شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%