صفحات مرتبط

سرب

  • نرخ فعلی:2085.3
  • بالاترین قیمت روز:2098.3
  • پایین ترین قیمت روز:2072
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,092
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۳
  • نرخ روز گذشته:2,096.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,085.3 دلار17:53:19
2,085 دلار17:52:20
2,086 دلار17:50:21
2,086.5 دلار17:49:19
2,086 دلار17:48:20
2,086.8 دلار17:47:19
2,087.8 دلار17:46:20
2,089 دلار17:45:23
2,090 دلار17:44:19
2,090.8 دلار17:43:20
2,092.8 دلار17:41:18
2,093 دلار17:40:21
2,093.3 دلار17:39:19
2,094.3 دلار17:38:19
2,095.8 دلار17:37:19
2,097 دلار17:36:19
2,096.5 دلار17:35:20
2,096.8 دلار17:34:20
2,097.3 دلار17:33:18
2,097.5 دلار17:32:20
2,095.5 دلار17:31:22
2,096 دلار17:30:21
2,095.8 دلار17:28:17
2,096.5 دلار17:22:21
2,096.3 دلار17:21:19
2,096 دلار17:19:19
2,096.3 دلار17:18:19
2,096.8 دلار17:17:18
2,097.5 دلار17:16:19
2,098.3 دلار17:14:19
2,097.5 دلار17:11:18
2,097 دلار17:09:19
2,098.3 دلار17:08:20
2,097.5 دلار17:06:20
2,098.3 دلار17:05:21
2,097.3 دلار17:04:20
2,095 دلار17:03:20
2,095.8 دلار17:02:20
2,095 دلار17:00:24
2,094.8 دلار16:59:22
2,093.5 دلار16:49:20
2,093 دلار16:47:20
2,093.3 دلار16:46:22
2,092.3 دلار16:45:24
2,094.5 دلار16:42:19
2,096 دلار16:41:19
2,094.5 دلار16:39:18
2,095.3 دلار16:38:19
2,093 دلار16:37:19
2,092.5 دلار16:36:19
2,091.5 دلار16:35:24
2,092.5 دلار16:33:18
2,093.5 دلار16:32:18
2,092.8 دلار16:31:19
2,092.5 دلار16:30:24
2,092.3 دلار16:29:17
2,094.5 دلار16:28:19
2,093.8 دلار16:27:17
2,094 دلار16:26:18
2,095.5 دلار16:23:21
2,095.3 دلار16:22:18
2,094.5 دلار16:21:21
2,092.3 دلار16:20:19
2,091.5 دلار16:18:19
2,092 دلار16:17:19
2,093.8 دلار16:16:24
2,093 دلار16:16:18
2,092.8 دلار16:15:28
2,094.5 دلار16:11:18
2,094.3 دلار16:09:20
2,094.5 دلار16:08:19
2,094 دلار16:06:18
2,094.3 دلار16:05:22
2,093.5 دلار15:59:20
2,094 دلار15:58:20
2,093.5 دلار15:57:19
2,093.8 دلار15:55:23
2,094 دلار15:54:21
2,093.5 دلار15:53:19
2,094.8 دلار15:52:20
2,094.5 دلار15:49:19
2,094.3 دلار15:46:20
2,094.5 دلار15:43:25
2,093.8 دلار15:42:21
2,094.5 دلار15:37:26
2,094.3 دلار15:36:22
2,094 دلار15:32:31
2,093.8 دلار15:29:27
2,094.3 دلار15:26:20
2,094.5 دلار15:22:20
2,093.8 دلار15:21:19
2,093.3 دلار15:19:23
2,094 دلار15:14:23
2,093.8 دلار15:13:20
2,094 دلار15:11:20
2,094.5 دلار15:09:25
2,095.3 دلار15:06:20
2,094.3 دلار15:05:21
2,093.5 دلار14:55:26
