صفحات مرتبط

سویا

  • نرخ فعلی:948
  • بالاترین قیمت روز:949
  • پایین ترین قیمت روز:945.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:945.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۰
  • نرخ روز گذشته:945.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
948 دلار7:50:20
948.2 دلار7:40:18
947 دلار7:32:17
946.6 دلار7:30:17
947 دلار7:25:14
946.6 دلار7:24:20
947 دلار7:17:14
946.6 دلار7:11:18
947 دلار6:55:17
946.6 دلار6:43:14
947 دلار6:40:17
946.6 دلار6:37:15
946.4 دلار6:36:14
947 دلار6:25:17
946.4 دلار6:13:15
946.6 دلار6:11:16
947 دلار6:07:13
949 دلار5:54:15
948.6 دلار5:53:17
949 دلار5:52:15
948.6 دلار5:51:17
947.4 دلار5:27:17
947 دلار5:23:15
947.2 دلار5:20:19
946.6 دلار5:00:17
947.2 دلار4:58:15
946.6 دلار4:49:15
946 دلار4:44:15
946.2 دلار4:43:17
945.4 دلار4:42:15
945.2 دلار4:41:18
نظرات