صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 926 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 925 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 945 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 984 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.8%