آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,658 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,667 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,637 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,617 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.12%