صفحات مرتبط

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.91%