صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 478 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 478 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 451 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 459 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.83%