صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 456 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 445 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.99%