گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 489 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 490 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 462 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 439 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.13%