شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE South Africa

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 101.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.07%