گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 414 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 407 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 407 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 431 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.68%