صفحات مرتبط

گازوئیل

  • نرخ فعلی:540.13
  • بالاترین قیمت روز:540.13
  • پایین ترین قیمت روز:538.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:540
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۳۵
  • نرخ روز گذشته:539.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
540.13 دلار9:35:23
539.63 دلار9:32:17
539.38 دلار9:30:22
539.13 دلار9:20:23
538.88 دلار9:17:17
539 دلار9:14:18
538.75 دلار9:13:17
538.88 دلار9:06:18
539.13 دلار8:15:17
539.38 دلار8:12:20
539.5 دلار8:09:20
539.25 دلار8:08:27
539.5 دلار7:43:16
539.25 دلار7:42:19
539.38 دلار7:41:18
539.5 دلار7:36:17
539.25 دلار7:29:18
539.38 دلار7:17:19
539.25 دلار7:08:18
539.38 دلار7:00:22
539.25 دلار6:48:18
539.5 دلار6:45:22
539.63 دلار6:34:17
539.5 دلار6:03:18
539.38 دلار5:59:18
539.5 دلار5:58:17
539.25 دلار5:49:17
539.38 دلار5:48:19
539.5 دلار5:47:17
539.25 دلار5:45:17
539.13 دلار5:44:19
539.5 دلار5:41:17
539.63 دلار5:35:17
539.38 دلار5:33:18
539.25 دلار5:30:39
539.63 دلار5:21:17
539.5 دلار5:09:17
539.75 دلار5:06:20
539.63 دلار5:05:17
539.88 دلار5:04:19
540 دلار5:02:20
539.75 دلار5:01:17
540 دلار4:51:17
539.75 دلار4:50:26
539.88 دلار4:45:17
540 دلار4:44:23
539.88 دلار4:39:16
540 دلار4:38:19
539.88 دلار4:37:17
540 دلار4:35:16
539.88 دلار4:34:19
539.75 دلار4:32:24
539.88 دلار4:31:22
540 دلار4:25:18
540.13 دلار4:21:17
540 دلار4:19:17
539.88 دلار4:17:17
539.75 دلار4:15:17
539.5 دلار4:14:19
539.63 دلار4:07:20
539.75 دلار4:06:19
539.63 دلار4:05:19
539.75 دلار4:04:17
539.88 دلار4:03:19
540 دلار3:53:18
539.88 دلار3:51:20
539.75 دلار3:48:17
539.5 دلار3:44:17
539.38 دلار3:43:19
539.63 دلار3:36:18
540 دلار3:33:21
539.75 دلار3:32:17
540 دلار3:31:20
نظرات