پوند / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.69%