صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1920.5
  • بالاترین قیمت روز:1933.3
  • پایین ترین قیمت روز:1916.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,917.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1,921.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,920.5 دلار19:09:28
1,918.8 دلار19:07:24
1,919.3 دلار19:06:28
1,921.3 دلار19:01:44
1,921.5 دلار18:59:26
1,920.8 دلار18:58:21
1,921 دلار18:57:26
1,920.8 دلار18:56:27
1,921.5 دلار18:55:28
1,920.3 دلار18:53:25
1,921.3 دلار18:50:24
1,920.8 دلار18:48:24
1,920.5 دلار18:47:30
1,919.8 دلار18:45:24
1,920.5 دلار18:44:27
1,920.8 دلار18:43:23
1,920.3 دلار18:42:27
1,920.8 دلار18:39:22
1,921.3 دلار18:38:26
1,921.5 دلار18:35:30
1,921.8 دلار18:34:24
1,922.3 دلار18:33:24
1,922.8 دلار18:32:24
1,922.3 دلار18:30:26
1,921.8 دلار18:29:27
1,922.3 دلار18:28:25
1,923 دلار18:27:25
1,922.3 دلار18:26:24
1,922.5 دلار18:25:42
1,922.8 دلار18:23:24
1,923.3 دلار18:22:24
1,924.3 دلار18:21:24
1,924.8 دلار18:18:24
1,924.3 دلار18:17:25
1,925.3 دلار18:14:26
1,924.8 دلار18:13:22
1,925.3 دلار18:11:25
1,926.3 دلار18:10:32
1,926.8 دلار18:09:34
1,927.8 دلار18:08:23
1,927.3 دلار18:06:23
1,925.3 دلار18:05:25
1,927.3 دلار18:04:28
1,926.8 دلار18:02:29
1,927.3 دلار17:59:21
1,927.8 دلار17:58:31
1,928.3 دلار17:55:31
1,928.8 دلار17:53:25
1,928.3 دلار17:51:31
1,928.8 دلار17:48:22
1,929 دلار17:45:28
1,929.3 دلار17:44:22
1,929 دلار17:43:22
1,928.3 دلار17:42:31
1,926.3 دلار17:40:27
1,924.8 دلار17:38:27
1,925.8 دلار17:37:28
1,926.3 دلار17:36:25
1,927.3 دلار17:33:27
1,926.3 دلار17:30:32
1,926.8 دلار17:29:25
1,925.8 دلار17:27:23
1,926.3 دلار17:25:27
1,926.8 دلار17:24:23
1,927.3 دلار17:20:31
1,926.8 دلار17:17:23
1,927.3 دلار17:06:25
1,926.3 دلار17:03:23
1,926.5 دلار17:02:26
1,925.8 دلار17:01:23
1,926.8 دلار17:00:35
1,926.3 دلار16:59:23
1,926.5 دلار16:57:22
1,926.3 دلار16:56:23
1,925.8 دلار16:52:33
1,925.3 دلار16:49:23
1,924.8 دلار16:48:34
1,925 دلار16:47:21
1,925.3 دلار16:46:33
1,925.8 دلار16:43:21
1,926.3 دلار16:42:25
1,927.3 دلار16:40:27
1,927.8 دلار16:39:22
1,927.3 دلار16:36:24
1,928.3 دلار16:34:23
1,926 دلار16:33:26
1,927.3 دلار16:32:25
1,926.3 دلار16:30:29
1,927.8 دلار16:29:24
1,927.3 دلار16:27:31
1,927.5 دلار16:26:25
1,927.8 دلار16:25:26
1,927.3 دلار16:23:24
1,926.8 دلار16:22:26
1,927.8 دلار16:21:28
1,927 دلار16:20:27
1,926.8 دلار16:19:28
1,926.3 دلار16:18:27
1,926.5 دلار16:17:30
1,925.8 دلار16:16:26
1,926 دلار16:15:35
1,927.3 دلار16:08:28
1,927.5 دلار16:07:22
1,927.3 دلار16:03:26
1,927.5 دلار16:02:26
1,927.8 دلار15:58:25
1,928.3 دلار15:55:29
1,929.5 دلار15:53:30
1,929.3 دلار15:52:24
1,929.5 دلار15:51:25
1,929.8 دلار15:49:20
1,930.8 دلار15:46:27
1,931.3 دلار15:45:29
