گازوئیل

  • نرخ فعلی:460.03
  • بالاترین قیمت روز:461.39
  • پایین ترین قیمت روز:457.76
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:458.07
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:457.88
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.15

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
460.03 دلار16:15:25
460 دلار16:10:25
459.75 دلار16:05:24
460.51 دلار16:00:26
460.48 دلار15:55:23
460.5 دلار15:45:24
459.51 دلار15:40:26
459.75 دلار15:30:25
459.76 دلار15:25:24
459.73 دلار15:20:27
460.19 دلار15:15:26
460.18 دلار15:10:34
460.63 دلار15:05:25
460.75 دلار15:00:25
460.26 دلار14:55:24
460.21 دلار14:50:26
460.03 دلار14:45:31
460.25 دلار14:35:25
460.51 دلار14:30:26
460.38 دلار14:25:23
460.69 دلار14:20:24
460.73 دلار14:15:25
461 دلار14:10:26
460.73 دلار14:05:24
460.76 دلار14:00:26
460.81 دلار13:50:26
460.73 دلار13:40:22
460.32 دلار13:30:27
460.71 دلار13:20:23
460.76 دلار13:05:22
460.77 دلار13:00:27
460.51 دلار12:50:21
460.24 دلار12:45:26
459.51 دلار12:40:23
459.78 دلار12:20:20
459.49 دلار12:15:25
461.39 دلار12:05:35
460.27 دلار11:45:25
460.26 دلار11:40:31
458.04 دلار11:30:27
458.25 دلار11:10:21
457.76 دلار11:05:23
458.13 دلار11:00:24
458.29 دلار10:50:24
459.04 دلار10:40:30
459.02 دلار10:35:24
459.88 دلار10:30:24
459.83 دلار10:25:22
459.27 دلار10:15:25
459.42 دلار10:05:22
459.71 دلار10:00:30
459.7 دلار9:50:20
459.98 دلار9:40:19
459.54 دلار9:20:21
459.22 دلار9:10:18
459.32 دلار8:50:17
459.43 دلار8:40:18
459.61 دلار8:30:19
458.97 دلار8:10:18
459 دلار7:30:18
459.24 دلار7:20:17
459.36 دلار7:10:17
459.03 دلار7:00:20
458.98 دلار6:50:17
458.63 دلار6:40:16
458.75 دلار6:30:21
458.5 دلار6:10:18
458.68 دلار6:00:21
458.25 دلار5:50:17
458.06 دلار5:40:17
458.43 دلار5:30:31
458.63 دلار5:20:39
458.76 دلار5:10:18
458.42 دلار5:00:20
458.83 دلار4:50:16
458.5 دلار4:40:17
458.11 دلار4:30:18
458.25 دلار4:10:17
458.71 دلار4:00:18
458.83 دلار3:50:17
459.06 دلار3:40:17
458.15 دلار0:40:16
458.42 دلار0:30:20
458.13 دلار0:20:20
458.07 دلار0:10:17
نظرات