صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,923 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,939 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,897 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,817 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 132.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.29%