آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1804.8
  • بالاترین قیمت روز:1807.8
  • پایین ترین قیمت روز:1763
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:1,784.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,804.8 دلار18:25:45
1,803.8 دلار18:15:37
1,802.5 دلار18:05:52
1,801 دلار17:55:30
1,801.8 دلار17:50:45
1,799.8 دلار17:45:34
1,801.3 دلار17:40:50
1,801 دلار17:35:38
1,802.8 دلار17:30:34
1,803.8 دلار17:25:36
1,802.8 دلار17:20:34
1,802.3 دلار17:15:28
1,804.8 دلار17:05:31
1,805.3 دلار17:00:29
1,805 دلار16:55:32
1,805.8 دلار16:45:29
1,804.5 دلار16:40:28
1,804.8 دلار16:35:25
1,804.5 دلار16:30:27
1,804 دلار16:25:26
1,805.3 دلار16:20:23
1,805.8 دلار16:15:21
1,806 دلار16:10:25
1,805.3 دلار16:00:24
1,806.3 دلار15:55:23
1,805.3 دلار15:50:32
1,807.8 دلار15:40:29
1,806.3 دلار15:35:32
1,805.3 دلار15:30:23
1,805.8 دلار15:20:29
1,807.8 دلار15:10:22
1,805.8 دلار15:00:27
1,798.8 دلار14:45:27
1,796.8 دلار14:30:22
1,797.8 دلار14:25:23
1,795.8 دلار14:20:23
1,794.5 دلار14:10:23
1,793.8 دلار13:55:23
1,793 دلار13:40:22
1,793.3 دلار13:35:25
1,793.8 دلار13:25:22
1,791.8 دلار13:20:24
1,790.5 دلار13:15:20
1,789.3 دلار13:10:21
1,788.3 دلار13:05:22
1,787.8 دلار13:00:26
1,786.3 دلار12:50:21
1,787.8 دلار12:40:21
1,785.8 دلار12:35:23
1,786.8 دلار12:30:23
1,785.8 دلار11:40:20
1,784.5 دلار11:35:23
1,781.3 دلار11:25:20
1,779.5 دلار11:20:24
1,781.3 دلار11:15:24
1,780.5 دلار11:10:22
1,780.8 دلار11:05:19
1,779.5 دلار11:00:22
1,778.3 دلار10:55:18
1,780.3 دلار10:40:20
1,781 دلار10:35:22
1,779.3 دلار10:30:22
1,776 دلار10:25:21
1,775 دلار10:20:24
1,775.5 دلار10:15:19
1,775.3 دلار10:10:19
1,775 دلار10:05:23
1,780.5 دلار10:00:22
1,776.5 دلار9:50:18
1,776.8 دلار9:40:18
1,776.3 دلار9:30:20
1,772.5 دلار9:20:18
1,773.5 دلار9:10:17
1,769.5 دلار9:00:18
1,769.8 دلار8:30:20
1,769.3 دلار8:20:23
1,770.3 دلار8:10:17
1,769.3 دلار7:50:15
1,769.8 دلار7:30:15
1,768.5 دلار7:20:16
1,765.8 دلار7:10:16
1,763 دلار7:00:19
1,785.8 دلار6:50:19
1,787.5 دلار6:40:16
1,791.5 دلار6:30:30
1,790 دلار6:20:19
1,789 دلار6:10:20
1,786.8 دلار6:00:18
1,786 دلار5:50:18
1,788.5 دلار5:40:17
1,789.3 دلار5:30:22
1,788.8 دلار5:20:17
1,790 دلار5:10:21
1,787.5 دلار5:00:21
1,786.8 دلار4:50:19
1,785 دلار4:40:21
نظرات