صفحات مرتبط

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 366 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 364 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 364 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 361 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%