صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 468 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 477 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 479 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 472 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%