نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,277 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 204.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,361 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 288.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,826 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 753.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,579 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 506.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.03%