شکر

  • نرخ فعلی:19.21
  • بالاترین قیمت روز:19.37
  • پایین ترین قیمت روز:18.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:1%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.32
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:19.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
19.21 دلار21:30:36
19.23 دلار21:20:21
19.13 دلار21:10:19
19.12 دلار21:00:32
19.07 دلار20:55:17
19.06 دلار20:50:24
19.07 دلار20:45:21
19.09 دلار20:40:33
19.14 دلار20:35:31
19.09 دلار20:20:32
19.07 دلار20:15:30
19.12 دلار20:10:22
19.13 دلار20:05:21
19.09 دلار20:00:34
19.11 دلار19:55:22
19.02 دلار19:50:23
19 دلار19:40:32
19.02 دلار19:35:36
19 دلار19:30:19
19.02 دلار19:25:22
18.98 دلار19:20:32
18.94 دلار19:15:19
18.95 دلار19:10:27
18.94 دلار19:05:24
18.95 دلار19:00:37
18.98 دلار18:55:36
18.93 دلار18:45:29
18.88 دلار18:40:37
18.89 دلار18:30:36
18.88 دلار18:20:26
18.93 دلار18:15:37
18.94 دلار18:10:28
18.95 دلار17:45:33
18.94 دلار17:35:29
18.95 دلار17:25:29
18.96 دلار17:20:25
19 دلار17:10:36
19.02 دلار17:06:04
19.18 دلار16:05:19
19.2 دلار15:55:25
19.22 دلار15:50:20
19.21 دلار15:45:28
19.17 دلار15:40:28
19.18 دلار15:25:16
19.2 دلار15:20:16
19.23 دلار15:15:16
19.25 دلار15:10:28
19.28 دلار15:05:26
19.25 دلار14:50:17
19.26 دلار14:45:19
19.29 دلار14:40:26
19.31 دلار14:35:16
19.27 دلار14:30:17
19.23 دلار14:10:16
19.24 دلار14:05:16
19.23 دلار13:50:16
19.27 دلار13:30:16
19.29 دلار13:20:25
19.3 دلار13:00:22
19.31 دلار12:55:26
19.3 دلار12:40:19
19.34 دلار12:35:16
19.37 دلار12:15:27
19.34 دلار12:10:18
19.32 دلار12:05:26
نظرات