نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,671 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 394 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,232 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 833 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,651 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 414 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,524 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 541 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.14%