صفحات مرتبط

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک پنبه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 72 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 69 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%