نیکل

  • نرخ فعلی:10172.5
  • بالاترین قیمت روز:10270
  • پایین ترین قیمت روز:10140
  • بیشترین مقدار نوسان روز:37.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,247.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:10,237.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:65

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,172.5 دلار12:50:24
10,150 دلار12:40:29
10,152.5 دلار12:35:27
10,167.5 دلار12:30:29
10,165 دلار12:25:28
10,157.5 دلار12:20:23
10,147.5 دلار12:15:31
10,152.5 دلار12:10:29
10,147.5 دلار11:40:25
10,140 دلار11:35:22
10,142.5 دلار11:30:26
10,145 دلار11:25:36
10,155 دلار11:15:30
10,160 دلار11:10:26
10,152.5 دلار11:00:31
10,150 دلار10:55:23
10,140 دلار10:45:25
10,172.5 دلار10:40:24
10,192.5 دلار10:35:27
10,207.5 دلار10:30:25
10,180 دلار10:25:20
10,182.5 دلار10:20:24
10,205 دلار10:15:20
10,202.5 دلار10:10:22
10,190 دلار10:00:27
10,175 دلار9:50:18
10,177.5 دلار9:40:19
10,172.5 دلار9:30:20
10,210 دلار9:20:20
10,217.5 دلار9:00:19
10,207.5 دلار8:40:17
10,217.5 دلار8:20:18
10,215 دلار7:20:18
10,210 دلار7:10:15
10,207.5 دلار7:00:18
10,230 دلار6:50:17
10,222.5 دلار6:40:17
10,230 دلار6:30:28
10,252.5 دلار5:50:18
10,242.5 دلار5:30:28
10,247.5 دلار5:20:17
10,245 دلار5:10:18
10,270 دلار5:00:21
10,242.5 دلار4:50:20
10,240 دلار4:40:18
10,237.5 دلار4:20:16
10,245 دلار4:00:18
10,247.5 دلار3:50:15
نظرات