صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 468 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 484 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 469 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%