شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/IQD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.94%