صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 429 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 439 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 432 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 420 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3%