شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.38%