صفحات مرتبط

گندم

  • نرخ فعلی:431.5
  • بالاترین قیمت روز:432
  • پایین ترین قیمت روز:426.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:428.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:427.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
431.5 دلار20:10:28
431 دلار20:08:26
431.25 دلار20:06:30
431 دلار20:05:25
431.25 دلار20:03:22
431.75 دلار19:58:21
432 دلار19:56:26
431.25 دلار19:55:26
431.62 دلار19:54:23
431.5 دلار19:52:30
431.25 دلار19:50:52
431 دلار19:49:42
431.12 دلار19:48:23
431 دلار19:47:21
430.75 دلار19:40:27
430.5 دلار19:38:37
430.25 دلار19:37:39
430 دلار19:36:23
430.75 دلار19:35:29
431 دلار19:32:24
430.75 دلار19:30:24
430.5 دلار19:28:41
430.75 دلار19:25:26
430.5 دلار19:24:23
430.75 دلار19:23:27
430.25 دلار19:22:24
430.5 دلار19:21:22
430 دلار19:20:30
430.5 دلار19:19:21
430.25 دلار19:18:35
430.75 دلار19:16:23
431 دلار19:14:22
430.75 دلار19:12:21
431 دلار19:11:23
430.75 دلار19:10:30
431 دلار19:09:22
430.75 دلار19:07:46
431 دلار19:05:24
430.75 دلار19:03:22
430 دلار19:02:29
429.88 دلار19:00:26
429.75 دلار18:58:28
430 دلار18:57:33
429.5 دلار18:56:27
429.75 دلار18:55:24
429 دلار18:54:21
429.5 دلار18:53:22
429.25 دلار18:51:25
429 دلار18:47:23
428.5 دلار18:46:28
428.75 دلار18:45:39
428.25 دلار18:44:21
428 دلار18:43:26
428.75 دلار18:41:23
429.25 دلار18:40:24
429.5 دلار18:39:26
429.25 دلار18:36:32
430 دلار18:35:39
430.5 دلار18:34:22
430.25 دلار18:30:29
430 دلار18:29:23
430.75 دلار18:26:22
431 دلار18:24:20
431.25 دلار18:23:23
430.75 دلار18:22:27
430.88 دلار18:21:24
431.25 دلار18:20:23
431 دلار18:19:24
430.5 دلار18:17:24
430 دلار18:15:28
429.88 دلار18:14:24
430 دلار18:13:23
431 دلار18:12:22
431.25 دلار18:10:24
430.62 دلار18:09:27
430.25 دلار18:08:21
429.5 دلار18:07:22
429 دلار18:06:21
429.12 دلار18:05:30
428.75 دلار18:04:36
428 دلار17:10:23
427.5 دلار17:05:25
428.25 دلار17:03:23
428.5 دلار17:02:25
429 دلار16:59:24
428.75 دلار16:42:21
429 دلار16:39:26
428.88 دلار16:34:21
428.75 دلار16:31:21
428.5 دلار16:29:23
428.75 دلار16:27:24
429 دلار16:23:22
428.75 دلار16:22:19
429 دلار16:21:22
428.75 دلار16:20:22
428.25 دلار16:12:23
428 دلار16:11:21
428.12 دلار16:10:22
428.5 دلار16:07:20
428.75 دلار15:34:30
429 دلار15:33:19
428.75 دلار15:23:21
428.5 دلار15:22:22
428.75 دلار15:21:21
428 دلار14:48:22
427.75 دلار14:46:21
428 دلار14:43:19
427.75 دلار14:35:25
427.5 دلار14:27:20
427.25 دلار14:19:19
427 دلار13:54:20
426.75 دلار13:20:27
427 دلار13:10:22
427.25 دلار13:08:20
427.5 دلار13:05:24
427.75 دلار13:03:19
427.5 دلار12:39:19
427.75 دلار11:57:21
428 دلار11:56:21
427.88 دلار11:55:27
428 دلار11:49:20
428.25 دلار11:47:19
428 دلار11:41:20
428.5 دلار8:11:15
428.25 دلار7:03:15
428.5 دلار6:54:15
428.75 دلار5:59:15
429 دلار5:58:17
428.5 دلار5:56:17
429.25 دلار5:54:15
429 دلار5:47:15
428.75 دلار5:22:16
429 دلار5:17:17
429.25 دلار5:01:15
429.5 دلار5:00:18
429.75 دلار4:59:14
429.5 دلار4:58:15
429.25 دلار4:55:15
429 دلار4:54:13
429.25 دلار4:52:15
429.5 دلار4:45:18
429.25 دلار4:42:16
429.5 دلار4:41:13
429.25 دلار4:40:17
429 دلار4:36:16
428.5 دلار4:34:15
428.25 دلار4:33:14
428.75 دلار4:32:14
نظرات