کالایاب
شاخص یاب

FTSE South Africa

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 141.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.27%