صفحات مرتبط

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.45%