شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%