آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,736 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,734 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,675 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,650 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.93%