صفحات مرتبط

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 357 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 363 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 371 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 367 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.07%