صفحات مرتبط

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.01 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.01 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12%