صفحات مرتبط

پنبه

  • نرخ فعلی:76.17
  • بالاترین قیمت روز:76.2
  • پایین ترین قیمت روز:76.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.17
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۲۸
  • نرخ روز گذشته:76.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
76.17 دلار8:28:13
76.16 دلار8:24:15
76.17 دلار8:19:19
76.16 دلار8:09:16
76.17 دلار8:02:23
76.18 دلار8:01:14
76.17 دلار7:40:16
76.16 دلار7:39:19
76.17 دلار7:38:18
76.16 دلار7:14:14
76.17 دلار7:02:21
76.19 دلار6:58:14
76.18 دلار6:47:13
76.17 دلار6:36:15
76.19 دلار6:35:14
76.18 دلار6:34:17
76.16 دلار6:33:15
76.17 دلار6:30:16
76.16 دلار6:28:16
76.17 دلار6:23:19
76.2 دلار6:22:14
76.18 دلار6:18:22
76.17 دلار6:13:15
76.19 دلار5:58:14
76.17 دلار5:55:14
76.16 دلار5:53:16
76.17 دلار5:51:16
76.19 دلار5:50:15
76.18 دلار5:49:15
76.17 دلار5:48:16
76.16 دلار5:47:13
76.19 دلار5:46:15
76.18 دلار5:44:14
76.19 دلار5:43:15
76.18 دلار5:42:14
76.16 دلار5:39:15
76.14 دلار5:38:20
76.12 دلار5:37:13
76.15 دلار5:36:16
76.13 دلار5:34:14
76.16 دلار5:33:14
76.13 دلار5:32:14
76.17 دلار5:31:19
نظرات