صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 953 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 957 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 970 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,000 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.94%