صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 950 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 948 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 995 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,006 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.43%