آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,794 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,756 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,734 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,683 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 168.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.01%