صفحات مرتبط

گازوئیل

  • نرخ فعلی:463.63
  • بالاترین قیمت روز:466.88
  • پایین ترین قیمت روز:463.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:465.63
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۲
  • نرخ روز گذشته:465.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.12

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
463.63 دلار13:22:20
464.13 دلار13:20:21
464.38 دلار13:19:19
464.13 دلار13:17:24
464.25 دلار13:16:21
464.13 دلار13:13:25
463.88 دلار13:12:19
464 دلار13:11:19
463.88 دلار13:10:21
464.13 دلار13:08:24
463.88 دلار13:07:24
464.13 دلار13:06:23
464.38 دلار13:05:25
464.88 دلار13:04:24
465.38 دلار13:02:21
464.88 دلار12:41:18
465 دلار12:40:31
465.38 دلار12:37:23
465.13 دلار12:36:20
465.38 دلار12:34:21
466.13 دلار12:18:18
465.88 دلار12:17:24
466.25 دلار12:16:19
466.13 دلار12:09:19
465.88 دلار11:59:27
466 دلار11:58:24
465.75 دلار11:57:33
465.5 دلار11:56:20
465.63 دلار11:55:35
466.13 دلار11:47:26
466.38 دلار11:45:20
466.63 دلار11:44:18
466.75 دلار11:41:23
466.63 دلار11:36:18
466.75 دلار11:35:27
466.63 دلار11:33:21
466.75 دلار11:32:18
466.88 دلار11:31:19
466.75 دلار11:29:18
466.88 دلار11:28:27
466.38 دلار11:27:20
466.25 دلار11:24:18
466.13 دلار11:21:18
466 دلار11:19:20
465.88 دلار11:18:20
466 دلار11:16:19
466.13 دلار11:14:26
466.25 دلار11:13:24
466.38 دلار11:12:18
466.5 دلار11:10:21
466.38 دلار11:07:20
466.13 دلار11:03:23
465.88 دلار11:02:19
466.13 دلار11:00:20
466.25 دلار10:59:18
465.88 دلار10:57:27
466.13 دلار10:50:20
466 دلار10:49:25
466.13 دلار10:46:18
466.25 دلار10:44:23
466.13 دلار10:42:18
466.38 دلار10:40:30
466.13 دلار10:39:25
466 دلار10:36:18
466.13 دلار10:35:21
465.88 دلار10:34:18
466 دلار10:33:23
466.13 دلار10:29:22
466.25 دلار10:23:21
466.38 دلار10:20:21
466.25 دلار10:12:18
466.13 دلار10:01:19
466.25 دلار9:51:14
466.38 دلار9:50:17
466.25 دلار9:45:16
466.38 دلار9:44:14
466.5 دلار9:36:14
466.63 دلار9:30:17
466.5 دلار9:29:14
466.63 دلار9:16:15
466.5 دلار9:07:14
466.25 دلار9:04:23
466.13 دلار9:03:14
466.25 دلار9:01:16
466.38 دلار9:00:23
466.5 دلار8:59:19
466.63 دلار8:58:17
465.88 دلار8:57:20
465.63 دلار8:35:14
465.38 دلار8:31:15
465.13 دلار8:27:15
464.88 دلار8:16:22
464.75 دلار8:13:15
464.63 دلار8:12:15
464.75 دلار8:10:16
464.63 دلار8:09:15
464.75 دلار8:02:23
465.13 دلار8:01:14
465.25 دلار7:59:13
465.13 دلار7:57:15
464.88 دلار7:54:14
465 دلار7:52:19
464.88 دلار7:43:14
464.75 دلار7:10:15
464.63 دلار7:01:14
464.5 دلار7:00:26
464.75 دلار6:59:16
464.63 دلار6:58:14
464.75 دلار6:57:14
464.88 دلار6:52:13
465 دلار6:32:15
464.88 دلار6:27:14
465 دلار6:25:17
464.88 دلار6:24:13
464.75 دلار6:23:19
464.88 دلار6:22:14
464.75 دلار6:18:22
464.5 دلار6:16:15
464.75 دلار6:15:22
464.5 دلار6:13:15
464.63 دلار6:12:15
464.75 دلار6:09:13
465 دلار5:52:14
465.13 دلار5:51:16
465 دلار5:50:15
465.25 دلار5:45:16
465.5 دلار5:38:20
465.38 دلار5:34:14
465.63 دلار5:33:14
465.5 دلار5:32:14
465.75 دلار5:23:15
465.63 دلار5:15:29
465.75 دلار5:13:13
465.88 دلار5:05:18
466 دلار5:04:14
465.88 دلار5:03:14
466 دلار4:59:15
465.88 دلار4:55:20
466 دلار4:54:15
465.88 دلار4:53:17
465.75 دلار4:52:14
465.88 دلار4:50:16
466 دلار4:45:19
465.88 دلار4:41:14
466.13 دلار4:40:16
466 دلار4:39:16
465.88 دلار4:36:19
465.63 دلار4:33:16
465.75 دلار4:31:17
466.13 دلار1:28:16
465.88 دلار1:19:18
465.75 دلار1:18:14
465.88 دلار1:17:18
465.63 دلار1:02:25
465.38 دلار0:18:14
465.63 دلار0:17:21
465.38 دلار0:16:25
465.75 دلار0:14:17
465.88 دلار0:11:24
465.75 دلار0:10:18
465.88 دلار0:09:15
466 دلار0:08:19
465.63 دلار0:06:15
465.5 دلار0:05:15
465.63 دلار0:03:20
465.88 دلار0:02:18
465.75 دلار0:01:17
465.63 دلار0:00:21
نظرات