نیکل

  • نرخ فعلی:9757.5
  • بالاترین قیمت روز:9872.5
  • پایین ترین قیمت روز:9717.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:47.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.69%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,815
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵
  • نرخ روز گذشته:9,782.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
9,757.5 دلار14:35:28
9,770 دلار14:30:28
9,765 دلار14:25:27
9,767.5 دلار14:20:31
9,760 دلار14:15:30
9,767.5 دلار14:10:29
9,742.5 دلار14:05:28
9,737.5 دلار13:50:21
9,735 دلار13:45:24
9,747.5 دلار13:40:22
9,732.5 دلار13:30:30
9,735 دلار13:25:25
9,732.5 دلار13:20:22
9,727.5 دلار13:15:27
9,717.5 دلار13:10:20
9,722.5 دلار13:05:28
9,740 دلار12:55:22
9,747.5 دلار12:50:24
9,745 دلار12:45:22
9,727.5 دلار12:35:24
9,742.5 دلار12:30:32
9,760 دلار12:25:36
9,747.5 دلار12:20:29
9,737.5 دلار12:15:20
9,747.5 دلار12:10:44
9,752.5 دلار12:05:41
9,782.5 دلار11:45:29
9,775 دلار11:40:19
9,780 دلار11:35:37
9,765 دلار11:30:28
9,777.5 دلار11:25:22
9,810 دلار11:20:28
9,802.5 دلار11:15:23
9,792.5 دلار11:05:21
9,795 دلار10:55:23
9,802.5 دلار10:50:24
9,805 دلار10:45:21
9,802.5 دلار10:40:22
9,800 دلار10:35:25
9,812.5 دلار10:30:24
9,807.5 دلار10:25:22
9,810 دلار10:20:25
9,802.5 دلار10:15:26
9,810 دلار10:10:21
9,817.5 دلار10:05:21
9,810 دلار10:00:24
9,812.5 دلار9:50:17
9,825 دلار9:40:19
9,840 دلار9:30:18
9,850 دلار9:20:20
9,847.5 دلار9:10:17
9,830 دلار8:40:23
9,822.5 دلار8:30:24
9,820 دلار8:20:24
9,817.5 دلار8:10:17
9,835 دلار8:00:18
9,832.5 دلار7:50:16
9,835 دلار7:40:16
9,832.5 دلار7:30:17
9,835 دلار7:00:16
9,847.5 دلار6:50:20
9,842.5 دلار6:40:15
9,825 دلار6:20:20
9,872.5 دلار6:10:16
9,870 دلار6:00:16
9,867.5 دلار5:40:16
9,857.5 دلار5:30:17
9,842.5 دلار5:20:17
9,852.5 دلار5:10:16
9,842.5 دلار5:00:17
9,827.5 دلار4:50:17
9,815 دلار4:40:19
نظرات