صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 467 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 466 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 476 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%