صفحات مرتبط

شکر

  • نرخ فعلی:17.88
  • بالاترین قیمت روز:18.09
  • پایین ترین قیمت روز:17.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.77
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:17.73
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
17.88 دلار12:37:19
17.87 دلار12:35:21
17.88 دلار12:34:21
17.91 دلار12:32:19
17.95 دلار12:31:20
17.96 دلار12:30:21
17.98 دلار12:29:19
17.96 دلار12:28:22
17.93 دلار12:27:22
17.97 دلار12:26:20
18 دلار12:22:24
18.02 دلار12:20:23
18.06 دلار12:19:18
18.09 دلار12:18:18
18.06 دلار12:17:22
17.9 دلار12:16:20
17.86 دلار12:15:21
17.84 دلار12:14:22
17.82 دلار12:12:20
17.83 دلار12:11:19
17.86 دلار12:09:20
17.84 دلار12:08:19
17.87 دلار12:07:21
17.86 دلار12:06:20
17.81 دلار12:05:28
17.82 دلار12:04:19
17.84 دلار12:02:19
17.77 دلار12:01:28
نظرات