پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 72 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 71 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.41%