صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,933 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 169.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,943 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 159.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,329 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 226.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,833 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 730.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.03%