سرب

  • نرخ فعلی:2070
  • بالاترین قیمت روز:2077.8
  • پایین ترین قیمت روز:2054.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,065.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2,067.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,070 دلار16:10:24
2,069.5 دلار16:05:24
2,072 دلار16:00:25
2,071 دلار15:55:22
2,070.3 دلار15:45:23
2,072.5 دلار15:40:25
2,072.8 دلار15:30:24
2,074.8 دلار15:25:23
2,075 دلار15:20:26
2,071.5 دلار15:15:25
2,073 دلار15:05:25
2,072.5 دلار15:00:24
2,074.8 دلار14:55:23
2,075.5 دلار14:50:25
2,075.8 دلار14:45:30
2,076.5 دلار14:35:24
2,077.8 دلار14:25:22
2,074.3 دلار14:20:24
2,074 دلار14:15:25
2,073.5 دلار14:05:24
2,074.8 دلار14:00:26
2,075.3 دلار13:50:26
2,070.3 دلار13:40:22
2,067 دلار13:30:26
2,066.5 دلار13:20:22
2,068 دلار13:15:23
2,065.8 دلار13:05:21
2,066.8 دلار13:00:26
2,067.3 دلار12:50:21
2,066 دلار12:45:26
2,065 دلار12:40:23
2,066.5 دلار12:20:20
2,065.8 دلار12:15:24
2,068.5 دلار12:05:34
2,066 دلار11:45:24
2,065.3 دلار11:40:30
2,065 دلار11:30:26
2,062.8 دلار11:10:21
2,061.8 دلار11:05:22
2,062 دلار11:00:23
2,058.5 دلار10:50:23
2,056.8 دلار10:40:29
2,058.3 دلار10:35:24
2,059 دلار10:30:23
2,060.8 دلار10:25:21
2,062.5 دلار10:20:22
2,062.3 دلار10:15:25
2,061 دلار10:10:28
2,061.3 دلار10:05:21
2,063.3 دلار10:00:29
2,061.8 دلار9:50:19
2,062.5 دلار9:40:18
2,060.8 دلار9:30:27
2,058.5 دلار9:20:20
2,056 دلار9:10:17
2,055.5 دلار9:00:19
2,056.3 دلار8:50:17
2,059 دلار8:40:18
2,060 دلار8:30:18
2,061 دلار8:10:17
2,059.5 دلار8:00:19
2,058 دلار7:50:18
2,059 دلار7:10:16
2,059.3 دلار7:00:19
2,056.3 دلار6:50:17
2,054.8 دلار6:40:16
2,058.8 دلار6:30:20
2,059.5 دلار6:20:19
2,061 دلار6:00:21
2,061.8 دلار5:50:16
2,057.8 دلار5:40:17
2,059.5 دلار5:30:30
2,058 دلار5:20:39
2,060.8 دلار5:10:18
2,058.8 دلار5:00:20
2,060.8 دلار4:50:16
2,065.5 دلار4:40:17
2,067.3 دلار4:30:17
2,067 دلار4:20:17
2,068.5 دلار4:10:17
2,065.8 دلار3:40:17
نظرات