شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/CRC Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06%