صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,885 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,909 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,921 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,879 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%