شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2833
  • بالاترین قیمت روز:1.2888
  • پایین ترین قیمت روز:1.2833
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2863
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۰:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.2869
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2833 ریال5:00:20
1.2836 ریال4:59:09
1.2838 ریال4:58:11
1.2839 ریال4:57:12
1.284 ریال4:56:09
1.2843 ریال4:54:13
1.2844 ریال4:52:10
1.2848 ریال4:51:13
1.285 ریال4:50:13
1.2849 ریال4:49:10
1.2848 ریال4:48:12
1.2852 ریال4:47:11
1.2853 ریال4:45:15
1.2854 ریال4:44:09
1.2857 ریال4:42:12
1.2858 ریال4:40:12
1.2856 ریال4:39:14
1.2857 ریال4:38:10
1.2858 ریال4:37:10
1.2856 ریال4:36:12
1.2859 ریال4:35:10
1.2857 ریال4:34:10
1.2858 ریال4:33:13
1.286 ریال4:32:10
1.2858 ریال4:31:10
1.2861 ریال4:30:18
1.2863 ریال4:29:09
1.2864 ریال4:28:09
1.2865 ریال4:26:09
1.2862 ریال4:25:10
1.2863 ریال4:24:12
1.2864 ریال4:23:09
1.2865 ریال4:22:09
1.2866 ریال4:21:14
1.2867 ریال4:20:12
1.2868 ریال4:19:09
1.2866 ریال4:18:13
1.287 ریال4:16:09
1.2861 ریال4:14:09
1.2862 ریال4:13:09
1.2872 ریال3:04:11
1.287 ریال3:03:14
1.2873 ریال3:02:10
1.2871 ریال2:58:11
1.2872 ریال2:56:09
1.2871 ریال2:55:11
1.2869 ریال2:54:13
1.2868 ریال2:52:09
1.2867 ریال2:50:12
1.2865 ریال2:48:15
1.2867 ریال2:47:09
1.2864 ریال2:45:15
1.2867 ریال2:44:10
1.2864 ریال2:42:13
1.2862 ریال2:41:10
1.2868 ریال2:32:10
1.2864 ریال2:31:10
1.2867 ریال2:30:17
1.2864 ریال2:29:11
1.2869 ریال2:28:09
1.287 ریال2:27:14
1.2869 ریال2:26:09
1.287 ریال2:25:11
1.2873 ریال2:24:12
1.2872 ریال2:21:13
1.2871 ریال2:20:11
1.2873 ریال2:19:09
1.2871 ریال2:18:12
1.2875 ریال2:17:10
1.2872 ریال2:16:09
1.287 ریال2:14:09
1.2869 ریال2:13:09
1.287 ریال2:11:09
1.2869 ریال2:10:12
1.287 ریال2:09:13
1.2869 ریال2:08:09
1.2866 ریال2:07:10
1.2867 ریال2:06:14
1.2869 ریال2:05:11
1.2866 ریال2:04:09
1.2867 ریال2:03:15
1.2866 ریال2:00:20
1.2868 ریال1:58:09
1.2867 ریال1:56:10
1.2869 ریال1:54:13
1.2871 ریال1:53:09
1.2868 ریال1:50:12
1.2866 ریال1:48:13
1.2865 ریال1:47:10
1.2864 ریال1:46:09
1.2869 ریال1:45:14
1.2868 ریال1:44:09
1.287 ریال1:43:11
1.2871 ریال1:42:13
1.2883 ریال1:41:09
1.2862 ریال1:40:12
1.2863 ریال1:33:16
1.2861 ریال1:32:09
1.2863 ریال1:31:10
1.2862 ریال1:30:17
1.286 ریال1:29:09
1.2861 ریال1:28:09
1.2863 ریال1:27:12
1.2862 ریال1:26:09
1.2863 ریال1:25:11
1.2864 ریال1:24:13
1.2859 ریال1:23:10
1.286 ریال1:22:10
1.2862 ریال1:21:13
1.2861 ریال1:20:12
1.2863 ریال1:19:10
1.2865 ریال1:18:13
1.2866 ریال1:16:10
1.2864 ریال1:15:14
1.2866 ریال1:14:09
1.2868 ریال1:13:09
1.2866 ریال1:12:13
1.2868 ریال1:11:09
1.2873 ریال1:09:12
1.2874 ریال1:08:08
1.2873 ریال1:07:09
1.2875 ریال1:06:13
1.2872 ریال1:03:13
1.2874 ریال1:02:10
1.2879 ریال1:01:11
1.2878 ریال1:00:18
1.2883 ریال0:59:09
1.2887 ریال0:57:13
1.2888 ریال0:55:10
1.2886 ریال0:54:12
1.2878 ریال0:53:09
1.2876 ریال0:52:09
1.2877 ریال0:51:12
1.2875 ریال0:49:09
1.2876 ریال0:47:09
1.2877 ریال0:43:11
1.2863 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات