صفحات مرتبط

گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 444 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 436 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 465 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 450 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11%