سرب

  • نرخ فعلی:2303
  • بالاترین قیمت روز:2303.5
  • پایین ترین قیمت روز:2242.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.68%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,285
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:2,278
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,303 دلار19:30:22
2,303.3 دلار19:25:24
2,302.3 دلار19:20:24
2,302 دلار19:15:24
2,300.5 دلار19:10:26
2,301 دلار19:05:26
2,297 دلار18:55:27
2,298 دلار18:50:25
2,302.8 دلار18:45:32
2,299.8 دلار18:40:31
2,295.8 دلار18:35:20
2,292.8 دلار18:30:34
2,297.3 دلار18:25:18
2,299.8 دلار18:20:24
2,294.8 دلار18:15:22
2,293.8 دلار18:10:28
2,293.3 دلار18:05:22
2,297.8 دلار18:00:25
2,297.5 دلار17:55:17
2,296.3 دلار17:50:23
2,292.3 دلار17:45:19
2,291.3 دلار17:40:25
2,291 دلار17:35:19
2,290.3 دلار17:30:24
2,281.8 دلار17:15:23
2,284.8 دلار17:10:22
2,283 دلار17:05:26
2,282.8 دلار17:00:24
2,284.5 دلار16:55:22
2,280.8 دلار16:50:25
2,287 دلار16:45:21
2,287.3 دلار16:35:18
2,296.3 دلار16:25:19
2,297.8 دلار16:20:18
2,303.5 دلار16:15:18
2,298 دلار16:10:19
2,296.8 دلار16:05:17
2,295.3 دلار16:00:20
2,297 دلار15:55:19
2,293.5 دلار15:50:17
2,290.8 دلار15:45:20
2,293.5 دلار15:40:19
2,288.8 دلار15:35:28
2,289.5 دلار15:30:19
2,290.8 دلار15:25:21
2,288.3 دلار15:20:25
2,286 دلار15:15:21
2,286.5 دلار15:10:20
2,288.5 دلار15:05:17
2,288 دلار15:00:27
2,286 دلار14:55:23
2,284 دلار14:50:23
2,288.8 دلار14:45:26
2,281.3 دلار14:40:22
2,280.3 دلار14:35:24
2,277.5 دلار14:30:26
2,274.3 دلار14:25:23
2,273 دلار14:20:22
2,272.3 دلار14:15:23
2,271.3 دلار14:10:17
2,270.5 دلار14:05:19
2,269.8 دلار14:00:18
2,274.8 دلار13:55:19
2,273.8 دلار13:50:20
2,272.5 دلار13:45:17
2,268.8 دلار13:40:17
2,272.8 دلار13:35:17
2,272.3 دلار13:30:20
2,278 دلار13:25:21
2,281 دلار13:20:18
2,274.5 دلار13:15:18
2,273.5 دلار13:05:17
2,272.8 دلار13:00:26
2,272.3 دلار12:55:17
2,272.8 دلار12:50:17
2,274.8 دلار12:45:17
2,274.3 دلار12:40:16
2,271.3 دلار12:35:25
2,270 دلار12:30:17
2,269 دلار12:25:18
2,268.8 دلار12:20:20
2,269.5 دلار12:15:25
2,269 دلار12:10:26
2,268.8 دلار12:05:18
2,262 دلار11:45:19
2,261.8 دلار11:40:19
2,265.8 دلار11:35:17
2,260 دلار11:30:23
2,259.3 دلار11:25:23
2,254.5 دلار11:20:19
2,253 دلار11:15:21
2,253.3 دلار11:10:20
2,248.5 دلار11:05:19
2,248.8 دلار11:00:20
2,248.5 دلار10:55:19
2,246.8 دلار10:50:17
2,246.5 دلار10:45:23
2,247.5 دلار10:40:22
2,249 دلار10:20:17
2,248.8 دلار10:10:23
2,251.3 دلار10:05:19
2,247.5 دلار10:00:19
2,242.8 دلار9:50:16
2,262.8 دلار9:40:22
2,266.3 دلار9:30:19
2,267 دلار9:20:18
2,272.3 دلار9:10:16
2,280.5 دلار8:50:22
2,281.8 دلار8:40:23
2,283.8 دلار8:30:17
2,284.5 دلار8:20:26
2,282.5 دلار8:10:18
2,280.3 دلار7:30:25
2,278.8 دلار7:20:17
2,278.5 دلار7:00:20
2,280.8 دلار6:50:17
2,280.5 دلار6:20:21
2,281.5 دلار6:10:18
2,281.8 دلار5:50:16
2,280.8 دلار5:40:19
2,285 دلار5:30:18
2,279.5 دلار5:20:17
2,280.5 دلار5:10:19
2,279.8 دلار5:00:18
2,280.3 دلار4:50:19
2,285 دلار4:40:24
نظرات