پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.4058
  • بالاترین قیمت روز:1.4097
  • پایین ترین قیمت روز:1.4043
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.409
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4058 ریال13:13:43
1.4057 ریال13:01:53
1.4052 ریال12:55:51
1.4045 ریال12:37:49
1.4047 ریال12:32:28
1.4045 ریال12:26:33
1.4043 ریال12:19:53
1.405 ریال11:50:17
1.4054 ریال11:43:50
1.4066 ریال11:31:42
1.4062 ریال11:19:48
1.406 ریال11:14:00
1.4061 ریال10:50:36
1.4057 ریال10:43:42
1.4067 ریال10:31:47
1.4069 ریال10:25:47
1.4075 ریال10:20:18
1.4078 ریال10:13:51
1.4077 ریال9:49:50
1.408 ریال9:37:38
1.4082 ریال9:07:42
1.408 ریال8:43:53
1.4079 ریال8:25:48
1.4078 ریال8:19:49
1.4076 ریال8:07:47
1.4075 ریال7:55:52
1.4076 ریال7:37:50
1.4081 ریال7:13:53
1.4082 ریال6:56:09
1.4085 ریال6:44:11
1.4081 ریال6:37:33
1.408 ریال6:26:20
1.4076 ریال6:14:04
1.4073 ریال6:08:52
1.4077 ریال6:01:51
1.4082 ریال5:50:19
1.4084 ریال5:43:59
1.4086 ریال5:38:11
1.408 ریال5:14:13
1.4079 ریال5:07:55
1.4083 ریال4:13:47
1.4087 ریال4:02:19
1.4086 ریال3:55:46
1.4084 ریال3:50:26
1.4085 ریال3:44:15
1.4083 ریال3:31:45
1.4084 ریال3:25:47
1.4083 ریال3:01:46
1.4086 ریال2:55:48
1.4085 ریال2:43:45
1.4083 ریال2:37:47
1.4087 ریال2:25:53
1.409 ریال2:19:52
1.4088 ریال2:07:54
1.4089 ریال2:02:12
1.4088 ریال1:50:22
1.409 ریال1:26:17
1.4085 ریال1:20:15
1.4084 ریال1:13:52
1.4087 ریال1:07:50
1.4091 ریال1:02:18
1.4097 ریال0:49:57
1.4094 ریال0:44:32
1.4091 ریال0:25:52
1.4089 ریال0:07:44
نظرات