صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 206.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,796 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 508.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,235 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 947.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,518 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,230.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.25%