صفحات مرتبط

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 361 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 365 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 364 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 355 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%