صفحات مرتبط

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک شکر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.52%