صفحات مرتبط

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ذرت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 368 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 373 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 367 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 366 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%