صفحات مرتبط

سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 996 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,007 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,024 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,010 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%