ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 354 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 340 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.18%