کالایاب
شاخص یاب

GBP/PHP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.099 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.099 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.97%