گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 465 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.74 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 457 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 423 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 425 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.59%