صفحات مرتبط

ذرت

  • نرخ فعلی:353.2
  • بالاترین قیمت روز:354.2
  • پایین ترین قیمت روز:352.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:352.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:353.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
353.2 دلار16:14:30
353 دلار16:09:24
353.2 دلار16:07:25
353 دلار16:01:35
352.6 دلار15:58:27
353 دلار15:57:25
352.6 دلار15:56:26
353 دلار15:54:29
352.6 دلار15:51:27
353 دلار15:50:34
352.6 دلار15:48:29
353 دلار15:42:25
352.6 دلار15:40:34
353 دلار15:37:27
352.6 دلار15:35:28
353 دلار15:33:25
353.4 دلار15:31:28
352.6 دلار15:29:27
353 دلار15:15:26
352.6 دلار15:14:25
353 دلار15:01:29
353.2 دلار14:46:29
353.4 دلار14:39:25
353.2 دلار14:33:27
353 دلار14:24:25
352.6 دلار14:20:35
353 دلار14:18:30
352.6 دلار14:16:26
353 دلار13:52:26
352.6 دلار13:50:32
353 دلار13:48:27
352.6 دلار13:43:30
353 دلار13:41:28
352.6 دلار13:40:28
353 دلار13:38:26
352.6 دلار13:36:26
352.4 دلار13:32:28
352.6 دلار13:14:26
352.4 دلار13:12:24
352.6 دلار12:40:29
352.4 دلار12:36:27
352.6 دلار12:33:26
352.4 دلار12:32:28
352.6 دلار12:23:25
352.4 دلار12:21:27
352.6 دلار12:19:28
352.4 دلار12:16:25
352.6 دلار12:13:29
352.4 دلار12:10:30
352.6 دلار12:09:33
353 دلار11:56:25
353.2 دلار11:54:31
352.6 دلار11:52:25
353 دلار11:51:26
352.6 دلار11:46:25
353 دلار11:44:29
352.6 دلار11:42:25
353 دلار11:38:23
352.6 دلار11:33:28
353 دلار11:31:26
353.2 دلار11:27:28
353 دلار11:19:25
353.2 دلار11:17:29
353 دلار11:16:30
353.2 دلار11:15:28
353 دلار11:13:31
353.2 دلار11:02:28
353.4 دلار10:46:30
353.6 دلار10:35:48
354 دلار10:19:37
353.6 دلار10:13:33
353.4 دلار10:06:35
353.6 دلار9:59:31
354 دلار9:48:30
353.6 دلار9:41:26
354 دلار9:10:31
354.2 دلار9:08:26
354 دلار9:00:20
354.2 دلار8:55:19
354 دلار8:43:17
353.6 دلار8:36:17
354 دلار8:22:16
353.6 دلار8:11:16
354 دلار7:30:27
353.6 دلار6:54:18
354 دلار6:43:19
353.6 دلار6:38:18
354 دلار6:29:19
353.6 دلار6:08:18
354 دلار6:03:17
353.6 دلار6:01:16
354 دلار5:51:17
353.6 دلار5:26:17
354 دلار5:24:17
353.6 دلار5:21:20
354 دلار5:20:19
353.6 دلار5:10:28
354 دلار5:03:18
353.6 دلار4:47:17
354 دلار4:42:19
353.6 دلار4:38:21
354 دلار4:31:19
353.6 دلار4:27:20
353.4 دلار4:15:21
353.6 دلار4:13:19
353.4 دلار4:09:21
353.2 دلار4:01:20
353.4 دلار3:58:18
353.2 دلار3:52:19
353.4 دلار3:50:25
353.2 دلار3:47:16
353 دلار3:44:19
352.6 دلار3:41:19
نظرات