صفحات مرتبط

گاز طبیعی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%