سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,029 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,037 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,030 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,005 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.59%