صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 934 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 956 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 952 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 962 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.67%