صفحات مرتبط

نیکل

  • نرخ فعلی:9282.5
  • بالاترین قیمت روز:9350
  • پایین ترین قیمت روز:9280
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,312.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:9,305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
9,282.5 دلار12:23:21
9,285 دلار12:21:20
9,282.5 دلار12:20:25
9,287.5 دلار12:13:26
9,295 دلار12:12:44
9,287.5 دلار12:11:19
9,292.5 دلار12:08:20
9,287.5 دلار12:07:20
9,282.5 دلار12:06:19
9,285 دلار12:05:27
9,282.5 دلار12:03:25
9,287.5 دلار12:01:22
9,292.5 دلار12:00:30
9,287.5 دلار11:59:29
9,292.5 دلار11:55:27
9,285 دلار11:52:21
9,287.5 دلار11:50:24
9,290 دلار11:48:20
9,285 دلار11:46:18
9,282.5 دلار11:45:22
9,280 دلار11:42:19
9,282.5 دلار11:41:19
9,287.5 دلار11:39:19
9,292.5 دلار11:38:20
9,290 دلار11:36:18
9,295 دلار11:34:18
9,300 دلار11:32:19
9,295 دلار11:31:19
9,292.5 دلار11:29:19
9,295 دلار11:28:23
9,305 دلار11:27:19
9,300 دلار11:26:22
9,305 دلار11:25:22
9,300 دلار11:23:20
9,302.5 دلار11:22:22
9,300 دلار11:20:21
9,297.5 دلار11:19:20
9,305 دلار11:18:18
9,297.5 دلار11:17:18
9,305 دلار11:16:19
9,307.5 دلار11:15:25
9,310 دلار11:13:21
9,312.5 دلار11:12:19
9,310 دلار11:11:21
9,312.5 دلار11:10:26
9,315 دلار11:09:19
9,320 دلار11:08:18
9,315 دلار11:07:18
9,317.5 دلار11:06:21
9,315 دلار11:05:20
9,317.5 دلار11:04:19
9,322.5 دلار11:02:19
9,330 دلار11:01:18
9,327.5 دلار10:59:17
9,325 دلار10:58:17
9,327.5 دلار10:57:24
9,322.5 دلار10:51:24
9,320 دلار10:50:23
9,327.5 دلار10:48:21
9,335 دلار10:47:24
9,332.5 دلار10:46:25
9,330 دلار10:45:21
9,327.5 دلار10:43:18
9,330 دلار10:41:39
9,327.5 دلار10:39:24
9,337.5 دلار10:35:21
9,340 دلار10:34:18
9,345 دلار10:31:18
9,337.5 دلار10:30:20
9,342.5 دلار10:29:19
9,345 دلار10:28:20
9,340 دلار10:26:18
9,345 دلار10:24:19
9,350 دلار10:23:19
9,347.5 دلار10:21:25
9,345 دلار10:20:22
9,350 دلار10:19:17
9,345 دلار10:18:20
9,340 دلار10:16:19
9,345 دلار10:15:20
9,342.5 دلار10:13:19
9,345 دلار10:12:24
9,327.5 دلار10:11:19
9,330 دلار10:09:20
9,325 دلار10:08:18
9,327.5 دلار10:07:19
9,330 دلار10:06:21
9,325 دلار10:05:20
9,327.5 دلار10:04:20
9,325 دلار10:03:19
9,330 دلار10:02:19
9,332.5 دلار10:01:19
9,327.5 دلار10:00:25
9,325 دلار9:58:15
9,322.5 دلار9:57:14
9,327.5 دلار9:45:15
9,325 دلار9:35:16
9,322.5 دلار9:32:15
9,325 دلار9:28:15
9,327.5 دلار9:23:19
9,325 دلار9:22:17
9,327.5 دلار9:17:14
9,325 دلار9:15:14
9,322.5 دلار9:14:15
