شکر

  • نرخ فعلی:23.12
  • بالاترین قیمت روز:23.2
  • پایین ترین قیمت روز:23.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:23.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
23.12 دلار15:30:26
23.14 دلار15:25:25
23.13 دلار15:20:24
23.14 دلار15:10:23
23.12 دلار15:05:22
23.14 دلار14:55:24
23.13 دلار14:45:22
23.14 دلار14:35:24
23.13 دلار14:30:30
23.16 دلار14:10:21
23.14 دلار14:00:32
23.15 دلار13:55:22
23.12 دلار13:45:25
23.13 دلار13:40:28
23.16 دلار13:30:29
23.17 دلار13:20:26
23.19 دلار13:15:26
23.2 دلار13:00:29
23.19 دلار12:50:25
23.16 دلار12:15:28
23.12 دلار12:10:26
23.13 دلار12:05:27
23.12 دلار11:35:28
23.13 دلار11:30:31
23.12 دلار11:15:32
23.16 دلار11:10:30
23.12 دلار11:05:26
نظرات