صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 570 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,695 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 550 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,357 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 788 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,897 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,248 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.61%