صفحات مرتبط

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 78 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.12%