سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,016 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,009 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,010 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 998 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%