سرب

  • نرخ فعلی:2384
  • بالاترین قیمت روز:2394.3
  • پایین ترین قیمت روز:2336.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,347.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:2,364.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,384 دلار15:50:55
2,384.8 دلار15:45:38
2,385.3 دلار15:40:49
2,386 دلار15:30:42
2,386.5 دلار15:25:39
2,387 دلار15:20:40
2,384.8 دلار15:10:40
2,383.8 دلار15:00:42
2,385.8 دلار14:55:50
2,386 دلار14:50:40
2,379 دلار14:45:40
2,390.8 دلار14:40:41
2,390 دلار14:30:47
2,389 دلار14:25:40
2,387.3 دلار14:20:40
2,387 دلار14:15:42
2,389.3 دلار14:11:00
2,388.8 دلار14:05:42
2,389 دلار14:00:49
2,385.3 دلار13:55:38
2,386 دلار13:50:41
2,388.5 دلار13:45:48
2,394.3 دلار13:40:38
2,380 دلار13:35:38
2,373.8 دلار13:30:42
2,377 دلار13:25:39
2,377.8 دلار13:20:43
2,374.3 دلار13:16:15
2,370.3 دلار13:10:40
2,368.8 دلار13:05:39
2,369 دلار13:00:43
2,368.5 دلار12:55:40
2,369.3 دلار12:50:47
2,369.8 دلار12:40:48
2,370.3 دلار12:35:49
2,372 دلار12:30:41
2,372.8 دلار12:25:42
2,373.3 دلار12:10:39
2,373.8 دلار12:05:44
2,372 دلار11:45:40
2,373.8 دلار11:40:39
2,373.5 دلار11:35:50
2,371.3 دلار11:30:50
2,374.5 دلار11:25:40
2,368.5 دلار11:20:39
2,365.3 دلار11:15:38
2,364.8 دلار11:10:47
2,366.3 دلار11:05:38
2,363.8 دلار11:00:43
2,364.5 دلار10:55:39
2,365.8 دلار10:50:38
2,366.3 دلار10:45:39
2,367.8 دلار10:40:49
2,363 دلار10:35:37
2,360.8 دلار10:30:38
2,363.8 دلار10:25:39
2,363 دلار10:20:39
2,365.5 دلار10:15:42
2,369 دلار10:10:38
2,366.3 دلار10:05:50
2,367.8 دلار10:00:40
2,359.8 دلار9:50:37
2,362.3 دلار9:40:45
2,359 دلار9:30:37
2,361.8 دلار9:20:34
2,358.3 دلار9:10:47
2,347.5 دلار9:00:37
2,345 دلار8:50:34
2,344.5 دلار8:40:38
2,346 دلار8:30:37
2,348.3 دلار8:20:35
2,347 دلار8:10:36
2,345.3 دلار8:00:45
2,346.8 دلار7:50:35
2,344.3 دلار7:40:35
2,343.3 دلار7:30:36
2,342.5 دلار7:10:35
2,345.3 دلار7:00:46
2,341.3 دلار6:50:37
2,348.5 دلار6:40:36
2,349.8 دلار6:30:44
2,351.3 دلار6:20:37
2,338.8 دلار6:10:48
2,336.3 دلار6:00:47
2,337 دلار5:40:47
2,344.5 دلار5:30:36
2,346.8 دلار5:20:35
2,351 دلار5:10:40
2,346.3 دلار5:00:47
2,355 دلار4:50:38
2,347.8 دلار4:40:35
نظرات