شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2785
  • بالاترین قیمت روز:1.2794
  • پایین ترین قیمت روز:1.2766
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2794
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.2793
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2785 ریال4:33:11
1.2784 ریال4:31:09
1.2783 ریال4:30:16
1.2784 ریال4:27:11
1.2783 ریال4:26:08
1.278 ریال4:25:10
1.2781 ریال4:24:11
1.2784 ریال4:22:08
1.2783 ریال4:19:08
1.2782 ریال4:07:09
1.2781 ریال4:06:11
1.2784 ریال4:04:09
1.2785 ریال4:03:12
1.2783 ریال4:02:08
1.2785 ریال3:59:08
1.2784 ریال3:57:11
1.2785 ریال3:56:09
1.2783 ریال3:54:11
1.2781 ریال3:53:08
1.2778 ریال3:50:10
1.2776 ریال3:49:08
1.2773 ریال3:48:11
1.2775 ریال3:47:08
1.2773 ریال3:46:08
1.2776 ریال3:45:11
1.2772 ریال3:43:08
1.2771 ریال3:42:11
1.277 ریال3:41:08
1.2771 ریال3:40:10
1.277 ریال3:36:11
1.2768 ریال3:35:09
1.2769 ریال3:33:11
1.2766 ریال3:32:08
1.2767 ریال3:24:11
1.2768 ریال3:23:08
1.2771 ریال3:21:11
1.2772 ریال3:19:08
1.2773 ریال3:18:11
1.2772 ریال3:16:08
1.2773 ریال3:15:12
1.2772 ریال3:14:08
1.2773 ریال3:13:08
1.2774 ریال3:12:10
1.2773 ریال3:11:08
1.2774 ریال3:08:09
1.2775 ریال3:07:08
1.2774 ریال3:06:11
1.2776 ریال3:03:12
1.2775 ریال3:02:09
1.2776 ریال2:54:11
1.2777 ریال2:50:10
1.2776 ریال2:49:08
1.2775 ریال2:48:11
1.2773 ریال2:47:08
1.2771 ریال2:46:08
1.277 ریال2:45:12
1.2769 ریال2:43:07
1.2768 ریال2:42:10
1.2766 ریال2:40:10
1.2767 ریال2:38:08
1.2768 ریال2:36:11
1.2769 ریال2:33:12
1.2767 ریال2:32:08
1.2766 ریال2:31:08
1.2767 ریال2:30:14
1.2766 ریال2:28:08
1.2773 ریال2:27:11
1.2777 ریال2:24:10
1.2774 ریال2:21:10
1.2776 ریال2:20:10
1.2787 ریال2:19:07
1.2783 ریال2:18:10
1.278 ریال2:17:08
1.2775 ریال2:11:08
1.2774 ریال2:10:10
1.2775 ریال2:07:08
1.2774 ریال2:04:07
1.2775 ریال2:01:10
1.2786 ریال2:00:18
1.2789 ریال1:59:08
1.278 ریال1:58:07
1.2775 ریال1:57:11
1.2773 ریال1:56:08
1.2772 ریال1:55:09
1.2771 ریال1:54:11
1.2773 ریال1:53:08
1.2776 ریال1:52:08
1.2771 ریال1:51:11
1.2776 ریال1:48:11
1.2775 ریال1:47:08
1.278 ریال1:46:07
1.2783 ریال1:45:12
1.2782 ریال1:44:08
1.2783 ریال1:43:08
1.2782 ریال1:42:11
1.2784 ریال1:41:08
1.2783 ریال1:39:10
1.278 ریال1:38:08
1.2784 ریال1:36:10
1.2781 ریال1:35:09
1.2783 ریال1:32:08
1.2782 ریال1:31:08
1.2776 ریال1:30:13
1.2777 ریال1:29:08
1.2776 ریال1:28:08
1.2775 ریال1:22:07
1.278 ریال1:20:09
1.2777 ریال1:14:08
1.2776 ریال1:13:07
1.2777 ریال1:10:09
1.2779 ریال1:09:10
1.2781 ریال1:07:07
1.2782 ریال1:05:08
1.278 ریال1:03:10
1.2781 ریال1:02:07
1.278 ریال0:58:08
1.2779 ریال0:57:11
1.2778 ریال0:52:07
1.2781 ریال0:50:10
1.2782 ریال0:49:07
1.2779 ریال0:45:11
1.2777 ریال0:43:08
1.2778 ریال0:41:07
1.2781 ریال0:40:09
1.2782 ریال0:38:08
1.2781 ریال0:37:07
1.2785 ریال0:36:10
1.2786 ریال0:35:08
1.2785 ریال0:33:11
1.2783 ریال0:32:08
1.2781 ریال0:31:08
1.2779 ریال0:30:13
1.2775 ریال0:28:07
1.2774 ریال0:27:10
1.2776 ریال0:25:09
1.2778 ریال0:24:10
1.278 ریال0:23:08
1.2781 ریال0:22:07
1.2777 ریال0:20:09
1.2779 ریال0:19:07
1.2782 ریال0:18:09
1.2786 ریال0:15:12
1.2787 ریال0:12:11
1.2791 ریال0:11:07
1.279 ریال0:10:10
1.2791 ریال0:09:10
1.279 ریال0:08:08
1.2792 ریال0:07:07
1.279 ریال0:06:11
1.2792 ریال0:05:09
1.2794 ریال0:04:08
نظرات