1,930.8 دلار15:44:26
1,931.8 دلار15:38:25
1,930.8 دلار15:32:29
1,929.3 دلار15:28:30
1,929.8 دلار15:26:30
1,930 دلار15:23:24
1,929.3 دلار15:22:21
1,929.8 دلار15:21:21
1,931.3 دلار15:19:23
1,930.3 دلار15:18:22
1,929.8 دلار15:17:22
1,931.3 دلار15:13:20
1,931.8 دلار15:10:21
1,931 دلار15:08:30
1,931.8 دلار15:07:33
1,932.3 دلار15:05:32
1,932.5 دلار15:04:28
1,931.8 دلار15:00:29
1,931.3 دلار14:59:25
1,931 دلار14:56:22
1,931.3 دلار14:55:27
1,933 دلار14:54:23
1,932.3 دلار14:53:23
1,931.8 دلار14:52:22
1,932 دلار14:51:24
1,931.3 دلار14:50:29
1,931 دلار14:45:26
1,931.3 دلار14:44:23
1,931 دلار14:43:24
1,931.3 دلار14:42:23
1,931.5 دلار14:41:20
1,932.3 دلار14:38:24
1,931.8 دلار14:36:22
1,931.3 دلار14:33:19
1,930.8 دلار14:32:26
1,930.5 دلار14:31:23
1,929.8 دلار14:28:24
1,930.3 دلار14:27:22
1,930.8 دلار14:26:25
1,931.8 دلار14:18:28
1,932.3 دلار14:16:25
1,932.8 دلار14:10:31
1,932.5 دلار14:09:29
1,932.3 دلار14:07:31
1,931.8 دلار14:06:45
1,930.8 دلار14:05:25
1,931.3 دلار14:02:25
1,931.5 دلار14:00:26
1,931.8 دلار13:55:25
1,931.3 دلار13:53:25
1,931.5 دلار13:52:25
1,931.3 دلار13:51:22
1,929.8 دلار13:48:24
1,930 دلار13:45:27
1,929.8 دلار13:39:23
1,929.3 دلار13:38:23
1,928.8 دلار13:37:25
1,929.3 دلار13:35:30
1,930.8 دلار13:28:22
1,930.3 دلار13:25:26
1,930.8 دلار13:24:21
1,931 دلار13:23:21
1,930.8 دلار13:22:18
1,931.3 دلار13:21:20
1,930.5 دلار13:20:27
1,929 دلار13:19:21
1,929.3 دلار13:17:20
1,929.8 دلار13:16:24
1,930.3 دلار13:15:25
1,929.8 دلار13:12:20
1,930.8 دلار13:11:23
1,931 دلار13:10:24
1,931.8 دلار13:08:21
1,930.8 دلار13:07:20
1,929.8 دلار13:06:23
1,930 دلار13:05:22
1,929.3 دلار13:04:22
1,928.8 دلار13:02:22
1,928.3 دلار12:42:21
1,929.3 دلار12:41:20
1,928.8 دلار12:40:24
1,929.3 دلار12:39:20
1,929.8 دلار12:38:21
1,931 دلار12:36:24
1,931.8 دلار12:35:26
1,932.5 دلار12:34:20
1,933.3 دلار12:33:20
1,931.3 دلار12:32:20
1,931.5 دلار12:31:19
1,931.8 دلار12:28:19
1,931.3 دلار12:27:21
1,930.8 دلار12:26:19
1,930.5 دلار12:25:24
1,929.5 دلار12:24:22
1,927.8 دلار12:23:20
1,927 دلار12:22:22
1,927.5 دلار12:21:20
1,926.8 دلار12:20:32
1,927.3 دلار12:17:25
1,924.8 دلار12:16:35
1,925.3 دلار12:15:36
1,924.5 دلار12:12:19
1,924.3 دلار12:11:28
1,924.8 دلار12:10:39
1,924.3 دلار12:09:24
1,923.8 دلار12:07:30
1,924.8 دلار12:05:33
1,924.3 دلار12:01:25
1,924.8 دلار12:00:25
1,926 دلار11:59:26
1,925.5 دلار11:58:30
1,924.8 دلار11:57:27
1,923.3 دلار11:56:19
1,922.3 دلار11:53:21
1,921.8 دلار11:51:32
1,922.3 دلار11:45:26
1,921.8 دلار11:43:20
1,922.3 دلار11:42:26
1,923 دلار11:41:24
1,924.5 دلار11:38:22
1,925.3 دلار11:36:21
1,924.8 دلار11:33:22
1,925.3 دلار11:32:23
1,925.5 دلار11:31:20
1,926.3 دلار11:29:21
1,926.5 دلار11:28:21
