صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,054 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,990 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,937 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,927 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 152 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.89%