صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,569 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 108.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,247 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 430.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,496 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,181.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,714 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 963.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.92%