صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گازوئیل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 527 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 509 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 474 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 465 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.81%