سویا

  • نرخ فعلی:1015.2
  • بالاترین قیمت روز:1015.4
  • پایین ترین قیمت روز:1010
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,010
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1,011.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,015.2 دلار16:30:20
1,014.4 دلار16:20:23
1,015 دلار16:10:17
1,014.4 دلار16:00:19
1,014.6 دلار15:55:18
1,014.4 دلار15:50:18
1,014.6 دلار15:45:18
1,015.2 دلار15:40:19
1,015.4 دلار15:35:17
1,015 دلار15:15:17
1,014.6 دلار15:00:17
1,015.2 دلار14:55:23
1,015.4 دلار14:50:19
1,015.2 دلار14:45:16
1,015 دلار14:40:28
1,014.6 دلار14:25:17
1,015 دلار14:15:17
1,014.6 دلار14:10:16
1,015.2 دلار14:05:16
1,015.4 دلار14:00:17
1,015.2 دلار13:55:14
1,015 دلار13:50:18
1,015.2 دلار13:45:17
1,014.6 دلار13:35:24
1,015.2 دلار13:30:25
1,014.6 دلار13:20:32
1,014.4 دلار13:05:25
1,014 دلار12:45:27
1,014.2 دلار12:40:29
1,014 دلار12:35:27
1,014.4 دلار12:30:28
1,014.6 دلار12:25:24
1,015 دلار12:20:49
1,014.6 دلار10:50:22
1,015 دلار10:35:25
1,015.2 دلار10:25:25
1,014.4 دلار10:15:19
1,015 دلار10:05:21
1,014.6 دلار10:00:20
1,014.4 دلار9:50:23
1,014 دلار9:40:18
1,013.4 دلار9:20:20
1,012.6 دلار8:50:21
1,013.4 دلار8:40:40
1,013 دلار7:30:20
1,012.4 دلار7:20:19
1,013.2 دلار7:10:21
1,012.4 دلار6:30:24
1,011.4 دلار6:10:20
1,011.6 دلار5:50:17
1,011.4 دلار5:40:18
1,011.2 دلار5:30:23
1,011.6 دلار5:20:17
1,010 دلار5:10:16
1,010.2 دلار5:00:19
1,010 دلار4:50:21
نظرات