2,093.8 دلار14:51:25
2,093.5 دلار14:47:31
2,093.8 دلار14:43:35
2,093.5 دلار14:42:41
2,095.3 دلار14:39:40
2,096 دلار14:38:37
2,096.5 دلار14:37:38
2,097.3 دلار14:36:40
2,093 دلار14:33:19
2,092.8 دلار14:32:25
2,093 دلار14:31:18
2,093.3 دلار14:30:27
2,093 دلار14:28:21
2,093.8 دلار14:27:20
2,093.3 دلار14:26:20
2,094 دلار14:25:24
2,093.3 دلار14:23:26
2,093.5 دلار14:18:21
2,093.3 دلار14:17:20
2,092.8 دلار14:15:22
2,093 دلار14:13:26
2,092.8 دلار14:13:15
2,093 دلار14:12:11
2,092.5 دلار14:11:44
2,092 دلار14:04:20
2,091 دلار14:02:20
2,092 دلار14:01:20
2,091.8 دلار14:00:24
2,092.3 دلار13:59:19
2,088.5 دلار13:57:20
2,087.8 دلار13:53:20
2,086.8 دلار13:52:20
2,087.3 دلار13:51:19
2,087.8 دلار13:49:18
2,087.5 دلار13:46:21
2,088.5 دلار13:45:20
2,087.8 دلار13:43:18
2,087.3 دلار13:42:19
2,087.5 دلار13:41:21
2,087 دلار13:39:20
2,086.8 دلار13:37:18
2,086.3 دلار13:36:19
2,085.5 دلار13:35:21
2,085 دلار13:33:17
2,085.5 دلار13:29:20
2,085.3 دلار13:27:20
2,084.8 دلار13:23:20
2,085.5 دلار13:21:18
2,085 دلار13:18:18
2,084.5 دلار13:17:20
2,085.5 دلار13:14:20
2,085.3 دلار13:12:19
2,085.8 دلار13:10:21
2,086 دلار13:09:18
2,085.8 دلار13:06:21
2,085.3 دلار13:05:25
2,084.5 دلار13:02:21
2,085.5 دلار12:42:25
2,085 دلار12:40:24
2,085.3 دلار12:39:20
2,085 دلار12:38:21
2,084.8 دلار12:37:18
2,084 دلار12:36:18
2,083.8 دلار12:32:18
2,083.5 دلار12:30:23
2,084 دلار12:29:18
2,084.3 دلار12:27:18
2,084 دلار12:26:18
2,082.5 دلار12:24:19
2,081.3 دلار12:23:18
2,081 دلار12:22:19
2,080.5 دلار12:21:18
2,079.3 دلار12:20:25
2,079.5 دلار12:19:19
2,078.8 دلار12:18:18
2,079.5 دلار12:15:20
2,079.3 دلار12:14:18
2,079.8 دلار12:13:21
2,079.3 دلار12:11:18
2,083.8 دلار12:09:25
2,085.3 دلار12:08:23
2,086.8 دلار12:07:18
2,087 دلار12:06:21
2,084.5 دلار12:05:26
2,084 دلار12:04:17
2,087 دلار12:03:17
2,086.8 دلار12:02:20
2,087.3 دلار12:01:18
2,089.3 دلار12:00:24
2,088 دلار11:59:18
2,088.8 دلار11:58:23
2,093 دلار11:57:18
2,092 دلار11:56:20
2,092.5 دلار11:55:19
2,090.3 دلار11:54:19
2,091.3 دلار11:53:19
2,092 دلار11:51:19
2,092.3 دلار11:50:24
2,092.5 دلار11:48:17
2,092.8 دلار11:47:19
2,090 دلار11:44:18
2,089.8 دلار11:43:17
2,090 دلار11:42:18
2,087.3 دلار11:41:22
2,092 دلار11:40:21
2,091 دلار11:39:24
2,092 دلار11:38:18
2,091.3 دلار11:37:23
2,093.5 دلار11:36:22
2,093.3 دلار11:35:27
2,093 دلار11:34:18
2,093.5 دلار11:33:18
2,094 دلار11:32:18
2,093.8 دلار11:31:18
