ذرت

  • نرخ فعلی:366
  • بالاترین قیمت روز:366.6
  • پایین ترین قیمت روز:365
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:365.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:365.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
366 دلار16:25:16
366.2 دلار16:15:20
366.4 دلار16:10:17
366.6 دلار16:00:19
366.2 دلار15:45:18
366.6 دلار15:40:19
366.4 دلار15:35:17
366.2 دلار14:55:23
366 دلار14:50:19
366.2 دلار14:30:19
366 دلار14:25:17
366.2 دلار14:00:17
366 دلار13:55:14
366.2 دلار13:45:17
366.4 دلار13:40:26
366.2 دلار13:10:28
366 دلار13:05:25
366.2 دلار12:55:25
366 دلار12:45:27
365.6 دلار12:35:27
366 دلار12:30:28
365.6 دلار12:20:49
366 دلار12:20:16
365.6 دلار11:00:23
366 دلار10:45:21
365.6 دلار10:25:25
366 دلار10:20:19
365.6 دلار10:15:19
365.4 دلار10:10:23
365.6 دلار10:00:20
365.4 دلار9:20:20
365.2 دلار7:20:19
365.4 دلار7:00:24
365.2 دلار6:40:18
365.4 دلار6:10:20
365.2 دلار6:00:19
365 دلار5:40:18
365.2 دلار4:50:21
نظرات