ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 344 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 332 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.29%