صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 514 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 467 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 450 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.94%