صفحات مرتبط

شکر

  • نرخ فعلی:12.93
  • بالاترین قیمت روز:13.04
  • پایین ترین قیمت روز:12.91
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.96
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۴
  • نرخ روز گذشته:12.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.93 دلار16:44:26
12.91 دلار16:43:25
12.95 دلار16:41:27
12.96 دلار16:35:30
12.95 دلار16:32:27
12.98 دلار16:28:27
13.01 دلار16:27:28
13 دلار16:25:35
13.01 دلار16:24:31
13.02 دلار16:17:24
13.01 دلار16:16:29
13.02 دلار16:13:26
13.04 دلار16:04:25
13.02 دلار16:03:28
13.03 دلار15:59:29
13.02 دلار15:47:29
13 دلار15:40:30
12.98 دلار15:36:45
13 دلار15:35:44
12.98 دلار15:34:24
12.99 دلار15:32:31
12.98 دلار15:30:31
12.99 دلار15:29:30
12.98 دلار15:27:27
12.96 دلار15:16:29
12.95 دلار15:06:27
12.94 دلار15:05:28
12.93 دلار15:02:27
12.94 دلار15:01:26
12.93 دلار15:00:28
12.94 دلار14:58:31
12.93 دلار14:56:30
12.92 دلار14:55:30
12.93 دلار14:50:29
12.95 دلار14:49:27
12.93 دلار14:47:27
12.91 دلار14:46:25
12.93 دلار14:36:28
12.91 دلار14:30:32
12.93 دلار14:22:29
12.91 دلار14:21:28
12.93 دلار14:16:28
12.95 دلار14:12:26
12.93 دلار13:59:28
12.95 دلار13:57:30
12.96 دلار13:54:27
12.97 دلار13:53:25
12.96 دلار13:51:26
12.98 دلار13:50:34
12.95 دلار13:48:30
12.93 دلار13:43:26
12.95 دلار13:42:25
12.93 دلار13:37:24
12.94 دلار13:36:26
12.93 دلار13:35:27
12.95 دلار13:34:26
12.94 دلار13:32:35
12.93 دلار13:31:26
12.94 دلار13:29:26
12.93 دلار13:24:27
12.95 دلار13:23:26
12.96 دلار13:17:26
12.95 دلار13:06:24
12.96 دلار13:02:28
12.95 دلار12:43:35
12.93 دلار12:37:40
12.91 دلار12:35:39
12.93 دلار12:33:41
12.96 دلار12:26:42
12.95 دلار12:19:42
12.96 دلار12:17:40
12.95 دلار12:16:27
12.93 دلار12:11:26
12.95 دلار12:10:32
12.93 دلار12:05:28
12.95 دلار12:04:33
12.96 دلار12:01:33
نظرات