,509.3 دلار11:13:30
2,508.8 دلار11:12:28
2,507.8 دلار11:11:26
2,507.5 دلار11:10:34
2,508 دلار11:09:27
2,508.3 دلار11:08:25
2,509.5 دلار11:06:29
2,508 دلار11:05:29
2,507.3 دلار11:03:23
2,510.5 دلار11:02:27
2,509.5 دلار11:01:26
2,508.8 دلار11:00:37
2,509.5 دلار10:59:22
2,508.5 دلار10:58:25
2,511 دلار10:57:25
2,510.8 دلار10:55:27
2,509.5 دلار10:54:23
2,508.8 دلار10:53:29
2,509.3 دلار10:52:23
2,507.3 دلار10:51:26
2,506.8 دلار10:50:29
2,508.5 دلار10:49:24
2,504 دلار10:48:24
2,502.3 دلار10:47:24
2,502.8 دلار10:46:30
2,501.3 دلار10:43:22
2,502.3 دلار10:42:23
2,501 دلار10:40:34
2,501.5 دلار10:39:32
2,501.3 دلار10:38:36
2,499.3 دلار10:37:37
2,497.5 دلار10:36:32
2,495.8 دلار10:34:51
2,496 دلار10:33:55
2,495.5 دلار10:32:36
2,496 دلار10:30:35
2,496.3 دلار10:29:33
2,494.5 دلار10:28:38
2,490.8 دلار10:27:31
2,491.3 دلار10:26:34
2,492.8 دلار10:24:30
2,493.8 دلار10:22:25
2,497 دلار10:21:31
2,497.3 دلار10:20:44
2,495.8 دلار10:19:36
2,497.8 دلار10:17:32
2,500.5 دلار10:16:34
2,498.3 دلار10:15:30
2,496.5 دلار10:14:32
2,497 دلار10:13:33
2,496.3 دلار10:12:32
2,495.8 دلار10:11:41
2,490.5 دلار10:10:40
2,489.5 دلار10:08:22
2,487.8 دلار10:07:23
2,486.5 دلار10:06:34
2,488.5 دلار10:05:33
2,488.8 دلار10:04:34
2,489.3 دلار10:01:34
2,489.5 دلار10:00:39
2,489.8 دلار9:59:30
2,491.5 دلار9:57:29
2,492 دلار9:55:27
2,493 دلار9:52:29
2,495.5 دلار9:51:26
2,497.3 دلار9:50:33
2,496.5 دلار9:47:26
2,497.8 دلار9:45:23
2,498 دلار9:44:26
2,499.8 دلار9:43:29
2,499.5 دلار9:42:17
2,497 دلار9:41:25
2,496.8 دلار9:40:33
2,495 دلار9:39:28
2,493.3 دلار9:38:31
2,491 دلار9:37:27
2,491.3 دلار9:36:28
2,490.3 دلار9:33:18
2,488.5 دلار9:32:19
2,489 دلار9:31:20
2,488.8 دلار9:30:34
2,489.3 دلار9:28:27
2,491 دلار9:26:27
2,492.3 دلار9:25:26
2,493.5 دلار9:24:25
2,493.3 دلار9:22:30
2,492.3 دلار9:21:17
2,489.5 دلار9:17:21
2,489 دلار9:14:27
2,488.5 دلار9:13:18
2,489 دلار9:12:27
2,489.3 دلار9:09:26
2,487.8 دلار9:08:26
2,488.8 دلار9:06:29
2,489 دلار9:05:24
2,487.8 دلار9:04:26
2,486.8 دلار9:03:28
2,484.8 دلار9:02:20
2,487.3 دلار9:01:18
2,484.3 دلار9:00:20
2,487 دلار8:57:19
2,486 دلار8:47:17
2,485.8 دلار8:44:20
2,486 دلار8:41:18
2,485 دلار8:40:17
2,484.8 دلار8:38:21
2,483.8 دلار8:37:19
2,483.3 دلار8:36:16
2,483 دلار8:35:17
2,483.3 دلار8:32:17
2,483 دلار8:31:16
2,483.3 دلار8:29:20
2,483 دلار8:26:16
2,483.3 دلار8:25:17
2,483 دلار8:23:16
2,483.3 دلار8:22:16
2,483 دلار8:20:20
2,482.5 دلار8:19:21
2,482.8 دلار8:18:16
2,483 دلار8:17:19
2,484.3 دلار8:16:17
2,484.5 دلار8:15:16
2,484 دلار8:14:21
2,483.8 دلار8:09:17
2,483.3 دلار8:08:20
2,483.8 دلار8:07:16
2,484.5 دلار8:06:20
2,482 دلار8:05:19
2,481.8 دلار8:04:20
2,482.3 دلار8:03:16
2,483.3 دلار8:01:16
2,483 دلار7:44:17
2,483.3 دلار7:43:16
2,483 دلار7:16:20
2,483.3 دلار7:13:18
2,483 دلار7:04:16
2,484.5 دلار7:00:28
2,483.8 دلار6:59:17
2,483.3 دلار6:58:20
2,482 دلار6:57:17
2,481.3 دلار6:56:17
2,482 دلار6:54:18
2,482.5 دلار6:53:16
2,481.5 دلار6:52:21
2,484 دلار6:49:16
2,483 دلار6:42:15
2,483.5 دلار6:41:19
2,481.5 دلار6:40:20
2,481.8 دلار6:39:20
2,481 دلار6:38:18
2,482 دلار6:37:20
2,481.3 دلار6:36:18
2,481 دلار6:35:23
2,479.3 دلار6:34:30
2,479 دلار6:33:20
2,481.3 دلار6:32:18
2,481.5 دلار6:31:19
2,482.8 دلار6:30:22
2,483 دلار6:24:16
2,479.3 دلار6:23:20
2,480 دلار6:22:17
2,482.8 دلار6:17:18
2,481.3 دلار6:16:16
2,480.3 دلار6:15:21
2,482.5 دلار6:14:17
2,483 دلار6:02:18
2,485.8 دلار5:39:17
2,485.3 دلار5:38:20
2,482.8 دلار5:37:16
2,481.5 دلار5:35:22
2,480.3 دلار5:34:17
2,482 دلار5:33:19
2,483.3 دلار5:32:17
2,487 دلار5:31:20
2,487.3 دلار5:30:23
2,487.5 دلار5:29:21
2,488.8 دلار5:28:18
2,486.8 دلار5:26:17
2,487 دلار5:25:20
2,484 دلار5:21:20
2,485 دلار5:20:19
2,486 دلار5:19:20
2,486.3 دلار5:18:16
2,485.3 دلار5:12:20
2,485.8 دلار5:11:18
2,483.8 دلار5:06:20
2,482.5 دلار5:04:20
2,482 دلار5:02:20
2,479.5 دلار5:01:18
2,479.8 دلار5:00:21
2,479.5 دلار4:59:19
2,479.3 دلار4:58:17
2,480 دلار4:57:17
2,479.3 دلار4:55:16
2,478.8 دلار4:49:18
2,481 دلار4:48:20
2,482.5 دلار4:46:20
2,480.5 دلار4:45:17
2,482.3 دلار4:44:19
2,483 دلار4:43:17
2,483.8 دلار4:41:17
2,484 دلار4:40:23
2,483.3 دلار4:39:16
2,484.8 دلار4:38:21
2,484.5 دلار4:35:22
2,485.5 دلار4:33:17
2,487.3 دلار4:32:17
2,488 دلار3:33:17
2,487.8 دلار3:32:18
نظرات