صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,878 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,895 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,917 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,882 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.74%