صفحات مرتبط

پنبه

  • نرخ فعلی:79.36
  • بالاترین قیمت روز:79.48
  • پایین ترین قیمت روز:79.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:79.42
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۱
  • نرخ روز گذشته:79.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
79.36 دلار12:31:20
79.34 دلار12:26:21
79.25 دلار12:23:21
79.27 دلار12:21:20
79.26 دلار12:09:21
79.28 دلار12:08:21
79.32 دلار12:07:21
79.36 دلار12:06:19
79.37 دلار12:05:28
79.38 دلار12:02:19
79.36 دلار12:00:30
79.38 دلار11:58:22
79.39 دلار11:57:20
79.38 دلار11:53:20
79.36 دلار11:52:22
79.38 دلار11:47:19
79.39 دلار11:41:20
79.4 دلار11:38:21
79.44 دلار11:03:19
79.46 دلار10:53:22
79.43 دلار10:49:26
79.45 دلار10:48:21
79.46 دلار10:38:18
79.45 دلار10:26:18
79.47 دلار10:17:18
79.45 دلار10:10:22
79.44 دلار10:00:25
79.45 دلار9:57:14
79.47 دلار9:55:15
79.48 دلار7:56:15
79.47 دلار7:54:19
79.48 دلار7:37:14
79.45 دلار6:36:22
79.47 دلار6:31:27
79.45 دلار6:28:17
79.46 دلار6:25:19
79.47 دلار6:17:14
79.45 دلار6:16:14
79.46 دلار6:14:19
79.48 دلار6:07:14
79.46 دلار6:06:15
79.48 دلار6:05:20
79.47 دلار5:53:21
79.45 دلار5:52:13
79.44 دلار5:47:15
79.42 دلار5:37:20
79.43 دلار5:36:27
79.41 دلار5:33:14
79.42 دلار5:31:15
نظرات