صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 443 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 433 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.47%