شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.3244
  • بالاترین قیمت روز:1.3253
  • پایین ترین قیمت روز:1.3242
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3251
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.325
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3244 ریال3:15:14
1.3244 ریال3:14:21
1.3244 ریال3:13:14
1.3246 ریال3:12:12
1.3246 ریال3:11:23
1.3245 ریال3:06:15
1.3245 ریال3:05:24
1.3245 ریال3:04:16
1.3244 ریال3:02:51
1.3244 ریال3:01:31
1.3245 ریال2:52:13
1.3245 ریال2:51:14
1.3246 ریال2:50:22
1.3244 ریال2:46:03
1.3244 ریال2:45:03
1.3244 ریال2:44:18
1.3242 ریال2:41:21
1.3244 ریال2:37:20
1.3244 ریال2:36:17
1.3243 ریال2:35:34
1.3242 ریال2:34:34
1.3245 ریال2:33:34
1.325 ریال2:32:44
1.325 ریال2:31:27
1.325 ریال2:30:25
1.3248 ریال2:29:25
1.3246 ریال2:28:10
1.3249 ریال2:27:17
1.325 ریال2:26:32
1.3248 ریال2:24:10
1.3248 ریال2:23:21
1.3251 ریال2:22:17
1.325 ریال2:21:15
1.3249 ریال2:20:12
1.3252 ریال2:17:15
1.3251 ریال2:16:09
1.3253 ریال2:15:15
1.3251 ریال2:14:19
1.3248 ریال2:12:14
1.3249 ریال2:11:26
1.3248 ریال2:10:20
1.325 ریال2:08:38
1.325 ریال2:07:28
1.3249 ریال2:03:18
1.3249 ریال2:01:52
1.325 ریال2:00:35
1.3246 ریال1:59:28
1.3246 ریال1:58:27
1.3247 ریال1:57:28
1.3247 ریال1:56:33
1.3245 ریال1:55:22
1.3248 ریال1:54:23
1.3249 ریال1:52:25
1.3249 ریال1:51:28
1.3248 ریال1:50:39
1.325 ریال1:49:23
1.3252 ریال1:48:13
1.3251 ریال1:43:22
1.3251 ریال1:42:28
1.3251 ریال1:41:32
1.3246 ریال1:40:23
1.3248 ریال1:39:17
1.325 ریال1:38:32
1.3247 ریال1:37:29
1.3251 ریال1:36:28
1.3252 ریال1:35:42
1.3253 ریال1:34:38
1.3253 ریال1:33:39
1.3243 ریال1:32:50
1.3244 ریال1:31:31
1.3244 ریال1:30:30
1.3244 ریال1:29:32
1.3243 ریال1:28:16
1.3242 ریال1:27:24
1.3245 ریال1:26:35
1.3245 ریال1:25:25
1.3244 ریال1:24:20
1.3247 ریال1:22:28
1.3247 ریال1:21:26
1.3246 ریال1:18:24
1.3247 ریال1:15:24
1.3247 ریال1:14:31
1.3247 ریال1:13:20
1.3248 ریال1:11:28
1.3248 ریال1:10:21
1.3248 ریال1:09:23
1.3247 ریال1:07:22
1.3247 ریال1:05:39
1.3246 ریال1:04:33
1.3247 ریال1:03:33
1.3244 ریال1:02:54
1.3243 ریال1:00:25
1.3245 ریال0:59:27
1.3244 ریال0:57:26
1.3244 ریال0:56:30
1.3244 ریال0:55:18
1.3243 ریال0:54:22
1.3243 ریال0:53:31
1.3246 ریال0:51:40
1.3244 ریال0:50:57
1.3244 ریال0:49:45
1.3247 ریال0:48:40
1.3248 ریال0:42:51
1.3248 ریال0:41:55
1.3248 ریال0:40:43
1.3245 ریال0:39:43
1.3245 ریال0:38:56
1.3246 ریال0:37:58
1.3248 ریال0:36:21
1.3248 ریال0:35:08
1.3247 ریال0:34:03
1.3246 ریال0:33:22
1.3246 ریال0:32:01
1.3246 ریال0:31:05
1.3247 ریال0:27:47
1.3247 ریال0:25:47
1.3246 ریال0:24:47
1.3247 ریال0:23:56
1.3248 ریال0:21:51
1.3248 ریال0:21:01
1.3248 ریال0:19:50
1.3246 ریال0:18:53
1.3245 ریال0:18:09
1.3247 ریال0:17:03
1.3247 ریال0:15:57
1.3247 ریال0:14:58
1.3248 ریال0:12:42
1.325 ریال0:11:41
1.3249 ریال0:09:29
1.3251 ریال0:08:44
1.325 ریال0:07:43
1.325 ریال0:06:55
1.3248 ریال0:05:33
1.3248 ریال0:04:15
1.3251 ریال0:03:54
نظرات