گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 450 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 433 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 437 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 427 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.45%