گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 444 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 420 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 412 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.13%