سرب

  • نرخ فعلی:2261
  • بالاترین قیمت روز:2265.5
  • پایین ترین قیمت روز:2240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,240
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2,236
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,261 دلار13:55:14
2,259.8 دلار13:50:18
2,264 دلار13:40:26
2,262.3 دلار13:35:24
2,263.3 دلار13:30:24
2,265 دلار13:25:28
2,265.3 دلار13:20:32
2,265.5 دلار13:15:25
2,261.8 دلار13:05:25
2,259.8 دلار13:00:28
2,254.5 دلار12:55:25
2,254.8 دلار12:50:25
2,248.5 دلار12:45:27
2,247.8 دلار12:40:28
2,248 دلار12:35:27
2,247.8 دلار12:25:24
2,246.3 دلار12:20:16
2,247.5 دلار11:00:22
2,248.8 دلار10:55:20
2,253.3 دلار10:50:21
2,253.5 دلار10:45:21
2,258 دلار10:40:21
2,258.5 دلار10:30:20
2,260.8 دلار10:25:24
2,259.3 دلار10:20:19
2,257.8 دلار10:15:19
2,254.3 دلار10:10:23
2,254 دلار10:05:21
2,252.3 دلار10:00:20
2,253.5 دلار9:50:23
2,253 دلار9:30:20
2,252.5 دلار9:20:19
2,252.8 دلار9:10:22
2,247.5 دلار9:00:19
2,246 دلار8:50:21
2,247 دلار8:40:40
2,247.5 دلار6:50:27
2,245 دلار6:40:18
2,240.5 دلار6:30:24
2,241 دلار6:20:20
2,240.3 دلار6:10:19
2,240.8 دلار5:50:17
2,241.8 دلار5:40:18
2,241.5 دلار5:30:23
2,242.8 دلار5:20:17
2,241.5 دلار5:10:16
2,241.3 دلار5:00:19
2,240.3 دلار4:50:21
2,240 دلار4:40:19
نظرات