صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,903 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,900 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,841 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 97.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,772 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.38%