2,093.5 دلار11:30:28
2,090.3 دلار11:29:21
2,091.3 دلار11:28:20
2,092.5 دلار11:27:23
2,092 دلار11:25:24
2,091.3 دلار11:24:17
2,091.5 دلار11:23:22
2,093.3 دلار11:22:17
2,092.3 دلار11:21:19
2,091.3 دلار11:20:19
2,092 دلار11:19:20
2,092.3 دلار11:18:22
2,093.8 دلار11:16:19
2,094 دلار11:15:20
2,093.5 دلار11:14:17
2,093 دلار11:12:18
2,092.8 دلار11:11:21
2,093.3 دلار11:09:26
2,093.8 دلار11:08:17
2,093 دلار11:07:19
2,092.8 دلار11:06:19
2,092.5 دلار11:05:20
2,092 دلار11:04:16
2,091.8 دلار11:02:21
2,089.3 دلار11:01:23
2,088.3 دلار11:00:19
2,088.5 دلار10:59:17
2,088.8 دلار10:58:17
2,085.5 دلار10:55:22
2,086.3 دلار10:53:18
2,086.8 دلار10:52:16
2,085.8 دلار10:51:17
2,086.8 دلار10:50:25
2,087.3 دلار10:46:18
2,085.3 دلار10:45:21
2,084.5 دلار10:44:17
2,085 دلار10:43:21
2,085.5 دلار10:42:18
2,085.8 دلار10:41:18
2,085.5 دلار10:40:22
2,084.8 دلار10:39:16
2,086 دلار10:38:20
2,085.3 دلار10:37:16
2,081.3 دلار10:32:17
2,082 دلار10:31:17
2,081.8 دلار10:30:21
2,082 دلار10:28:16
2,080.5 دلار10:27:16
2,081 دلار10:26:17
2,081.5 دلار10:25:21
2,082.3 دلار10:24:17
2,081.5 دلار10:23:15
2,078.5 دلار10:22:16
2,079.5 دلار10:21:27
2,079.3 دلار10:20:18
2,079 دلار10:19:16
2,078.3 دلار10:18:16
2,077.8 دلار10:17:17
2,078 دلار10:16:18
2,077.5 دلار10:14:17
2,078.8 دلار10:13:16
2,076.3 دلار10:12:22
2,075.8 دلار10:11:18
2,075 دلار10:10:22
2,075.8 دلار10:09:17
2,073.8 دلار10:08:17
2,072.5 دلار10:07:23
2,073.3 دلار10:06:19
2,074.3 دلار10:05:18
2,074.5 دلار10:04:18
2,075.3 دلار10:03:18
2,076.3 دلار10:02:18
2,075.3 دلار10:00:22
2,076.3 دلار9:59:14
2,075.8 دلار9:56:13
2,075.5 دلار9:55:14
2,075.8 دلار9:54:14
2,076.3 دلار9:50:14
2,075.3 دلار9:48:14
2,075.5 دلار9:47:18
2,076 دلار9:46:13
2,076.3 دلار9:40:15
2,076.5 دلار9:39:14
2,076.3 دلار9:38:14
2,076.5 دلار9:35:15
2,077.5 دلار9:34:16
2,077.8 دلار9:33:13
2,077.5 دلار9:32:13
2,079.5 دلار9:31:13
2,078.3 دلار9:29:13
2,077.8 دلار9:26:13
2,077.5 دلار9:24:14
2,078 دلار9:21:13
2,077.5 دلار9:20:15
2,077.8 دلار9:19:13
2,077.5 دلار9:18:14
2,077.3 دلار9:16:16
2,076.8 دلار9:15:13
2,077 دلار9:14:14
2,076.8 دلار9:11:14
2,076 دلار9:10:16
2,076.5 دلار9:08:13
2,076.3 دلار9:07:14
2,076.5 دلار9:06:14
2,075.8 دلار9:05:13
2,076.3 دلار9:04:14
2,078.5 دلار9:02:14
2,078.8 دلار9:01:13
2,080.5 دلار8:55:13
2,080.3 دلار8:54:14
2,080.5 دلار8:43:12
2,080.8 دلار8:34:13
2,081.3 دلار8:28:13
2,082.8 دلار8:18:13