1,926.3 دلار11:27:23
1,926 دلار11:26:22
1,927.8 دلار11:24:21
1,926.3 دلار11:23:20
1,925.8 دلار11:22:19
1,925.5 دلار11:21:22
1,925.8 دلار11:18:19
1,925.5 دلار11:17:22
1,925.8 دلار11:16:21
1,925.5 دلار11:15:25
1,925.3 دلار11:10:22
1,925.5 دلار11:07:23
1,925.3 دلار11:01:23
1,925 دلار11:00:23
1,925.5 دلار10:59:22
1,925.3 دلار10:58:29
1,924.5 دلار10:51:23
1,924.8 دلار10:49:31
1,924.5 دلار10:48:20
1,924.8 دلار10:47:20
1,924.5 دلار10:46:19
1,923.3 دلار10:44:20
1,924 دلار10:43:20
1,924.5 دلار10:42:25
1,924.8 دلار10:41:20
1,924.5 دلار10:40:23
1,924.8 دلار10:38:22
1,925.5 دلار10:37:18
1,923.8 دلار10:36:21
1,924.3 دلار10:35:22
1,923.5 دلار10:32:21
1,923.8 دلار10:31:19
1,924 دلار10:30:26
1,922.8 دلار10:27:21
1,923 دلار10:26:19
1,922.5 دلار10:23:23
1,922.8 دلار10:22:20
1,923 دلار10:21:24
1,922.8 دلار10:20:24
1,923 دلار10:19:22
1,922.5 دلار10:18:21
1,922.3 دلار10:17:23
1,923.5 دلار10:14:21
1,923.3 دلار10:13:23
1,922.8 دلار10:12:20
1,923.3 دلار10:11:26
1,923 دلار10:10:35
1,923.5 دلار10:09:25
1,923.3 دلار10:08:24
1,922.8 دلار10:01:21
1,922.5 دلار9:33:24
1,922.3 دلار9:32:22
1,922.5 دلار9:22:19
1,922.8 دلار9:17:22
1,922.5 دلار7:43:22
1,922.3 دلار7:41:22
1,922.5 دلار7:40:26
1,922.3 دلار7:36:24
1,922.5 دلار7:32:24
1,922.3 دلار7:31:23
1,921.8 دلار7:26:24
1,921.5 دلار7:24:21
1,922.3 دلار7:23:19
1,922.8 دلار7:21:19
1,923.3 دلار7:17:18
1,923.8 دلار7:14:21
1,923 دلار7:11:19
1,922.8 دلار7:10:21
1,922.5 دلار7:08:22
1,922.8 دلار7:07:19
1,923 دلار7:06:20
1,922.8 دلار7:05:19
1,922.5 دلار6:54:23
1,923.3 دلار6:49:19
1,923.8 دلار6:46:29
1,923.5 دلار6:45:19
1,923.3 دلار6:43:19
1,923 دلار6:42:22
1,922.8 دلار6:41:32
1,923 دلار6:40:24
1,923.5 دلار6:38:20
1,922.8 دلار6:34:22
1,921.5 دلار6:32:22
1,922 دلار6:31:19
1,921.5 دلار6:30:28
1,922 دلار6:29:21
1,922.5 دلار6:26:24
1,921.5 دلار6:21:25
1,921.3 دلار6:20:27
1,921.5 دلار6:16:29
1,921.3 دلار6:14:28
1,920.8 دلار6:13:31
1,921 دلار6:07:21
1,919.5 دلار6:06:29
1,921 دلار6:04:27
1,919.5 دلار6:01:27
1,920 دلار6:00:32
1,919.8 دلار5:59:26
1,920 دلار5:57:23
1,921 دلار5:56:26
1,920.5 دلار5:55:27
1,921.3 دلار5:54:26
1,921.5 دلار5:53:28
1,922.5 دلار5:52:25
1,922.3 دلار5:51:33
1,920.5 دلار5:48:27
1,920.8 دلار5:47:29
1,920.5 دلار5:46:27
1,920 دلار5:44:27
1,920.5 دلار5:43:24
1,920 دلار5:42:28
1,920.5 دلار5:41:24
1,919.5 دلار5:39:26
1,921 دلار5:37:26
1,921.5 دلار5:36:33
1,921 دلار5:32:24
1,920.5 دلار5:29:33
1,920.8 دلار5:28:25
1,920.5 دلار5:27:25
1,920.8 دلار5:25:30
1,921.3 دلار5:19:24
1,921 دلار5:17:20
1,920 دلار5:15:33
1,919.8 دلار5:11:22
1,919.5 دلار5:01:29
1,919.8 دلار4:55:20
1,919.5 دلار4:54:28
1,918.5 دلار4:46:24
1,917.5 دلار4:45:27
1,916.3 دلار4:41:24
1,916.8 دلار4:40:21
1,917.5 دلار4:37:20
نظرات