آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,889 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,860 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,786 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,725 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 174.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.1%