نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,351 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,260 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,605 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 877.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,257 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,225.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.95%