صفحات مرتبط

نیکل

  • نرخ فعلی:9610
  • بالاترین قیمت روز:9687.5
  • پایین ترین قیمت روز:9497.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,512.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:9,515
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:95

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,610 دلار19:11:24
9,615 دلار19:09:28
9,602.5 دلار19:07:24
9,597.5 دلار19:06:28
9,607.5 دلار19:05:25
9,615 دلار19:03:26
9,612.5 دلار19:01:44
9,617.5 دلار19:00:28
9,620 دلار18:59:26
9,612.5 دلار18:57:26
9,615 دلار18:56:28
9,617.5 دلار18:55:28
9,620 دلار18:54:25
9,617.5 دلار18:53:25
9,615 دلار18:52:27
9,612.5 دلار18:51:26
9,615 دلار18:50:24
9,612.5 دلار18:49:23
9,620 دلار18:48:24
9,612.5 دلار18:47:30
9,602.5 دلار18:45:24
9,600 دلار18:44:27
9,612.5 دلار18:43:23
9,617.5 دلار18:42:27
9,625 دلار18:41:22
9,617.5 دلار18:40:30
9,627.5 دلار18:39:23
9,632.5 دلار18:37:23
9,647.5 دلار18:36:28
9,642.5 دلار18:34:24
9,637.5 دلار18:33:24
9,642.5 دلار18:31:28
9,635 دلار18:29:27
9,640 دلار18:28:26
9,642.5 دلار18:27:25
9,637.5 دلار18:23:25
9,647.5 دلار18:22:24
9,657.5 دلار18:17:25
9,662.5 دلار18:16:22
9,652.5 دلار18:15:24
9,647.5 دلار18:14:26
9,650 دلار18:13:22
9,652.5 دلار18:10:32
9,667.5 دلار18:09:34
9,672.5 دلار18:08:23
9,677.5 دلار18:04:28
9,672.5 دلار18:02:29
9,667.5 دلار18:01:27
9,670 دلار17:58:31
9,677.5 دلار17:57:25
9,682.5 دلار17:56:26
9,687.5 دلار17:55:31
9,677.5 دلار17:53:25
9,672.5 دلار17:52:27
9,665 دلار17:51:31
9,672.5 دلار17:48:23
9,667.5 دلار17:46:24
9,675 دلار17:45:28
9,682.5 دلار17:44:22
9,677.5 دلار17:42:31
9,642.5 دلار17:40:27
9,622.5 دلار17:38:27
9,627.5 دلار17:37:28
9,632.5 دلار17:35:30
9,622.5 دلار17:33:27
9,612.5 دلار17:31:25
9,617.5 دلار17:24:23
9,622.5 دلار17:23:21
9,615 دلار17:17:23
9,617.5 دلار17:15:28
9,612.5 دلار17:13:28
9,610 دلار17:12:23
9,612.5 دلار17:08:25
9,607.5 دلار17:02:27
9,592.5 دلار17:01:23
9,597.5 دلار17:00:35
9,595 دلار16:59:23
9,597.5 دلار16:49:23
9,592.5 دلار16:48:34
9,602.5 دلار16:46:33
9,605 دلار16:44:24
9,607.5 دلار16:43:21
9,602.5 دلار16:42:25
9,605 دلار16:41:22
9,607.5 دلار16:39:22
9,612.5 دلار16:34:23
9,607.5 دلار16:32:26
9,602.5 دلار16:17:30
9,597.5 دلار16:09:22
9,595 دلار16:07:22
9,592.5 دلار16:06:29
9,607.5 دلار15:59:31
9,612.5 دلار15:55:29
9,617.5 دلار15:51:25
9,622.5 دلار15:50:28
9,627.5 دلار15:33:26
9,622.5 دلار15:25:25
9,617.5 دلار15:18:22
9,612.5 دلار15:17:22
9,617.5 دلار15:07:33
9,622.5 دلار14:55:27
9,627.5 دلار14:50:29
9,622.5 دلار14:49:28
9,632.5 دلار14:26:25
9,637.5 دلار14:19:25
9,635 دلار14:17:25
9,632.5 دلار14:16:26
9,635 دلار14:06:45
9,632.5 دلار13:51:22
9,627.5 دلار13:50:30
9,622.5 دلار13:48:24
9,625 دلار13:47:24
9,622.5 دلار13:43:24
9,625 دلار13:41:26
9,622.5 دلار13:38:23
9,627.5 دلار13:30:25
9,632.5 دلار13:22:18
9,637.5 دلار13:19:21
9,632.5 دلار13:16:24
9,635 دلار13:15:25
9,632.5 دلار13:12:20
9,637.5 دلار13:09:21
9,632.5 دلار13:06:24
9,637.5 دلار13:05:22
9,632.5 دلار13:04:22
9,630 دلار13:02:22
9,602.5 دلار12:41:20
9,600 دلار12:40:24
9,597.5 دلار12:38:21
9,602.5 دلار12:37:19
9,597.5 دلار12:36:24
9,607.5 دلار12:34:20
9,600 دلار12:33:20
9,602.5 دلار12:32:20
9,592.5 دلار12:30:22
9,595 دلار12:29:22
9,592.5 دلار12:28:19
9,602.5 دلار12:25:24
9,597.5 دلار12:24:22
9,592.5 دلار12:23:20
9,587.5 دلار12:22:22
