صفحات مرتبط

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.72%