صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,062 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,217 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,325 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 285 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,585 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 545 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43%