صفحات مرتبط

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.46%