سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,039 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,022 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 988 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,020 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.71%