گندم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 422 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 412 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 410 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 409 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.72%