صفحات مرتبط

ذرت

  • نرخ فعلی:374.6
  • بالاترین قیمت روز:376.4
  • پایین ترین قیمت روز:373
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:374.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۸
  • نرخ روز گذشته:372.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
374.4 دلار19:00:32
374.6 دلار18:58:27
375.4 دلار18:56:30
375.6 دلار18:54:29
375.2 دلار18:49:26
374.6 دلار18:45:30
374.4 دلار18:43:29
375 دلار18:42:27
374.4 دلار18:41:28
374.2 دلار18:36:26
374.6 دلار18:35:32
374.2 دلار18:32:28
376.2 دلار18:29:27
376.4 دلار18:27:25
376.2 دلار18:25:30
376.4 دلار18:23:26
376 دلار18:21:28
375.4 دلار18:17:30
376 دلار18:16:29
376.2 دلار18:14:35
375.6 دلار17:28:32
376 دلار17:22:36
375.6 دلار17:21:45
375 دلار17:11:27
374.6 دلار17:08:29
375.2 دلار17:06:27
375 دلار17:05:29
374.6 دلار16:58:31
375 دلار16:53:32
375.2 دلار16:49:26
375.4 دلار16:48:30
375 دلار16:46:28
375.2 دلار16:37:31
375.4 دلار16:35:37
375.2 دلار16:28:26
375.4 دلار16:26:29
375.2 دلار16:23:27
375.4 دلار16:21:25
375.6 دلار16:16:30
375.4 دلار16:06:27
375.6 دلار16:01:32
376 دلار15:58:33
375.6 دلار15:51:26
376 دلار15:27:28
375.6 دلار14:59:30
375.4 دلار14:42:37
375.2 دلار14:40:30
374.6 دلار14:39:26
375 دلار14:34:42
375.2 دلار14:24:33
375.4 دلار14:21:29
375.2 دلار14:17:25
375.4 دلار14:01:27
375 دلار13:53:26
375.2 دلار13:47:29
375.4 دلار13:42:28
375.6 دلار13:34:31
376 دلار13:26:32
375.6 دلار13:22:26
375.2 دلار13:20:34
375.4 دلار13:15:34
375.2 دلار13:07:25
374.6 دلار13:06:30
375 دلار12:58:25
375.2 دلار12:42:24
375 دلار12:35:33
374.6 دلار12:31:24
374.4 دلار12:26:26
374.2 دلار12:23:26
374 دلار12:21:24
374.2 دلار12:16:29
374 دلار12:14:29
373.6 دلار12:12:27
374 دلار12:10:27
373.6 دلار12:04:26
374 دلار12:01:31
374.2 دلار11:57:29
374 دلار11:55:31
374.6 دلار11:51:28
374.2 دلار11:45:33
373.4 دلار11:22:24
373 دلار11:21:29
373.2 دلار11:11:44
373 دلار10:55:27
373.2 دلار10:53:22
373.4 دلار10:41:26
373.6 دلار10:38:24
373.4 دلار9:53:26
373.6 دلار9:44:17
373.4 دلار9:09:19
373.6 دلار9:08:21
373.4 دلار8:48:27
373.6 دلار8:22:19
373.4 دلار8:15:24
373.6 دلار8:13:23
373.2 دلار8:04:23
373.6 دلار7:52:25
374 دلار7:45:30
373.6 دلار7:34:21
374 دلار7:32:19
373.6 دلار7:27:31
374 دلار7:16:18
373.6 دلار7:13:20
374 دلار7:01:20
373.4 دلار6:54:28
373.2 دلار6:51:27
373.6 دلار6:27:21
373.4 دلار6:26:20
373.2 دلار6:23:17
373.6 دلار6:15:24
373.4 دلار6:07:18
373.2 دلار5:58:20
373 دلار5:50:21
373.4 دلار5:41:23
373.2 دلار5:36:19
373 دلار5:32:27
373.2 دلار5:26:27
373.4 دلار5:24:23
373.2 دلار5:17:19
373.6 دلار5:08:19
374 دلار4:57:24
373.6 دلار4:55:24
373.4 دلار4:52:20
373.6 دلار4:50:25
374 دلار4:44:19
374.4 دلار4:42:17
نظرات