صفحات مرتبط

گازوئیل

  • نرخ فعلی:479.38
  • بالاترین قیمت روز:481
  • پایین ترین قیمت روز:478.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:478.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:479.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.25

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
479.38 دلار4:55:13
479.25 دلار4:46:14
479.38 دلار4:45:20
479.63 دلار4:43:12
479.38 دلار4:32:13
479.25 دلار4:31:14
479.75 دلار1:31:13
479.5 دلار1:27:12
479.63 دلار1:26:12
479.88 دلار1:25:12
479.63 دلار1:22:12
479.5 دلار1:21:13
479.63 دلار1:20:15
480 دلار1:19:17
480.13 دلار1:17:12
479.88 دلار1:16:19
480.13 دلار1:15:15
480 دلار1:13:12
479.88 دلار1:12:18
479.38 دلار1:10:13
479.63 دلار1:08:18
479.38 دلار1:06:13
478.63 دلار1:05:12
479.38 دلار1:04:19
479.75 دلار1:03:17
480.5 دلار1:02:12
481 دلار1:01:13
480.38 دلار1:00:19
480.13 دلار0:57:12
479.88 دلار0:56:12
480.13 دلار0:53:12
480 دلار0:52:13
479.88 دلار0:50:19
480.13 دلار0:44:14
479.88 دلار0:35:12
479.63 دلار0:31:14
479.38 دلار0:29:14
479.13 دلار0:18:13
479 دلار0:16:14
479.13 دلار0:13:13
479 دلار0:11:13
478.88 دلار0:07:13
نظرات