صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 931 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 929 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 947 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 985 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.96%