شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GARAN

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
184,530 183,870 184,690 183,870 2019/06/11 1398/03/21 1398-03-21
177,950 177,950 177,950 177,950 2019/06/05 1398/03/15 1398-03-15
177,300 177,300 177,300 177,300 2019/06/03 1398/03/13 1398-03-13
201,690 192,460 204,160 193,410 2019/04/25 1398/02/05 1398-02-05
197,050 196,810 202,390 202,390 2019/04/24 1398/02/04 1398-02-04
198,630 197,800 199,040 197,800 2019/04/23 1398/02/03 1398-02-03
196,890 193,560 200,190 199,030 2019/04/22 1398/02/02 1398-02-02
197,050 196,970 197,050 196,970 2019/04/21 1398/02/01 1398-02-01
197,140 196,800 197,220 196,970 2019/04/20 1398/01/31 1398-01-31
196,710 195,320 196,710 195,320 2019/04/19 1398/01/30 1398-01-30
202,540 196,020 203,410 196,480 2019/04/18 1398/01/29 1398-01-29
199,630 199,460 204,950 202,410 2019/04/17 1398/01/28 1398-01-28
199,320 195,760 202,880 200,750 2019/04/16 1398/01/27 1398-01-27
198,850 198,850 203,840 200,110 2019/04/15 1398/01/26 1398-01-26
197,500 196,740 197,580 196,820 2019/04/14 1398/01/25 1398-01-25
200,960 189,980 201,130 199,020 2019/04/13 1398/01/24 1398-01-24
210,500 203,770 210,500 203,770 2019/04/12 1398/01/23 1398-01-23
212,430 210,020 215,600 210,020 2019/04/11 1398/01/22 1398-01-22
219,410 212,760 220,120 213,820 2019/04/10 1398/01/21 1398-01-21
220,870 219,460 227,230 219,960 2019/04/09 1398/01/20 1398-01-20
218,940 211,020 219,210 211,640 2019/04/08 1398/01/19 1398-01-19
211,290 211,190 220,930 214,350 2019/04/07 1398/01/18 1398-01-18
211,380 211,190 211,380 211,380 2019/04/06 1398/01/17 1398-01-17
205,360 205,360 212,380 211,910 2019/04/05 1398/01/16 1398-01-16
192,280 191,790 202,790 202,790 2019/04/04 1398/01/15 1398-01-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص GARAN