صفحات مرتبط

شکر

  • نرخ فعلی:14.87
  • بالاترین قیمت روز:15.06
  • پایین ترین قیمت روز:14.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۹
  • نرخ روز گذشته:15.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.87 دلار17:29:20
14.88 دلار17:28:20
14.87 دلار17:22:22
14.88 دلار17:21:21
14.89 دلار17:20:23
14.88 دلار17:19:20
14.89 دلار17:18:21
14.9 دلار17:17:21
14.89 دلار17:16:22
14.88 دلار17:12:22
14.89 دلار17:09:20
14.9 دلار17:08:21
14.92 دلار17:07:21
14.93 دلار17:06:24
14.95 دلار17:05:22
14.94 دلار17:03:21
14.95 دلار16:57:21
14.96 دلار16:56:19
14.98 دلار16:55:21
14.97 دلار16:54:23
14.98 دلار16:52:22
14.99 دلار16:51:22
14.96 دلار16:50:22
15 دلار16:49:20
15.01 دلار16:48:20
15.03 دلار16:47:21
15.02 دلار16:46:20
15.04 دلار16:45:22
15.03 دلار16:44:21
15.02 دلار16:43:21
14.97 دلار16:39:21
14.98 دلار16:38:22
14.97 دلار16:37:26
14.96 دلار16:35:27
14.97 دلار16:34:21
14.96 دلار16:30:24
14.97 دلار16:27:20
14.98 دلار16:26:22
14.99 دلار16:25:23
14.96 دلار16:20:23
14.95 دلار16:17:20
14.94 دلار16:08:23
14.95 دلار16:06:21
14.94 دلار16:04:20
14.93 دلار16:01:19
14.94 دلار15:57:21
14.95 دلار15:53:20
14.94 دلار15:48:21
14.93 دلار15:46:22
14.94 دلار15:34:30
14.93 دلار15:32:22
14.94 دلار15:13:23
14.95 دلار15:04:21
14.94 دلار15:02:21
14.95 دلار15:00:24
14.94 دلار14:59:22
14.93 دلار14:55:24
14.94 دلار14:42:31
14.93 دلار14:40:38
14.94 دلار14:38:22
14.93 دلار14:37:26
14.92 دلار14:33:24
14.91 دلار14:30:26
14.89 دلار14:29:22
14.88 دلار14:26:22
14.87 دلار14:25:21
14.89 دلار14:20:23
14.88 دلار14:14:22
14.89 دلار14:12:20
14.88 دلار14:07:21
14.87 دلار14:04:22
14.88 دلار14:01:26
14.87 دلار14:00:25
14.86 دلار13:42:21
14.85 دلار13:39:20
14.86 دلار13:37:21
14.87 دلار13:32:18
14.86 دلار13:31:20
14.87 دلار13:28:20
14.88 دلار13:26:20
14.87 دلار13:25:22
14.86 دلار13:24:19
14.88 دلار13:23:23
14.87 دلار13:21:19
14.88 دلار13:20:22
14.98 دلار13:18:20
14.97 دلار13:17:20
14.96 دلار13:15:21
14.97 دلار13:13:19
14.94 دلار13:11:19
14.95 دلار13:10:22
14.94 دلار13:09:21
14.93 دلار13:07:21
14.95 دلار13:06:23
14.94 دلار13:04:21
14.93 دلار13:03:19
14.94 دلار13:02:22
15.01 دلار12:42:20
14.99 دلار12:41:20
15.01 دلار12:38:22
15.03 دلار12:36:19
15.02 دلار12:31:20
15.04 دلار12:30:23
15.06 دلار12:27:19
15.05 دلار12:26:21
15.06 دلار12:25:21
15.05 دلار12:24:20
15.04 دلار12:12:24
15.03 دلار12:09:19
15.02 دلار12:07:20
15 دلار12:06:22
15.02 دلار12:04:20
15.01 دلار12:03:20
نظرات