پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:149.12
  • بالاترین قیمت روز:149.57
  • پایین ترین قیمت روز:149.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:149.41
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۳۵
  • نرخ روز گذشته:149.22
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
149.12 ریال13:37:35
149.27 ریال13:16:35
149.24 ریال12:40:36
149.36 ریال11:55:35
149.39 ریال11:37:32
149.44 ریال11:16:35
149.48 ریال10:55:32
149.57 ریال10:40:29
149.49 ریال10:16:31
149.41 ریال9:55:29
149.39 ریال9:37:30
149.33 ریال9:16:29
149.36 ریال8:55:30
149.33 ریال8:40:29
149.3 ریال8:16:28
149.25 ریال7:55:29
149.12 ریال7:37:27
149.38 ریال7:16:29
149.29 ریال6:55:27
149.33 ریال6:40:28
149.37 ریال6:16:27
149.41 ریال5:37:32
149.39 ریال5:16:31
149.45 ریال4:55:29
149.43 ریال4:43:26
149.38 ریال3:58:25
149.39 ریال3:37:26
149.42 ریال3:19:25
149.39 ریال2:40:27
149.41 ریال1:55:28
نظرات