9,580 دلار12:21:20
9,587.5 دلار12:20:32
9,582.5 دلار12:18:33
9,585 دلار12:17:25
9,577.5 دلار12:09:24
9,582.5 دلار12:00:25
9,587.5 دلار11:58:30
9,577.5 دلار11:53:21
9,572.5 دلار11:42:26
9,577.5 دلار11:37:31
9,582.5 دلار11:36:21
9,580 دلار11:35:24
9,577.5 دلار11:30:32
9,580 دلار11:29:21
9,582.5 دلار11:28:21
9,577.5 دلار11:27:23
9,572.5 دلار11:26:22
9,577.5 دلار11:23:20
9,575 دلار11:21:22
9,577.5 دلار11:19:22
9,572.5 دلار11:18:19
9,577.5 دلار11:17:22
9,572.5 دلار11:16:21
9,575 دلار11:15:25
9,572.5 دلار11:14:19
9,570 دلار11:13:21
9,575 دلار11:11:20
9,572.5 دلار11:10:22
9,567.5 دلار11:07:23
9,570 دلار11:06:25
9,567.5 دلار11:03:23
9,570 دلار11:02:18
9,575 دلار11:01:23
9,580 دلار11:00:23
9,587.5 دلار10:59:22
9,582.5 دلار10:58:29
9,580 دلار10:55:25
9,570 دلار10:51:23
9,572.5 دلار10:49:31
9,567.5 دلار10:48:20
9,565 دلار10:46:19
9,570 دلار10:44:20
9,567.5 دلار10:43:20
9,562.5 دلار10:42:25
9,575 دلار10:41:20
9,577.5 دلار10:40:23
9,572.5 دلار10:38:22
9,582.5 دلار10:37:18
9,580 دلار10:36:22
9,582.5 دلار10:35:22
9,587.5 دلار10:31:20
9,580 دلار10:30:26
9,570 دلار10:29:21
9,567.5 دلار10:26:19
9,565 دلار10:25:26
9,562.5 دلار10:24:19
9,565 دلار10:23:23
9,567.5 دلار10:22:20
9,565 دلار10:19:22
9,555 دلار10:17:23
9,560 دلار10:16:18
9,555 دلار10:15:23
9,552.5 دلار10:13:23
9,550 دلار10:11:26
9,547.5 دلار10:10:35
9,545 دلار10:09:25
9,542.5 دلار10:08:24
9,537.5 دلار10:07:21
9,535 دلار10:06:22
9,530 دلار10:05:28
9,535 دلار10:03:22
9,530 دلار10:02:22
9,527.5 دلار10:01:21
9,525 دلار10:00:27
9,522.5 دلار9:58:23
9,525 دلار9:56:24
9,522.5 دلار9:55:27
9,525 دلار9:53:22
9,522.5 دلار9:50:24
9,525 دلار9:40:25
9,530 دلار9:39:25
9,527.5 دلار9:38:22
9,530 دلار9:36:24
9,532.5 دلار9:26:21
9,540 دلار7:45:26
9,532.5 دلار7:43:22
9,530 دلار7:41:22
9,532.5 دلار7:36:24
9,535 دلار7:34:23
9,530 دلار7:32:24
9,532.5 دلار7:31:23
9,527.5 دلار7:29:19
9,517.5 دلار7:26:24
9,520 دلار7:25:19
9,525 دلار7:24:21
9,520 دلار7:23:19
9,525 دلار7:21:19
9,532.5 دلار7:18:20
9,535 دلار7:16:20
9,530 دلار7:11:19
9,535 دلار7:08:22
9,532.5 دلار7:06:20
9,537.5 دلار7:05:19
9,540 دلار7:04:21
9,537.5 دلار7:01:19
9,542.5 دلار6:47:21
9,540 دلار6:43:20
9,537.5 دلار6:42:22
9,532.5 دلار6:41:32
9,540 دلار6:40:24
9,542.5 دلار6:36:23
9,540 دلار6:35:20
9,542.5 دلار6:34:22
9,540 دلار6:32:22
9,542.5 دلار6:31:19
9,540 دلار6:30:28
9,537.5 دلار6:29:21
9,542.5 دلار6:26:24
9,537.5 دلار6:25:26
9,532.5 دلار6:24:29
9,527.5 دلار6:23:23
9,530 دلار6:21:25
9,527.5 دلار6:20:27
9,532.5 دلار6:16:29
9,530 دلار6:15:25
9,532.5 دلار6:14:28
9,530 دلار6:13:31
9,535 دلار6:11:26
9,532.5 دلار6:09:29
9,535 دلار6:07:21
9,525 دلار6:06:29
9,532.5 دلار6:05:25
9,537.5 دلار6:04:27
9,535 دلار6:03:24
9,530 دلار6:01:27
9,532.5 دلار5:59:26
9,527.5 دلار5:57:23
9,532.5 دلار5:56:26
9,530 دلار5:55:27
9,527.5 دلار5:53:28
9,530 دلار5:52:25
9,520 دلار5:51:33
9,515 دلار5:50:28
9,512.5 دلار5:49:30
9,515 دلار5:48:27
9,512.5 دلار5:47:29
9,507.5 دلار5:46:27
9,502.5 دلار5:45:28
9,497.5 دلار5:44:27
9,500 دلار5:42:28
9,507.5 دلار5:41:24
9,502.5 دلار5:39:26
9,520 دلار5:37:26
9,522.5 دلار5:36:33
9,535 دلار5:32:24
9,525 دلار5:28:25
9,527.5 دلار5:27:25
9,525 دلار5:23:19
9,522.5 دلار5:22:23
9,525 دلار5:20:29
9,527.5 دلار5:18:26
9,530 دلار5:17:20
9,520 دلار5:11:22
9,515 دلار4:38:23
9,512.5 دلار4:34:19
نظرات