صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 430 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 433 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 427 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%