صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 446 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 438 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 442 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 461 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.67%