صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 995 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 980 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 954 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 975 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.33%