پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.399
  • بالاترین قیمت روز:1.4001
  • پایین ترین قیمت روز:1.3933
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3952
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.3956
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0034

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.399 ریال17:43:41
1.3983 ریال17:31:58
1.3992 ریال17:25:46
1.3978 ریال17:07:59
1.3987 ریال16:43:48
1.3993 ریال16:31:42
1.4001 ریال16:13:54
1.3997 ریال16:01:59
1.3992 ریال15:55:47
1.3993 ریال15:50:36
1.3983 ریال15:38:33
1.3982 ریال15:31:54
1.3966 ریال15:19:40
1.3946 ریال14:56:06
1.3941 ریال14:49:37
1.3973 ریال14:19:52
1.397 ریال14:08:00
1.3974 ریال14:02:12
1.3981 ریال13:26:30
1.3986 ریال13:14:03
1.3983 ریال13:07:41
1.3972 ریال12:19:53
1.3954 ریال11:56:00
1.3949 ریال11:49:47
1.3947 ریال11:43:51
1.3933 ریال11:02:05
1.3938 ریال10:50:31
1.3941 ریال10:44:22
1.3944 ریال10:26:27
1.3945 ریال10:20:11
1.3947 ریال10:08:12
1.3946 ریال9:13:58
1.3945 ریال8:55:40
1.3944 ریال8:49:37
1.3945 ریال8:43:42
1.395 ریال8:32:12
1.3951 ریال8:25:37
1.3954 ریال8:14:17
1.3955 ریال8:07:46
1.395 ریال8:01:52
1.3954 ریال7:49:53
1.3953 ریال7:44:02
1.3954 ریال7:13:35
1.395 ریال7:07:41
1.3958 ریال6:37:53
1.395 ریال6:25:43
1.3954 ریال6:13:37
1.395 ریال5:55:43
1.3953 ریال5:49:44
1.3954 ریال5:37:46
1.3955 ریال5:13:59
1.3951 ریال4:55:41
1.3956 ریال4:37:41
1.3951 ریال4:19:36
1.395 ریال4:14:22
1.3949 ریال4:07:43
1.3953 ریال3:55:40
1.3951 ریال3:32:38
1.3957 ریال3:20:28
1.3958 ریال2:31:35
1.396 ریال2:19:27
1.3959 ریال2:14:11
1.3961 ریال2:08:13
1.3964 ریال1:55:37
1.3959 ریال1:50:06
1.3961 ریال1:43:40
1.3962 ریال1:37:41
1.3957 ریال1:31:37
1.396 ریال1:19:29
1.3958 ریال1:13:38
1.3952 ریال1:01:45
نظرات