کالایاب
شاخص یاب

FTSE TechMARK Focus

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 132.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 287.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.72%