صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گازوئیل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 420 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 469 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 58.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.28%