صفحات مرتبط

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,210 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,795 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 717.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,196 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,118.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.32%