2,083.8 دلار8:14:13
2,084 دلار8:08:12
2,083.5 دلار8:05:14
2,081.8 دلار8:03:12
2,083.8 دلار8:02:13
2,084.8 دلار8:01:13
2,085.8 دلار8:00:15
2,086.5 دلار7:58:12
2,090.8 دلار7:57:12
2,086 دلار7:55:13
2,086.3 دلار7:54:13
2,086.5 دلار7:53:13
2,080 دلار7:52:14
2,077.5 دلار7:51:13
2,075.3 دلار7:48:13
2,075 دلار7:47:13
2,074.3 دلار7:45:13
2,074.8 دلار7:44:13
2,073.8 دلار7:40:15
2,073.3 دلار7:38:12
2,072.8 دلار7:37:12
2,073.5 دلار7:31:14
2,076 دلار7:30:15
2,076.5 دلار7:29:12
2,075.5 دلار7:28:17
2,076 دلار7:26:12
2,076.5 دلار7:23:12
2,076.3 دلار7:20:15
2,074.3 دلار7:18:12
2,075 دلار7:17:12
2,074 دلار7:15:13
2,074.5 دلار7:14:13
2,074 دلار7:13:14
2,072.8 دلار7:10:14
2,073 دلار7:08:12
2,074.3 دلار7:07:13
2,072.8 دلار7:06:14
2,072 دلار7:05:12
2,074.3 دلار7:02:14
2,076 دلار7:01:13
2,076.3 دلار7:00:16
2,076.5 دلار6:51:13
2,076.3 دلار6:50:15
2,076 دلار6:49:12
2,076.3 دلار6:48:13
2,076.5 دلار6:45:16
2,076.3 دلار6:43:12
2,076 دلار6:42:13
2,079.5 دلار6:40:15
2,081.3 دلار6:39:20
2,080.8 دلار6:38:12
2,081.5 دلار6:36:13
2,081.8 دلار6:35:13
2,081 دلار6:34:13
2,080.5 دلار6:33:14
2,080.8 دلار6:32:13
2,079.8 دلار6:31:12
2,080 دلار6:30:25
2,080.5 دلار6:29:12
2,081.5 دلار6:28:13
2,081.8 دلار6:27:12
2,082.3 دلار6:26:13
2,084 دلار6:25:12
2,083 دلار6:24:13
2,085 دلار6:23:12
2,083 دلار6:20:15
2,083.5 دلار6:19:13
2,082.3 دلار6:18:13
2,082.5 دلار6:16:14
2,084.3 دلار6:15:13
2,082.3 دلار6:14:12
2,082 دلار6:13:14
2,084.5 دلار6:12:13
2,085 دلار6:10:14
2,086.3 دلار6:06:14
2,086.5 دلار6:05:13
2,084 دلار6:04:14
2,084.8 دلار6:01:12
2,085.8 دلار5:59:18
2,086.5 دلار5:58:13
2,088.3 دلار5:57:12
2,088 دلار5:56:13
2,086 دلار5:55:13
2,087.3 دلار5:54:13
2,088.3 دلار5:53:12
2,089.3 دلار5:50:13
2,089.5 دلار5:49:13
2,088.3 دلار5:46:13
2,087.8 دلار5:45:19
2,089.3 دلار5:44:13
2,090.8 دلار5:43:18
2,091.3 دلار5:42:13
2,091 دلار5:41:15
2,093.5 دلار5:40:14
2,091 دلار5:39:13
2,093.8 دلار5:37:12
2,093.3 دلار5:36:12
2,094.3 دلار5:32:20
2,094 دلار5:29:23
2,095.3 دلار5:19:12
2,095 دلار5:15:13
2,096.3 دلار5:12:12
2,095.3 دلار5:11:18
2,096.3 دلار5:02:12
2,094 دلار5:01:12
2,093.8 دلار5:00:14
2,093.3 دلار4:58:15
2,092.8 دلار4:54:15
2,092 دلار4:53:12
2,093.5 دلار4:52:13
2,092.5 دلار4:51:13
2,093.5 دلار4:50:17
2,090.8 دلار4:49:12
2,092 دلار4:47:13
2,092.3 دلار4:44:13
2,092 دلار4:41:13
2,092.3 دلار4:40:13
2,092.5 دلار4:37:13
2,092 دلار4:32:13
نظرات