صفحات مرتبط

گازوئیل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گازوئیل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 421 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 437 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 455 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 470 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.02%