سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 966 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 961 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 983 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,035 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.33%