صفحات مرتبط

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک شکر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.92%