ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 372 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 368 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 348 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.38%