صفحات مرتبط

سرب

  • نرخ فعلی:2158.5
  • بالاترین قیمت روز:2165.8
  • پایین ترین قیمت روز:2144
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,152.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:2,158
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,158.5 دلار11:01:21
2,157.8 دلار11:00:21
2,157.5 دلار10:59:19
2,157.3 دلار10:58:19
2,156.8 دلار10:57:21
2,157 دلار10:52:20
2,156.8 دلار10:51:24
2,156.5 دلار10:50:22
2,157 دلار10:49:18
2,156.8 دلار10:47:19
2,155 دلار10:46:19
2,155.8 دلار10:45:21
2,156 دلار10:44:20
2,157.3 دلار10:42:19
2,158.5 دلار10:41:19
2,159 دلار10:40:21
2,157.8 دلار10:39:19
2,158 دلار10:38:20
2,157.8 دلار10:37:19
2,157.3 دلار10:36:18
2,157.5 دلار10:34:19
2,157 دلار10:33:21
2,157.5 دلار10:31:20
2,156.5 دلار10:29:25
2,157 دلار10:28:18
2,158 دلار10:27:17
2,156.3 دلار10:26:24
2,156 دلار10:21:20
2,156.3 دلار10:20:26
2,156 دلار10:19:18
2,157 دلار10:18:18
2,158.5 دلار10:17:19
2,160 دلار10:16:20
2,161.3 دلار10:15:19
2,162.8 دلار10:13:17
2,164.8 دلار10:12:18
2,165.8 دلار10:11:17
2,161.3 دلار10:08:18
2,161 دلار10:07:23
2,163.3 دلار10:06:29
2,161.5 دلار10:05:21
2,158.5 دلار10:04:22
2,158.3 دلار10:03:21
2,156.5 دلار10:02:19
2,157 دلار10:01:19
2,155.8 دلار10:00:23
2,156.3 دلار9:59:19
2,155.8 دلار9:58:15
2,155.3 دلار9:56:21
2,156.3 دلار9:55:16
2,158 دلار9:52:15
2,158.5 دلار9:50:19
2,158.3 دلار9:48:16
2,158.5 دلار9:47:14
2,158.3 دلار9:44:14
2,158.5 دلار9:42:15
2,158.3 دلار9:40:16
2,158.5 دلار9:39:14
2,158.3 دلار9:37:13
2,158 دلار9:36:15
2,158.3 دلار9:35:15
2,158 دلار9:34:13
2,159 دلار9:33:13
2,158.8 دلار9:32:14
2,157.8 دلار9:31:14
2,159.3 دلار9:29:15
2,159.8 دلار9:28:15
2,160 دلار9:27:16
2,159.5 دلار9:26:15
2,159.3 دلار9:22:15
2,159.8 دلار9:20:21
2,160 دلار9:19:15
2,160.5 دلار9:16:14
2,160.8 دلار9:15:17
2,161.3 دلار9:14:15
2,161 دلار9:13:15
2,159.5 دلار9:12:15
2,159 دلار9:09:15
2,159.3 دلار9:07:15
2,159.5 دلار9:06:23
2,160.5 دلار9:05:15
2,159.8 دلار9:04:14
2,161.3 دلار9:03:15
2,160.3 دلار9:02:15
2,162.8 دلار9:01:15
2,160.5 دلار9:00:18
2,160.3 دلار8:46:14
2,160 دلار8:40:17
2,160.3 دلار8:26:20
2,160.5 دلار8:25:15
2,160 دلار8:24:15
2,159.8 دلار8:02:15
2,159.5 دلار8:01:15
2,158.5 دلار7:58:14
2,158.3 دلار7:54:15
2,158.5 دلار7:53:17
2,158.8 دلار7:52:15
2,158 دلار7:51:14
2,158.3 دلار7:50:16
2,158 دلار7:47:14
2,157 دلار7:46:16
2,158 دلار7:45:14
2,158.8 دلار7:43:17
2,158.5 دلار7:42:14
2,159 دلار7:40:28
2,159.8 دلار7:39:14
2,160 دلار7:38:16
2,160.3 دلار7:36:15
2,159.3 دلار7:34:14
2,159 دلار7:28:14
2,158.8 دلار7:27:20
2,158.3 دلار7:26:15
2,158.8 دلار7:25:16
2,158.5 دلار7:24:14
2,159.3 دلار7:23:14
2,159 دلار7:22:16
2,159.5 دلار7:21:14
2,159.8 دلار7:19:17
2,158.5 دلار7:17:15
2,158.8 دلار7:16:19
2,155.3 دلار7:14:21
2,157.5 دلار7:13:14
2,157 دلار7:12:15
2,157.5 دلار7:10:17
2,157 دلار7:09:14
2,156.3 دلار7:08:16
2,158.3 دلار7:07:21
2,157.3 دلار7:05:15
2,157 دلار7:04:15
2,157.3 دلار7:03:14
2,156 دلار7:02:15
2,152.8 دلار6:59:16
2,151 دلار6:54:14
2,150.8 دلار6:53:20
2,151 دلار6:43:21
2,149.5 دلار6:40:20
2,149.3 دلار6:35:17
2,148.8 دلار6:24:16
2,146 دلار6:23:18
2,148.8 دلار6:22:14
2,148.5 دلار6:20:20
2,148.8 دلار6:17:16
2,149.3 دلار6:13:26
2,150 دلار6:12:17
2,148 دلار6:11:23
2,147.8 دلار6:08:17
2,148 دلار6:06:15
2,147.8 دلار6:04:14
2,147.5 دلار6:02:15
2,147.3 دلار6:00:17
2,148.5 دلار5:59:22
2,148 دلار5:58:14
2,148.5 دلار5:57:16
2,147 دلار5:56:16
2,145.5 دلار5:55:27
2,146 دلار5:53:18
2,146.5 دلار5:49:14
2,144.3 دلار5:48:15
2,148 دلار5:46:13
2,148.3 دلار5:43:16
2,148 دلار5:40:20
2,147.8 دلار5:39:20
2,146.5 دلار5:38:14
2,148 دلار5:37:14
2,144.8 دلار5:36:16
2,144 دلار5:34:15
2,149.3 دلار5:33:15
2,151.3 دلار5:31:19
2,155 دلار5:11:15
2,154.8 دلار5:10:20
2,155 دلار5:01:15
2,155.5 دلار5:00:21
2,155.8 دلار4:56:14
2,156 دلار4:55:16
2,156.3 دلار4:53:14
2,156 دلار4:51:18
2,155.3 دلار4:49:20
2,155 دلار4:44:13
2,154.8 دلار4:42:19
2,155.5 دلار4:39:15
2,156 دلار4:36:14
2,158.3 دلار4:35:14
2,152.8 دلار4:32:15
نظرات