صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,925 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,918 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,920 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,852 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%