نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,347 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,327 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 67 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,782 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 478 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.89%