9,327.5 دلار9:11:15
9,322.5 دلار9:06:15
9,325 دلار9:05:14
9,322.5 دلار9:02:15
9,320 دلار8:02:15
9,317.5 دلار8:01:16
9,315 دلار7:57:16
9,320 دلار7:56:14
9,305 دلار7:55:15
9,307.5 دلار7:54:19
9,305 دلار7:52:13
9,302.5 دلار7:51:19
9,295 دلار7:50:21
9,302.5 دلار7:49:14
9,305 دلار7:48:21
9,310 دلار7:47:15
9,305 دلار7:46:16
9,315 دلار7:45:15
9,312.5 دلار7:44:13
9,307.5 دلار7:43:14
9,312.5 دلار7:42:14
9,315 دلار7:41:14
9,312.5 دلار7:40:19
9,315 دلار7:37:14
9,320 دلار7:36:15
9,312.5 دلار7:35:15
9,315 دلار7:34:16
9,312.5 دلار7:33:14
9,315 دلار7:32:14
9,310 دلار7:30:17
9,317.5 دلار7:29:14
9,315 دلار7:28:15
9,312.5 دلار7:27:14
9,310 دلار7:26:15
9,322.5 دلار7:24:14
9,320 دلار7:23:14
9,325 دلار7:22:19
9,327.5 دلار7:20:15
9,322.5 دلار7:19:15
9,325 دلار7:17:18
9,322.5 دلار7:16:15
9,327.5 دلار7:14:14
9,320 دلار7:08:14
9,322.5 دلار7:06:14
9,317.5 دلار7:05:15
9,320 دلار7:03:15
9,317.5 دلار7:02:13
9,320 دلار6:57:15
9,317.5 دلار6:56:15
9,320 دلار6:53:15
9,317.5 دلار6:49:14
9,320 دلار6:48:15
9,317.5 دلار6:47:16
9,320 دلار6:46:15
9,317.5 دلار6:45:14
9,315 دلار6:44:16
9,310 دلار6:40:16
9,315 دلار6:39:14
9,312.5 دلار6:38:14
9,310 دلار6:37:15
9,307.5 دلار6:36:21
9,310 دلار6:35:15
9,312.5 دلار6:34:16
9,317.5 دلار6:32:14
9,322.5 دلار6:31:27
9,327.5 دلار6:30:19
9,320 دلار6:29:15
9,317.5 دلار6:28:17
9,315 دلار6:27:15
9,317.5 دلار6:22:20
9,315 دلار6:21:14
9,317.5 دلار6:19:15
9,312.5 دلار6:18:16
9,315 دلار6:16:14
9,310 دلار6:15:24
9,307.5 دلار6:14:19
9,322.5 دلار6:12:14
9,320 دلار6:11:19
9,322.5 دلار6:09:14
9,317.5 دلار6:08:20
9,325 دلار6:05:19
9,317.5 دلار6:03:13
9,322.5 دلار6:01:14
9,315 دلار6:00:17
9,317.5 دلار5:58:17
9,315 دلار5:57:14
9,325 دلار5:56:16
9,305 دلار5:54:15
9,302.5 دلار5:52:13
9,300 دلار5:51:14
9,297.5 دلار5:50:17
9,302.5 دلار5:49:14
9,300 دلار5:48:14
9,302.5 دلار5:47:15
9,300 دلار5:46:19
9,290 دلار5:45:23
9,285 دلار5:44:16
9,282.5 دلار5:42:15
9,292.5 دلار5:41:14
9,290 دلار5:40:22
9,292.5 دلار5:39:14
9,290 دلار5:38:24
9,287.5 دلار5:37:19
9,285 دلار5:36:27
9,282.5 دلار5:35:17
9,302.5 دلار5:33:14
9,305 دلار5:32:13
9,300 دلار5:31:15
9,305 دلار5:25:16
9,300 دلار5:24:14
9,305 دلار5:17:17
9,315 دلار5:15:14
9,312.5 دلار5:13:15
9,315 دلار5:10:16
9,317.5 دلار5:04:16
9,325 دلار5:02:14
9,322.5 دلار4:59:14
9,320 دلار4:58:15
9,315 دلار4:52:15
9,320 دلار4:51:27
9,315 دلار4:36:16
9,312.5 دلار4:35:14
نظرات