صفحات مرتبط

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.55%