پوند / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:1.3393
  • بالاترین قیمت روز:1.345
  • پایین ترین قیمت روز:1.339
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3438
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:1.3439
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0046

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3393 ریال13:37:34
1.3392 ریال13:16:34
1.339 ریال12:55:32
1.3397 ریال12:40:34
1.3412 ریال12:16:36
1.3415 ریال11:55:34
1.3408 ریال11:37:31
1.3412 ریال11:16:33
1.3421 ریال10:55:30
1.342 ریال10:40:28
1.3424 ریال10:16:30
1.3423 ریال9:55:28
1.342 ریال9:37:29
1.3416 ریال9:16:28
1.3423 ریال8:16:27
1.3427 ریال7:55:28
1.3421 ریال7:37:26
1.344 ریال7:16:28
1.3434 ریال6:40:27
1.3441 ریال6:16:26
1.3446 ریال5:56:16
1.345 ریال5:37:31
1.3445 ریال4:55:27
1.345 ریال4:43:25
1.3447 ریال3:37:26
1.3448 ریال2:58:22
1.344 ریال2:40:26
1.3437 ریال2:16:25
1.3438 ریال1:55:27
نظرات