گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 492 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 483 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 459 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.14%