صفحات مرتبط

پنبه

  • نرخ فعلی:68.68
  • بالاترین قیمت روز:68.84
  • پایین ترین قیمت روز:68.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:68.64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۵
  • نرخ روز گذشته:68.53
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.68 دلار7:55:17
68.69 دلار7:48:19
68.72 دلار7:44:18
68.71 دلار7:35:21
68.72 دلار7:23:19
68.7 دلار7:22:17
68.69 دلار7:13:19
68.71 دلار6:47:20
68.72 دلار6:37:19
68.73 دلار6:35:24
68.72 دلار6:34:17
68.69 دلار6:24:17
68.72 دلار5:52:19
68.71 دلار5:50:22
68.72 دلار5:45:17
68.71 دلار5:44:19
68.74 دلار5:41:17
68.73 دلار5:35:17
68.75 دلار5:34:19
68.72 دلار5:33:18
68.73 دلار5:32:20
68.69 دلار5:31:19
68.66 دلار5:27:17
68.63 دلار5:26:19
68.65 دلار5:25:16
68.67 دلار5:23:17
68.68 دلار5:22:20
68.69 دلار5:21:17
68.72 دلار5:16:20
68.75 دلار5:15:18
68.71 دلار5:14:19
68.72 دلار5:13:19
68.77 دلار5:10:23
68.71 دلار5:09:17
68.73 دلار5:08:20
68.75 دلار5:07:17
68.69 دلار5:06:20
68.78 دلار5:02:20
68.8 دلار5:01:17
68.83 دلار4:57:17
68.78 دلار4:56:18
68.84 دلار4:55:18
68.82 دلار4:54:18
68.75 دلار4:52:21
68.73 دلار4:51:17
68.75 دلار4:44:23
68.72 دلار4:43:17
68.75 دلار4:42:20
68.67 دلار4:41:16
68.75 دلار4:40:23
68.77 دلار4:39:16
68.75 دلار4:38:19
68.72 دلار4:37:17
68.69 دلار4:35:16
68.67 دلار4:32:24
68.64 دلار4:31:22
نظرات