صفحات مرتبط

نیکل

  • نرخ فعلی:9207.5
  • بالاترین قیمت روز:9232.5
  • پایین ترین قیمت روز:9187.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,232.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:9,227.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,207.5 دلار6:22:18
9,205 دلار6:21:19
9,207.5 دلار6:20:19
9,210 دلار6:19:18
9,212.5 دلار6:18:20
9,207.5 دلار6:17:17
9,205 دلار6:16:19
9,202.5 دلار6:15:19
9,207.5 دلار6:14:18
9,202.5 دلار6:11:19
9,207.5 دلار6:07:20
9,202.5 دلار6:05:18
9,200 دلار6:04:20
9,192.5 دلار6:02:18
9,187.5 دلار6:01:18
9,190 دلار5:59:18
9,187.5 دلار5:58:18
9,190 دلار5:57:17
9,187.5 دلار5:55:18
9,192.5 دلار5:53:19
9,197.5 دلار5:52:18
9,205 دلار5:50:20
9,202.5 دلار5:49:20
9,207.5 دلار5:42:17
9,217.5 دلار5:40:20
9,222.5 دلار5:39:18
9,217.5 دلار5:37:18
9,222.5 دلار5:33:20
9,227.5 دلار5:32:18
9,225 دلار5:31:19
9,222.5 دلار5:30:21
9,227.5 دلار5:28:18
9,225 دلار5:21:18
9,222.5 دلار5:18:18
9,220 دلار5:17:18
9,222.5 دلار5:16:22
9,225 دلار5:14:19
9,227.5 دلار4:54:20
9,232.5 دلار4:38:19
9,227.5 دلار4:36:20
9,232.5 دلار4:32:20
نظرات