ذرت

  • نرخ فعلی:369.4
  • بالاترین قیمت روز:370
  • پایین ترین قیمت روز:368
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:369.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵
  • نرخ روز گذشته:369.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
369.4 دلار20:15:39
369 دلار20:00:40
369.2 دلار19:45:45
369 دلار19:40:35
368.4 دلار19:35:34
369 دلار19:30:44
369.2 دلار19:25:39
368.6 دلار19:05:51
368 دلار19:00:49
368.4 دلار18:55:39
368.6 دلار18:40:32
368.2 دلار18:35:40
368 دلار18:25:37
369.2 دلار18:20:41
369.4 دلار18:15:35
368.6 دلار17:25:34
369 دلار17:15:35
369.2 دلار17:10:22
369.4 دلار17:05:28
369.2 دلار17:00:26
369.4 دلار16:50:25
369.6 دلار16:35:25
369.2 دلار16:25:30
369 دلار16:05:29
369.2 دلار15:55:28
369 دلار15:50:23
368.6 دلار15:40:21
368.4 دلار15:35:30
369 دلار15:30:27
368.6 دلار15:20:29
369 دلار14:55:29
368.6 دلار14:50:27
369 دلار14:45:30
368.6 دلار14:10:26
369 دلار14:05:23
369.2 دلار13:55:20
369 دلار13:40:31
369.2 دلار13:35:29
369 دلار13:25:26
369.4 دلار13:15:30
369.2 دلار13:05:21
369.4 دلار13:00:29
369.2 دلار12:40:23
369.4 دلار12:35:25
369.2 دلار12:15:22
369.4 دلار12:10:20
369.6 دلار12:05:30
369.4 دلار11:55:22
369.2 دلار11:20:32
369.4 دلار11:15:21
369.6 دلار11:10:27
369.4 دلار10:40:23
369.6 دلار10:35:25
370 دلار10:30:26
369.6 دلار10:25:23
370 دلار10:10:23
369.6 دلار9:40:18
370 دلار9:30:19
369.6 دلار9:20:17
370 دلار9:00:19
369.6 دلار8:50:22
369.2 دلار8:30:18
369.4 دلار8:10:17
369.2 دلار8:00:17
369.4 دلار7:20:16
369.2 دلار7:10:17
369.4 دلار6:20:17
369.6 دلار6:10:17
369.4 دلار6:00:19
369.2 دلار5:10:20
369.4 دلار5:00:19
369.2 دلار4:50:16
نظرات